Skoči do osrednje vsebine

Vlada Republike Slovenije je potrdila predlog spremembe Načrta za okrevanje in odpornost.

Vsebina spletnega mesta bo ažurirana po potrditvi spremembe s strani Sveta Evropske unije.

Uspešnost Slovenije na področju raziskav in inovacij se glede na druge članice EU poslabšuje. V Sloveniji raven odhodkov za raziskave in inovacije ter njihova učinkovitost ne dosega zastavljenih strateških ciljev, kar omejuje znanstveno in tehnološko uspešnost države. Posledično je prispevek raziskav in inovacij k rasti produktivnosti, konkurenčnosti ter digitalnemu in zelenemu prehodu omejen. Cilji reform in naložb Načrta za okrevanje na tem področju so izboljšati upravljanje in usklajevanje politike na področju raziskav in inovacij, povišati raven javnih in zasebnih naložb v raziskave in razvoj ter povečati njihovo učinkovitost in uspešnost.

Delovanje in upravljanje RRI sistema - reforma

Cilji reforme so povečati uspešnost javnih naložb v raziskave, razvoj in inovacije (RRI), ustvariti učinkovito in v rezultate usmerjeno raziskovalno in inovacijsko okolje ter prizadevanja na področju raziskav, razvoja in inovacij usmeriti v zeleni in digitalni prehod.

Reforma zajema začetek veljavnosti novega Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, uvedbo novega modela upravljanja in povezovanja raziskovalnega in inovacijskega ekosistema (vključno z ustanovitvijo skupnega Programskega odbora), vzpostavitev skupnega sistema spremljanja in evalvacij politik na področju RRI, okrepitev in opolnomočenje obeh izvajalskih agencij ter okrepitev podpornega okolja že vzpostavljenih subjektov in mrež na nacionalni ravni in v mednarodnem prostoru, da se omogoči boljši pretok znanja ter sodelovanje med akademsko sfero in podjetji.

Mejniki v zvezi z izvedbo reforme bodo doseženi predvidoma do 30. junija 2022, posamezne aktivnosti reforme se bodo izvajale do 30. junija 2026.

Pristojni za izvedbo: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

Sofinanciranje raziskovalno inovacijskih projektov v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji - naložba

Cilj naložbe je spodbujati dolgoročnejše konzorcijsko sodelovanje raziskovalnih organizacij, velikih podjetij in MSP na področjih zelenega in digitalnega prehoda ter zagotoviti stabilnost in večjo predvidljivost instrumentov za podporo RRI.

Naložba vključuje sofinanciranje projektov sodelovanja med raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom na vseh ravneh tehnološkega razvoja. Izvedena bo z javnimi razpisi, v okviru katerih se bodo izbrali konzorciji raziskovalnih organizacij in gospodarstva.

Naložba bo dokončana predvidoma do 30. junija 2026.

Vrednost naložbe je ocenjena na predvidoma 65 milijonov evrov iz Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Pristojni za izvedbo: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

Končni prejemniki sredstev: gospodarski subjekti in raziskovalne organizacije.

Sofinanciranje projektov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev - naložba

Cilj naložbe je okrepiti znanstveno odličnost, raziskovalne kapacitete ter prenos in kroženje znanja prek spodbujanja mednarodne in medsektorske mobilnosti in reintegracije raziskovalcev v slovenski raziskovalno-razvojni in inovacijski prostor.

Naložba zajema javne pozive za izbor in financiranje projektov spodbujanja mobilnosti in/ali reintegracije, pri čemer se bodo financirali stroški izvajanja raziskovalno-razvojnih dejavnosti ter krepitve zmogljivosti za pridobivanje in prenos znanja v slovenski raziskovalni sektor v okviru programa Obzorje 2020 (ukrep Marie Skłodowske-Curie).

Naložba bo dokončana do predvidoma 30. junija 2026.

Vrednost naložbe je ocenjena na 17,22 milijona evrov iz Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Pristojni za izvedbo: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije.

Končni prejemniki sredstev: posamezni raziskovalci/raziskovalke ter javne raziskovalne organizacije.

 

Sofinanciranje investicij v RRI demonstracijske in pilotne projekte - naložbe

Cilji investicije so izboljšati inovacijsko uspešnost Slovenije s povečanjem javnih in zasebnih investicij v RRI, krepiti sodelovanje javnega in zasebnega sektorja ter povezovanje širšega inovacijskega ekosistema in spodbujati podjetniška vlaganja za zeleni prehod, zlasti v zvezi s krožnim gospodarstvom.

Investicija bo izvedena z javnim razpisom, v okviru katerega bodo izbrani projekti konzorcijev podjetij in raziskovalnih organizacij. Gre za sofinanciranje stroškov raziskovalno-razvojnih dejavnosti na področju industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja ter testiranja in uvedbe rešitve v realnem okolju.

Naložba bo dokončana do predvidoma 30. junija 2026.

Vrednost naložbe je ocenjena na predvidoma 30 milijonov evrov iz Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Pristojni za izvedbo: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

Končni prejemniki sredstev: velika podjetja in MSP, konzorciji podjetij in raziskovalnih organizacij ter raziskovalci, inovatorji in pravne osebe javnega prava.

Vzpostavitev Nacionalnega inštituta za hrano kot osrednjega stebra inovacijskega ekosistema v verigah preskrbe s hrano - naložba

Cilji naložbe so spodbujati raziskave in inovacije v smeri kakovostne in bolj trajnostno proizvedene hrane, spodbujati raziskave na področju humane prehrane za zmanjševanje okoljskega ter podnebnega odtisa nacionalnega prehranskega sistema in krepiti prenos znanja v prakso.

Naložba vključuje vzpostavitev delujoče institucije za RRI ter prenos znanja in inovacij na področju sistema preskrbe s hrano ter ureditev razvojno-raziskovalne infrastrukture na področju hrane.

Mejnik v zvezi z izvedbo investicije bo dosežen predvidoma do 31. decembra 2025.

Vrednost naložbe je ocenjena na 6,4 milijona evrov, od tega predvidoma 5,3 milijona evrov iz Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Pristojni za izvedbo: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Končni prejemniki sredstev: Nacionalni inštituta za hrano.