Skoči do osrednje vsebine

Potrošniki so posebej ranljiva skupina, zato je za zagotovitev visoke ravni varstva potrošnikov treba zagotoviti, da so na trgu le varni proizvodi. Če se na trgu pojavi nevaren proizvod, država članica o tem obvesti druge države članice prek sistema za hitro izmenjavo informacij med državami članicami in Komisijo glede ukrepov in postopkov v zvezi s proizvodi, ki pomenijo resno tveganje za zdravje in varnost potrošnikov.

Splošna varnost proizvodov

Za zagotovitev visoke ravni varstva potrošnikov se uporablja horizontalna zakonodaja, ki se ne nanaša samo na določeno področje, ampak se uporablja za različna področja. S tem se uveljavlja zahteva po splošni varnosti proizvodov, ki vsebuje določbe o obveznostih proizvajalcev in distributerjev glede varnosti proizvodov, v pomoč pa je sistem za hitro izmenjavo informacij glede ukrepov na ravni Evropske unije. Skupni pravni okvir in izpolnjevanje zahtev omogočata gospodarstvu prosti pretok blaga, varstvo potrošnikov, konkurenčno prednost in odpravo nelojalne konkurence.

Proizvod je skladen z zahtevami direktive o splošni varnosti proizvodov, kadar izpolnjuje pravila Evropske unije o varnosti proizvodov oziroma zahteve po evropski ali notranji zakonodaji. Če ni predpisov ali standardov Evropske unije, se skladnost proizvoda določi v skladu z drugimi referenčnimi dokumenti, kot so domači standardi, priporočila Evropske komisije in kodeksi ravnanja.

Evropska komisija je zaradi hitrejše in lažje izmenjave informacij pripravila tudi možnost elektronske prijave nevarnih proizvodov.

Informacijski sistem RAPEX za hitro izmenjavo informacij med državami članicami in Komisijo glede ukrepov in postopkov v zvezi s proizvodi

Sistem za hitro izmenjavo informacij o nevarnih neprehranskih proizvodih (angleško Rapid alert system for dangerous non-food products - RAPEX) je informacijski sistem Evropske unije za hitro izmenjavo informacij med državami članicami in Komisijo glede ukrepov in postopkov v zvezi s proizvodi, ki pomenijo resno tveganje za zdravje in varnost potrošnikov.

Sistem omogoča, da potrošniki lahko preverijo, kateri nevarni proizvodi so bili odkriti na trgu skupnosti.

Vsak nadzorni organ v skupnosti ima, če gre za sprejete ukrepe zaradi varnosti, obvezo, da informacije o tem proizvodu in sprejetih ukrepih priglasi Komisiji prek informacijskega sistema. Inšpektorji v takem primeru vnesejo informacije o proizvodu, sprejetih ukrepih za preprečitev nevarnosti, razloge za nevarnost in druge informacije o proizvodu v informacijski sistem.

Komisija na podlagi te priglasitve v sistem RAPEX obvesti vse nadzorne organe v Evropski uniji o ugotovitvah, nevarnostih v zvezi s proizvodom in sprejetih ukrepih. Ti ukrepi so predvsem umik in odpoklic, to pomeni, da prodajalec proizvod umakne iz prodaje in pozove potrošnike, naj vrnejo proizvod.

Republika Slovenija je del tega informacijskega sistema in v ta namen je bila vzpostavljena interna sestava na dveh ravneh, ki jo sestavljata nacionalna kontaktna točka RAPEX, ki Evropski komisiji pošilja in od nje prejema vse informacije, ki se izmenjujejo prek sistema, ter državna mreža, ki vključuje vse organe, odgovorne za varnost proizvodov v državi.

V Sloveniji je nacionalna kontaktna točka Tržni inšpektorat, državno mrežo pa sestavljajo predvsem Finančna uprava za področje carine, Inšpektorat za infrastrukturo, Tržni inšpektorat, Urad za kemikalije, Inšpektorat za notranje zadeve in Zdravstveni inšpektorat.

Smernice za upravljanje sistema Evropske unije za hitro izmenjavo informacij

Cilji smernic so:

  • racionalizacija procesov mehanizmov obveščanja;
  • določitev meril obveščanja;
  • opredelitev vsebine obvestil in obvestil o nadaljnjem ukrepanju, zlasti z navedbo zahtevanih podatkov in obrazcev, ki jih je treba uporabiti;
  • določitev nadaljnjih ukrepov, ki jih države članice sprejmejo ob prejemu obvestila, in vrsto informacij, ki jih je treba predložiti;
  • opredelitev načina, kako Komisija obravnava obvestila in obvestila o nadaljnjem ukrepanju;
  • določitev rokov za različne vrste ukrepov, sprejetih v okviru mehanizmov obveščanja;
  • določitev potrebnih praktičnih in tehničnih dogovorov na ravni Evropske komisije in držav članic za učinkovito uporabo mehanizmov obveščanja ter
  • vzpostavitev metode za oceno tveganja in zlasti merila za ugotavljanje resnih tveganj.

Obvestilo proizvajalca ali distributerja o nevarnem proizvodu pristojni instituciji

Če želite kot proizvajalec ali distributer prijaviti nevarni izdelek, lahko za to uporabite spodnji obrazec. Nevarni izdelek pa lahko prijavite pristojnim organom tudi preko sistema za poslovna opozorila o nevarnih proizvodih (angleško Product Safety Business Alert Gateway).

Naziv storitve Institucija
Tržni inšpektorat Republike Slovenije