Skoči do osrednje vsebine

Splošne informacije

Besedila na tej spletni strani so informativne narave.

Upoštevajte, da ta besedila nimajo pravne vrednosti.  Za pravne namene si oglejte besedila, objavljena v Uradnem listu Evropske unije (EU).

Bodite pozorni, ker se lahko uvozni pogoji posodobijo zaradi sprememb zakonodaje ali določene politike.

Definicije pojmov

Pogosto uporabljeni izrazi, ki jih uporabljamo in njihovo pojasnilo:

 Tretje države: so države, ki niso države članice EU in tista ozemlja držav članic EU, za katera se ne uporabljajo pravila za trgovanje z živili živalskega izvora v EU.

 Želatina: pomeni želatino, kot je opredeljena v točki 7.7 Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004.

Proizvodni standardi

Želatina za prehrano ljudi mora biti proizvedena v skladu s pogoji, določenimi v:

 • Direktivi Sveta 2002/99/ES o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (z vsemi spremembami);
 • Uredbi (ES) št. 178/2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (z vsemi spremembami;
 • Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 o higieni živil (z vsemi spremembami);
 • Uredbi (ES) št. 853/2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (z vsemi spremembami);
 • Uredbi (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali (z vsemi spremembami).

Uvozni pogoji

Uvoz želatine za prehrano ljudi je dovoljen pod določenimi pogoji, ki so objavljeni v zakonodaji EU.

 • Želatina za prehrano ljudi se lahko uvaža samo iz tretjih držav ali njihovih regij, navedenih v seznamu tretjih držav ali njihovih regij, odobrenih za uvoz želatine v EU. Seznam tretjih držav ali njihovih regij, odobrenih za uvoz želatine v EU je objavljen v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/626 (z vsemi spremembami). 
  1. Uvoz pošiljk želatine za prehrano ljudi, pridobljene iz goveda, ovc, koz, prašičev in enoprstih kopitarjev v EU je dovoljen le, če prihajajo iz tretjih držav, navedenih v stolpcu 1 dela 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010 (z vsemi spremembami), ali iz Južne Koreje, Malezije, Pakistana ali Tajvana.
  2. Uvoz pošiljk želatine za prehrano ljudi, pridobljene iz perutnine v EU je dovoljen le, če prihajajo iz tretjih držav, navedenih v stolpcu 1 preglednice v delu 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 (z vsemi spremembami), ali iz Tajvana.
  3. Uvoz pošiljk želatine za prehrano ljudi, pridobljene iz ribiških proizvodov v EU je dovoljen le, če prihajajo iz tretjih držav ali njihovih regij, navedenih v Prilogi II Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/626 (z vsemi spremembami).
  4. Uvoz pošiljk želatine za prehrano ljudi, pridobljene iz leporidov in divjih kopenskih sesalcev, razen kopitarjev (Ungulates) v EU je dovoljen le, če prihajajo iz tretjih držav ali njihovih regij, navedenih v stolpcu 1 tabele iz dela 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 119/2009 (z vsemi spremembami).
 • Želatina za prehrano ljudi, govejega, ovčjega ali kozjega izvora, ki ni pridobljena iz kož živali, mora izpolnjevati tudi določbe iz Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij, z vsemi spremembami (Priloga IX, Poglavje C, Oddelek A). Potrebno je upoštevati tudi Odločbo Komisije 2007/453/ES (z vsemi spremembami), ki še dodatno razvršča države ali regije v skladu z njihovim tveganjem za BSE.
 • Želatina za prehrano ljudi, namenjena za uvoz v EU, mora biti proizvedena v obratih, ki so odobreni za izvoz v EU. Seznami odobrenih obratov v tretjih državah so objavljeni na spletni strani Evropske Komisije: Seznam po posameznih aktivnostih.
 • Ob uvozu mora pošiljko želatine za prehrano ljudi spremljati uradno spričevalo, ki ustreza vzorcu iz dela VI Priloge III k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/628 (z vsemi spremembami). Spričevalo pripravi in izda pristojni organ tretje države. Navodila o izpolnjevanju uradnega spričevala so navedena v Prilogi II k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/628 (z vsemi spremembami).
 • Posebni dogovor med EU in ZDA

   Pošiljke želatine za prehrano ljudi, pridobljene iz kosti prežvekovalcev ali prašičjih kož iz ZDA mora pri uvozu spremljati veterinarsko spričevalo, kot je določeno v Odločbi Komisije 2003/863/ES, ki ga izda pristojni organ na osnovi Izjave, naslovljene na United States Food and Drug Administration, ki je prav tako določena v tej Odločbi (Priloga A).

   Spričevalo je delno spremenjeno z Odločbo Komisije 2007/240/ES, ki se nanaša na prvi del spričevala – nov standardni vzorec.

   Spričevalo pripravi in izda pristojni organ tretje države.

   Navodila o izpolnjevanju veterinarskega spričevala so navedena v Odločbi Komisije 2007/240/ES.

  • Poleg zgoraj navedenega je potrebno upoštevati še morebitne zaščitne odločbe, ki jih sprejme Komisija zaradi pojavov določenih bolezni v tretji državi ali drugih tveganj za zdravje ljudi.

  Uvoz preko mejnih kontrolnih točk (MKT)

  Uvoz živil živalskega izvora je dovoljen samo preko mejnih kontrolnih točk, ki so odobrene za uvoz.

  Prihod pošiljke živil živalskega izvora na MKT mora uvoznik predhodno najaviti vsaj en delovni dan pred pričakovanim prispetjem pošiljke (Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2019/1013 (z vsemi spremembami)) s predpisanim dokumentom. 

  Pošiljka živil živalskega izvora mora biti pred uvozom najavljena preko elektronskega informacijskega sistema za zagotavljanje sledljivosti pošiljk proizvodov živalskega izvora - TRACES NT.

  Dodatne informacije

  Prosimo, da sproti preverjate na spletni strani Uradnega lista EU posodobljene dokumente.

  Upoštevajte, da prečiščeno besedilo morda ne vsebuje zadnje spremembe zakonodaje, saj traja več tednov, da se posodobi.

  Zakonodaja EU

  Iskalnik