Skoči do osrednje vsebine

Konec leta 2020 sklepamo deseto sezono spletne rubrike Arhivalija meseca. Odločitev o novem projektu, namenjenem popularizaciji arhiva in arhivskega gradiva, je bila sprejeta novembra 2010 in prva arhivalija za januar 2011 je bila objavljena že na zadnji delovni dan leta 2010.

Glavni namen rubrike tudi po desetih letih ostaja predstavitev arhivskega gradiva oziroma dokumentov, ki so vizualno ali vsebinsko posebej zanimivi, na novo prevzeti v arhiv ali doslej spregledani, povezani s tekočimi obletnicami, aktualnim dogajanjem v družbi.
Listina iz leta 1341 priča o povzdigu Friderika Žovneškega v grofa Celjskega. Listini je pripet tudi pečat.

Povzdig svobodnih Žovneških v grofe Celjske [München, 1341]. SI AS 1063, Zbirka listin, št. 4065. | Avtor Arhiv Republike Slovenije

Arhivalija je predstavljena v sliki in besedi. Število objavljenih reprodukcij je odvisno predvsem od obsega in vizualne privlačnosti dokumenta. Spremno besedilo ima te elemente: naslov (izvirni ali prilagojeni), uvodni vsebinski izvleček, »legendo« (kraj in čas nastanka, pravni status, material oziroma pisna podlaga, število strani ali kosov, jezik …), signaturo, predstavitev konteksta nastanka dokumenta oziroma osebe, dogodka ali procesa, na katerega se dokument nanaša, opis dokumenta, zlasti njegovih posebnosti, po potrebi povzetek vsebine, izvleček ali prevod bistvenih delov dokumenta. Na koncu naštejemo uporabljene vire in literaturo.

Arhivalije so praviloma objavljene na prvi dan v mesecu. Hkrati z objavo na spletu so razstavljene pred arhivsko čitalnico; po možnosti v izvirniku, kot kopija pa, če izpostavljanje izvirnika iz različnih objektivnih razlogov ni primerno. Arhivalija meseca je v sistemu Cobiss registrirana kot elektronski vir – periodična publikacija oziroma časopis.

Prvih 120 zgodb – pestre vsebine

Naša Arhivalija meseca je torej doslej prinesla 120 zgodb. Te so se dotaknile številnih tem in so osvetljevale obletnice pomembnih dogodkov ali oseb, manj znane podobe znanih Slovencev, ustavno-upravne spremembe, materialno kulturo, kot jo nam npr. slikajo zapuščinski inventarji ali oporoke, verske in cerkvene razmere, izseljevanje v tujino, sodne postopke, prevratno obdobje ob koncu prve svetovne vojne (ustanovitev jugoslovanske države, represija na zasedenih ozemljih, boj za meje …), okupacijo in odpor ter večplastnost dogajanja med drugo svetovno vojno, povojno monolitno oblast in oporečnike, storjene krivice (nacionalizacija premoženja, montirani politični procesi …) in njihovo popravo (rehabilitacije), proces demokratizacije in osamosvojitve Slovenije, pa nadalje razne infrastrukturne projekte (elektrarne, ceste, mostovi) in gospodarsko sliko posameznih območij ali obdobij, promet in prometno varnost, zdravje in razvoj zdravstvenega varstva, dobrodelne ustanove, šport in turizem, zapisnike raznih organov, priložnostne in spominske zapise ob bolj in manj pomembnih dogodkih, filme in ozadja njihovih snemanj, pogodbe, protokolarne uzance ter za konec poklic arhivista in poslanstvo arhivov. V nekaj primerih smo lahko prikazali tudi postopke konservatorsko-restavratorskega »celjenja ran« na predstavljenih dokumentih.

Prvih 120 zgodb – paleta zvrsti in obdobij

Pestre so bile tudi pojavne oblike, zvrsti arhivskega gradiva, ki smo ga predstavili. Največ je bilo spisovnega gradiva na papirju (uradni dopisi, zasebna korespondenca, sodni spisi, zapisniki, poročila …). V rubriki so svoje mesto našli tudi načrti, karte in situacijske skice, risbe, pergamentne listine in diplome z voščenimi pečati, rokopisne knjige z različno tematiko, urbarji, matične knjige, fotografije in razglednice, katastrsko gradivo, filmi (dokumentarni, risani, kratki), različni osebni dokumenti (npr. študentski indeks ali uslužbenski karton), elektronska zbirka podatkov in kot dokazni predmet v sodnem spisu celo ponarejen kovanec.

