Skoči do osrednje vsebine

Potrošniki so posebej ranljiva skupina, zato je za zagotovitev visoke ravni varstva potrošnikov potrebno zagotoviti, da so na trgu le varni proizvodi. Če se na trgu pojavi nevaren proizvod, država članica o tem obvesti ostale države članice preko sistema za za hitro izmenjavo informacij med državami članicami in Komisijo glede ukrepov in postopkov v zvezi s proizvodom (RAPEX).

Splošna varnost proizvodov

Za zagotovitev visoke ravni varstva potrošnikov se uporablja horizontalna zakonodaja, ki se ne nanaša samo na določeno področje, ampak se uporablja za različna področja. S tem se uveljavlja zahteva po splošni varnosti proizvodov, ki vsebuje določbe o obveznostih proizvajalcev in distributerjev glede varnosti proizvodov, v pomoč pa je sistem o hitri izmenjavi informacij ter ukrepih na ravni Evropske unije. Skupni pravni okvir in izpolnjevanje zahtev omogočata gospodarstvu prost pretok blaga, varstvo potrošnikov, konkurenčno prednost in odpravo nelojalne konkurence.

Proizvod je skladen z zahtevami Direktive o splošni varnosti proizvodov, kadar izpolnjuje Pravila Evropske unije o varnosti proizvodov oziroma zahteve po evropski ali nacionalni zakonodaji. Če ni predpisov ali standardov Evropske unije, se skladnost proizvoda določi v skladu z drugimi referenčnimi dokumenti, kot so nacionalni standardi, priporočila Evropske Komisije ter kodeksi ravnanja.

Evropska komisija je zaradi hitrejše in lažje izmenjave informacij pripravila tudi možnost elektronske prijave nevarnih proizvodov.

Koristne informacije

Evropska komisija vsak dan prejema obvestila nacionalnih organov v nevarnih proizvodih, ki jih odkrijejo na svojih trgih. Tedenska pregledna poročila vsebujejo informacije o vrsti proizvodov, nevarnostih, ki jih povzročajo, in ukrepih, sprejetih na nacionalni ravni, za prepoved ali omejitev njihove prodaje. Tedenska pregledna poročila o obvestilih so na voljo spodaj.

Informacijski sistem za hitro izmenjavo informacij med državami članicami in Komisijo glede ukrepov in postopkov v zvezi s proizvodi

Sistem RAPEX (angleško Rapid alert system for dangerous non-food products) je informacijski sistem Evropske unije za hitro izmenjavo informacij med državami članicami in Komisijo glede ukrepov in postopkov v zvezi s proizvodi, ki predstavljajo resno tveganje za zdravje in varnost potrošnikov.

Sistem omogoča, da potrošniki lahko preverijo, kateri nevarni proizvodi so bili odkriti na trgu skupnosti.

Vsak nadzorni organ v skupnosti ima v primeru, da gre za sprejete ukrepe zaradi varnosti, obvezo, da informacije o tem proizvodu in sprejetih ukrepih priglasi Komisiji preko informacijskega sistema. Inšpektorji v takem primeru vnesejo informacije o proizvodu, o sprejetih ukrepih za preprečitev nevarnosti, razloge za nevarnost in druge informacije o proizvodu v informacijski sistem.

Komisija na podlagi te priglasitve v sistem RAPEX obvesti vse nadzorne organe v Evropski uniji o ugotovitvah, nevarnostih, ki jo proizvod predstavlja in sprejetih ukrepih. Ti ukrepi so predvsem umik in odpoklic, to pomeni, da prodajalec proizvod umakne iz prodaje in pozove potrošnike, da lahko vrnejo proizvod.

Republika Slovenija je del tega informacijskega sistema in v ta namen je bila vzpostavljena interna struktura na dveh ravneh, ki jo sestavlja nacionalna RAPEX kontaktna točka, katera Evropski komisiji pošilja in od nje prejema vse informacije, ki se izmenjujejo preko sistema in nacionalna mreža, ki vključuje vse organe, odgovorne za varnost proizvodov v državi.

V Sloveniji je kontaktna točka Tržni inšpektorat, nacionalno mrežo pa sestavljajo predvsem Finančna uprava za področje carine, Inšpektorat za infrastrukturo, Tržni inšpektorat, Urad za kemikalije, Inšpektorat za notranje zadeve in Zdravstveni inšpektorat.

Smernice za upravljanje sistema Evropske unije za hitro izmenjavo informacij

Cilji smernic so:

  • racionalizija procesov mehanizmov obveščanja;
  • določitev meril obveščanja;
  • opredelitev vsebine obvestil in obvestil o nadaljnjem ukrepanju, zlasti z navedbo zahtevanih podatkov in obrazcev, ki jih je treba uporabiti;
  • določitev nadaljnjih ukrepov, ki jih države članice sprejmejo ob prejemu obvestila, in vrsto informacij, ki jih je treba predložiti;
  • opredelitev načina, kako Komisija obravnava obvestila in obvestila o nadaljnjem ukrepanju;
  • določitev rokov za različne vrste ukrepov, sprejetih v okviru mehanizmov obveščanja;
  • določitev potrebnih praktičnih in tehničnih dogovorov na ravni Evropske komisije in držav članic za učinkovito uporabo mehanizmov obveščanja ter
  • vzpostavitev metode za oceno tveganja in zlasti merila za ugotavljanje resnih tveganj.
Iskalnik