Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti – vozlišč P+R (JR-UTM_P+R/2017)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev posameznim občinam za sofinanciranje operacij, ki predstavljajo investicije v vozlišča P+R (parkiraj in presedi) in je razdeljen v dva sklopa:

Sklop I: sofinanciranje vsaj dveh vozlišč P+R, ne glede na tip (tip A, B1, B2 in C po Smernicah za vzpostavitev sistema P+R), predvidena sredstva za sofinanciranje po tem sklopu so v višini do 4.010.037,59 EUR, pri čemer je višina sofinanciranja posamezne operacije omejena na 2.005.018,79 EUR.

Sklop II: sofinanciranje vsaj štirih manjših vozlišč P+R tipa C, predvidena sredstva za sofinanciranje po tem sklopu so v višini do 1.000.000 EUR, pri čemer je višina sofinanciranja posamezne operacije omejena na 250.000 EUR.

Do sredstev po tem javnem razpisu so, glede na območje upravičenosti in pogoje upravičene občine z mestnimi območji (mestnimi naselji s pripadajočimi naselji mestnih območij) s sprejeto celostno prometno strategijo skladno z nacionalnimi smernicami (CPS).

S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 80 % upravičenih stroškov operacije glede na omejitve tega javnega razpisa (od tega 85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % integralnih sredstev MZI). Sredstva lastne udeležbe v višini 20 % ali več upravičenih stroškov in neupravičenih stroškov ter morebitne stroške primanjkljaja mora zagotavljati upravičenec.

Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 5.010.037,59 EUR.

Razpisni roki:

Rok za oddajo vlog je sreda 21. 3. 2018. V primeru, da se na tem roku ne dodeli vseh razpisanih sredstev, je dodatni drugi rok torek, 20. 6. 2018.

Vloga z vso zahtevano dokumentacijo mora na naslov Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, dospeti oziroma biti oddana osebno na dan posameznega roka za oddajo vlog do 12.00. Vloga se lahko pošlje priporočeno po pošti oziroma odda v glavno pisarno na naslovu ministrstva vsak delovni dan med 9.00 in 15.30 (v petek do 14.30).

Odpiranje vlog:

Odpiranje vlog bo na sedežu Ministrstva za infrastrukturo v Ljubljani in ne bo javno.

Kontakt: elektronski naslov: mzi-mobilen.si(at)gov.si