Najstarejši dokument, ki smo ga doslej predstavili, je zaščitno pismo vojvode Ernesta Železnega kranjskemu plemstvu iz aprila 1415, najmlajši pa priložnostni zapis Franceta Bučarja o starosti kot umetnosti življenja iz novembra 2007.

Sicer pa objavljeni dokumenti po kronološki plati (času nastanka) precej verno zrcalijo gradivo, ki ga hranimo v Arhivu Republike Slovenije – dobri dve tretjini (82) jih je nastalo v 20. stoletju. Iz 19. stoletja jih je osemnajst, iz 18. stoletja sedem, iz 17. stoletja štirje, iz 16. stoletja šest in iz 15. stoletja dva. Eden je, kot rečeno, že iz 21. stoletja.

Osvežena podoba rubrike

Začetki Arhivalije meseca so sovpadali s prenovo spletne strani Arhiva RS in zato je bil njen koncept deloma vezan na takratne tehnične možnosti in omejitve platforme Typo3. Sredi leta 2019 so se spletne vsebine Arhiva RS postopoma preselile na skupno spletišče državne uprave (Portal GOV.SI), ki pri tovrstnih objavah dopušča nekaj več možnosti (zlasti glede števila objavljenih slik – reprodukcij arhivskega gradiva), po drugi strani pa seveda ne omogoča prav vsega. Spletna Arhivalija meseca je zdaj gotovo prijaznejša tako za uporabnike kot administratorje, a s prehodom v novo okolje so se žal v kar nekaj primerih izgubile povezave do minulih objav v arhivu rubrike. V letu 2021 zato načrtujemo tudi prenovo arhiva rubrike oziroma postavitev vseh dosedanjih objav v novem okolju.

Dobri sodelavci so garancija za prihodnost

Ob koncu prve desetletke se želim zahvaliti vsem arhivistkam in arhivistom, ki z dobro voljo sodelujejo z izborom dokumentov in pripravo spremnih besedil. Posebna zahvala gre stalnim sodelavcem v zadnjih desetih letih. Alenka Hren skrbi za prevod v angleški jezik in vpis v Cobiss. Za reproduciranje gradiva so večinoma poskrbeli Borut Jurca, Anton Bajec in Primož Tanko, v primeru filmskega gradiva Roman Marinko. Postavitev in objava na spletu je bila dolgo delo Boruta Jurce, zadnji dve leti pa Gregorja Jenuša. Za atraktiven videz in dobro počutje gradiva, razstavljenega pred čitalnico, sta največ storili Lucija Planinc in Darja Harauer.

Med 120 zgodbami so resne in manj resne, vesele, a tudi tragične. Gotovo pa je za vsakega nekaj. Verjamemo, da smo širši javnosti tudi na tak način omogočili vpogled v naše delo, predvsem pa postopoma v sliki in besedi sestavljamo svojevrsten mozaik iz arhivskih fondov in zbirk Arhiva Republike Slovenije.

Za spomin na opravljeno delo smo izbrali deset objav, iz vsakega leta eno. Vabljeni k ogledu in obujanju spominov.

Andrej Nared

Izbor Arhivalij meseca

 • Oktober 2020

  Iz življenja v Himalaji

  Prva »jugoslovanska« himalajska odprava (I. JAHO) je bila najdaljša slovenska odprava. Trajala je od marca do avgusta 1960, saj so njeni člani tja in nazaj potovali z ladjo. Odprave se je udeležilo sedem slovenskih alpinistov. Osvojeni so bili vrhovi Baraltoli (5720 m), Trisul II (6690 m) in Trisul III (6270 m). Arhiv v fondu Planinske zveze Slovenije hrani dokumentacijo in fotografije z odprave. V arhivaliji meseca je predstavljeno njeno potovanje in nekaj utrinkov iz vsakdanjega življenja alpinistov.

 • Marec 2019

  »… sedem jajc za dva kg riža in četrt kg kave …«

  Demarkacijska črta in nato državna (rapalska) meja med Italijo in novo jugoslovansko državo je zasekala v posamezne, nekoč enotne predele, občine in zaselke. Marsikdo ob meji je imel na drugi stani gozd, travnik ali njivo. Dvolastniki so imeli posebne prepustnice, prav tako tisti, ki so hodili kmetom pomagat. Ob množičnih dnevnih prehodih se je razvilo živahno tihotapstvo in kontrabant. Uradno med tema dvema pojmoma sicer ni razlike, v ljudskem spominu pa so jima pripisovali različen pomen.

