Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije

Naslov: Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 280 38 02

E-naslov: is.vog@sriz.pg

Odgovorna oseba: mag. Edis Grcić, glavni inšpektor

Datum prve objave kataloga: 20. 12. 2004

Datum zadnje spremembe: 15. 3. 2024

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=80

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Na Zdravstvenem inšpektoratu opravljamo inšpekcijske nadzore nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov, ki urejajo področja:

 • zdravstvene dejavnosti, pacientovih pravic, zdravniške službe, duševnega zdravja, presaditev delov telesa zaradi zdravljenja in ravnanja z odpadki, ki nastanejo v zdravstveni dejavnosti,
 • nalezljivih bolezni in minimalnih sanitarno-zdravstvenih pogojev,
 • zdravilstva,
 • kopališč in kopalnih vod,
 • pitne vode ter objektov in naprav za javno preskrbo s pitno vodo,
 • varnosti na smučiščih,
 • splošne varnosti proizvodov, kozmetičnih proizvodov in varnosti igrač,
 • materialov in izdelkov, namenjenim za stik z živili,
 • zdravstvene ustreznosti oziroma varnosti prehranskih dopolnil in živil za posebne skupine,
 • omejevanja porabe alkohola in omejevanja uporabe tobačnih in povezanih izdelkov,
 • dela in zaposlovanja na črno pri izvajalcih dejavnosti, ki so pod nadzorom inšpektorata.

Organigram

Notranje organizacijske enote

Območna enota Zdravstvenega inšpektorata Celje in Dravograd
Gregor Lešar, vodja
Kidričeva ulica 24 B, 3000 Celje
03 425 80 40
is.vog@sriz.eceo-pg

Območna enota Zdravstvenega inšpektorata Koper
Tina Ivančič, vodja
Piranska cesta 2, 6000 Koper
0593 10 280
is.vog@sriz.pkeo-pg

Območna enota Zdravstvenega inšpektorata Kranj
Alenka Ravnik, vodja
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
0593 10 300
is.vog@sriz.rkeo-pg

Območna enota Zdravstvenega inšpektorata Ljubljana
Gregor Lešar, vodja
Vilharjeva cesta 31, 1000 Ljubljana
01 420 45 33
is.vog@sriz.jleo-pg

Območna enota Zdravstvenega inšpektorata Maribor in Murska Sobota
Milena Lubej, vodja
Partizanska cesta 47, 2000 Maribor
0593 10 349
is.vog@sriz.bmeo-pg

Območna enota Zdravstvenega inšpektorata Nova Gorica
Alen Hladnik, vodja
Tolminskih puntarjev 4/II, 5000 Nova Gorica
05 331 18 50
is.vog@sriz.gneo-pg

Območna enota Zdravstvenega inšpektorata Novo mesto
mag. Romana Tomše, vodja
Defranceschijeva ulica 1a, 8000 Novo mesto
07 394 21 80
is.vog@sriz.mneo-pg

Sektor za strategijo in planiranje
Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana
01 280 38 02
is.vog@sriz.pg

Služba za kakovost in podporo inšpekcijskemu delu
mag. Jurij Komar, vodja
Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana
01 280 38 02
is.vog@sriz.pg

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Katja Privšek

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Splošni predpisi
Nalezljive bolezni
Zdravstvena dejavnost
Pacientove pravice
Zdravniška služba
Duševno zdravje
Presaditev telesa zaradi zdravljenja
Ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti
Minimalni sanitarno zdravstveni pogoji v javno zdravstvenih in socialnih zavodih
Minimalni sanitarno zdravstveni pogoji v higienski negi
Minimalni sanitarno zdravstveni pogoji v dejavnosti otroškega varstva, vzgoje in izobraževanja
Minimalni sanitarno zdravstveni pogoji v nastanitvenih in javnih objektih
Kopališča in kopalne vode
Pitna voda in objekti ter naprave za javno preskrbo s pitno vodo
Varnost na smučiščih
Splošna varnost proizvodov
Kozmetični izdelki
Zakonodaja igrače
Materiali in izdelki, namenjeni za stik z živili
Zdravstvena ustreznost oziroma varnost prehranskih dopolnil in živil za posebne skupine
Omejevanje porabe alkohola
Omejevanje uporabe tobačnih in povezanih izdelkov
Delo in zaposlovanje na črno

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Postopki

Zdravstveni inšpektorat RS:
• odloča na prvi stopnji v inšpekcijskih postopkih na delovnih področjih organa,
• vodi prekrškovne postopke na delovnih področjih organa in
• odloča o dostopu do informacij javnega organa.

Storitve

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije
Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana

Uradne ure

 • Ponedeljek

  od do

 • Sreda

  od do

Na delovna dneva 24. in 31. december so uradne ure od 8.00 do 13.00.

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

 • zapisnik o inšpekcijskem pregledu
 • upravna odločba
 • odločba o prekršku

Katalogi informacij javnega značaja