Skoči do osrednje vsebine

Vlada Republike Slovenije je potrdila predlog spremembe Načrta za okrevanje in odpornost.

Vsebina spletnega mesta bo ažurirana po potrditvi spremembe s strani Sveta Evropske unije.

Načrt za okrevanje in odpornost obravnava tudi nizko raven naložb zasebnega sektorja v Sloveniji z izboljšanjem ureditve kapitalskih trgov, reformo načel javne podpore za zasebne naložbe in zagotavljanjem financiranja naložb podjetij. Cilji reform in naložb v okviru komponente Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje so okrepiti alternativne, nebančne vire financiranja, olajšati naložbe podjetij v najnaprednejše visoko produktivne zelene in digitalne tehnologije ter okrepiti okvir podpore za podjetja.

Krepitev kapitalskih trgov - reforma

Cilj reforme je okrepiti kapitalske trge v Sloveniji. Reforma vključuje začetek veljavnosti novega Zakona o oblikah alternativnih investicijskih skladov, ki bo jasno opredelil oblike investicijskih skladov. Novi akt temelji na rezultatih projekta programa za podporo strukturnim reformam „krepitev segmenta alternativnih investicijskih skladov (AIS)“.

Poleg tega bo sprejeta strategija za slovenski trg kapitala, v kateri bodo določeni posebni ukrepi za nadaljnji razvoj, ki bodo temeljili na rezultatih projekta programa za podporo strukturnim reformam „krepitev in razvoj kapitalskega trga v Sloveniji“.

Mejniki v zvezi z izvedbo reforme bodo doseženi predvidoma do 30. junija 2022.

Pristojni za izvedbo: Ministrstvo za finance.

Produktivnejše gospodarstvo za digitalni in zeleni prehod - reforma

Cilj reforme je povečati produktivnost slovenskega gospodarstva s preusmeritvijo meril za javno podporo naložbam za ustvarjanje delovnih mest v visoko produktivne, trajnostne in digitalno usmerjene poslovne modele in investicije.

Reforma vključuje uveljavitev sprememb Zakona o spodbujanju investicij ter posledično uveljavitev sprememb izvedbene uredbe. Spremembe bodo državne investicijske spodbude preusmerile predvsem v pomoč izvedbi kapitalsko intenzivnih naložb z visoko dodano vrednostjo s ciljem povečati produktivnost slovenskega gospodarstva s preusmeritvijo meril za javno podporo investicijam z ustvarjanja delovnih mest na visoko produktivne, trajnostne in digitalno usmerjene poslovne modele in investicije.

Mejniki v zvezi z izvedbo reforme bodo doseženi predvidoma do 30. junija 2022.

Pristojni za izvedbo: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Podpora za dekarbonizacijo, produktivnost in konkurenčnost podjetij - naložba

Cilj naložbe je podpreti podjetja, ki povečujejo produktivnost. Izbrani projekti bodo izpolnjevali poseben sklop meril okoljske uspešnosti, zlasti energetsko in snovno učinkovitost, ter bodo skladni s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno. Poleg tega pogodba o sofinanciranju upravičence zavezuje k upoštevanju dodatnih merljivih trajnostnih ciljev, ki jih bo treba doseči ob dokončanju naložbe.

Investicijski projekti, ki bodo predmet podpore, morajo biti zaključeni do 30. junija 2026.

Iz Mehanizma za okrevanje in odpornost bo za te namene zagotovljenih predvidoma 138,5 milijona evrov.

Pristojni za izvedbo: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

Končni prejemniki sredstev: podjetja.

Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture - naložba

Cilj naložbe je okrepiti konkurenčnost vrednostnih verig v različnih gospodarskih sektorjih s podporo inovativnim ekosistemom. Naložba bo podpirala razvoj ekonomsko-poslovne infrastrukture, ki prispeva k ciljem Strategije pametne specializacije, in nadalje razvila obstoječa poslovna območja in degradirana območja v poslovno infrastrukturo ter omejila potrebo po znatnih investicijah v novo mestno in prometno infrastrukturo.

Eden izmed ciljev naložbe je tudi vzpostavitev  digitalne platformo za bolj učinkovito upravljanje poslovnih con.

Naložba bo dokončana do predvidoma 30. junija 2026.

Vrednost naložbe je ocenjena na 19 milijonov evrov iz Mehanizma za okrevanje in odpornost, od tega predvidoma 18 milijonov evrov za izgradnjo oziroma širitev poslovnih con in en milijon za projekt boljšega upravljanja poslovnih con.

Pristojni za izvedbo: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj.

Končni prejemniki sredstev: občine in Agencija SPIRIT (projekt bolj učinkovitega upravljanja poslovnih con).