 • Januar 2018

  Zakaj je leta 1941 gorela Rašica?

  Septembra 1941 je zagorela vas Rašica kot povračilo za partizansko akcijo, v kateri je bilo ubitih šest potnikov v črnem avtomobilu Horch z oznakami IA-24080. V Arhivu RS hranimo o partizanskem napadu izvirno poročilo nemške kriminalistične policije z Bleda z dne 22. 9. 1941, ki so mu priložene skica kraja napada in osem zgovornih fotografij.

 • Maj 2017

  300 let potem. Cesarica Marija Terezija in njen vladarski pečat iz leta 1748

  13. maja 2017 obeležujemo 300. obletnico rojstva avstrijske nadvojvodinje in cesarice Marije Terezije, ki je vladala v letih 1740–1780. Tokratna arhivalija meseca predstavlja mogočno monarhinjo s cesarskim grbom in njenim vladarskim naslovom, ki nam ga prikazuje izjemno lepo ohranjen pečat, obešen na listini iz leta 1748.

 • April 2016

  Medved Bojan – Čebele

  Arhiv Republike Slovenije hrani v zapuščini filmskega ustvarjalca Dušana Povha njegovo korespondenco, filmsko literaturo, pogodbe, osebne dokumente in tudi izvirnike snemalnih knjig za serijo o Medvedu Bojanu. Slovenski filmski arhiv pa hrani vseh 37 animiranih filmov o simpatičnem otroškem liku, ki z barvami in risanjem na svojstven način ustvarja različne, mnogokrat tudi namišljene situacije.

 • December 2015

  Milijon 289 tisoč 369 za samostojno Slovenijo

  V mesecu decembru 2015 praznujemo že 25. obletnico prelomnega obdobja slovenske zgodovine – plebiscita za samostojno in neodvisno državo. Arhiv Republike Slovenije je leta 2013 v okviru prevzema gradiva o plebiscitu izvedel tudi prevzem elektronske podatkovne zbirke »Plebiscit 1990«, pri čemer je šlo za enega prvih prevzemov arhivskega gradiva v elektronski obliki.

 • Januar 2014

  Urbar graščin Bogenšperk in Lihtenberk izpod peresa Janeza Vajkarda Valvasorja

  Arhiv Republike Slovenije v različnih fondih in zbirkah hrani več kot dva tisoč urbarjev. Urbarje so praviloma pisali oskrbniki zemljiških gospostev in le izjemoma zemljiški gospod sam. Predstavljeni urbar graščin Bogenšperk in Lihtenberk je v tem smislu izjemen; spisal ga je namreč Janez Vajkard Valvasor.

 • Avgust 2013

  Kazenski spis Ivana Cankarja

  Letos mineva sto let od odmevnega kazenskega procesa zoper pisatelja Ivana Cankarja. Ta je aprila 1913 v Ljubljani nastopil s predavanjem Slovenci in Jugoslovani. Rešitev jugoslovanskega problema je videl v politični združitvi v jugoslovansko republiko. »Po krvi smo si bratje, po jeziku vsaj bratranci«, je menil. Izrekel pa je tudi znamenite besede »pustimo Avstrijo v njenem lastnem dreku«. Zaradi »pregreška zoper javni pokoj in red« je bil 21. avgusta obsojen na enotedensko zaporno kazen.

 • Junij 2012

  Čez veliko lužo

  Junija mineva 49 let od prvega čarterskega poleta preko Atlantika v zgodovini jugoslovanskega civilnega letalstva. Čez lužo je poletelo letalo Adrie Avioprometa, predhodnice današnje Adrie Airways, ki je postavilo jugoslovanski rekord v dolžini in neprekinjenemu trajanju leta.

 • September 2011

  Uslužbenski karton SS-Oberscharführerja Karla Josefa Silberbauerja

  Avgusta 1944 je bila po dvoletnem skrivanju na podstrešju stare amsterdamske hiše skupaj s sostanovalci aretirana judovska družina Frank, med njimi tudi slavno Anno in Margot. Spomladi 1945 sta umrli v taborišču Bergen-Belsen. Aretiral jih višji narednik SS Karl Josef Silberbauer, uslužbenec Gestapa in Sicherheitsdiensta v okupirani Nizozemski. Njegov uslužbenski karton hranimo v Arhivu Republike Slovenije.