Skoči do osrednje vsebine

Splošne informacije

Besedila na tej spletni strani so informativne narave.

Upoštevajte, da ta besedila nimajo pravne vrednosti.  Za pravne namene si oglejte besedila, objavljena v Uradnem listu Evropske unije (EU).

Bodite pozorni, ker se lahko uvozni pogoji posodobijo zaradi sprememb zakonodaje ali določene politike.

Definicije pojmov

Tretje države: so države, ki niso države članice EU in tista ozemlja držav članic EU, za katera se ne uporabljajo pravila za trgovanje z živili živalskega izvora v EU.

Polži: pomenijo polže, kot so opredeljeni v točki 6.2 Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004.

Proizvodni standardi

Meso polžev za prehrano ljudi mora biti proizvedeno v skladu s pogoji, določenimi v:

  • Direktivi Sveta 2002/99/ES o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (z vsemi spremembami);
  • Uredbi (ES) št. 178/2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (z vsemi spremembami);
  • Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 o higieni živil (z vsemi spremembami);
  • Uredbi (ES) št. 853/2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (z vsemi spremembami);
  • Uredbi (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali (z vsemi spremembami).

Uvozni pogoji

Uvoz mesa polžev (ohlajenih, zamrznjenih, brez lupine, kuhanih, pripravljenih ali konzerviranih), namenjenih za prehrano ljudi iz tretjih držav v EU, je dovoljen pod določenimi pogoji, ki so objavljeni v zakonodaji EU.

  • Meso polžev, namenjenih za prehrano ljudi, se lahko uvaža samo iz tretjih držav ali njihovih regij, navedenih v seznamu tretjih držav ali njihovih regij, odobrenih za uvoz polžev v EU. Seznam tretjih držav ali njihovih regij, odobrenih za uvoz polžev v EU je objavljen v Prilogi III k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/626 (z vsemi spremembami).
  • Meso polžev, namenjenih za prehrano ljudi, mora biti proizvedeno obratih, ki so odobreni za izvoz v EU. Seznami odobrenih obratov v tretjih državah so objavljeni na spletni strani Evropske Komisije: Seznam po posameznih aktivnostih.
  • Ob uvozu mora pošiljko mesa polžev, namenjenih za prehrano ljudi, spremljati uradno spričevalo, ki ustreza vzorcu iz dela IV Priloge III k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/628 (z vsemi spremembami). Spričevalo pripravi in izda pristojni organ tretje države. Navodila o izpolnjevanju uradnega spričevala so navedena v Prilogi II k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/628 (z vsemi spremembami).
  • Poleg zgoraj navedenega je potrebno upoštevati še morebitne zaščitne odločbe, ki jih sprejme Komisija zaradi pojavov določenih bolezni v tretji državi ali drugih tveganj za zdravje ljudi.

Uvoz preko mejnih kontrolnih točk (MKT)

Uvoz živil živalskega izvora je dovoljen samo preko mejnih kontrolnih točk, ki so odobrene za uvoz. 

Prihod pošiljke živil živalskega izvora na MKT mora uvoznik predhodno najaviti vsaj en delovni dan pred pričakovanim prispetjem pošiljke (Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2019/1013 (z vsemi spremembami)) s predpisanim dokumentom. 

 Pošiljka živil živalskega izvora mora biti pred uvozom najavljena preko elektronskega informacijskega sistema za zagotavljanje sledljivosti pošiljk proizvodov živalskega izvora - TRACES NT

Dodatne informacije

Prosimo, da sproti preverjate na spletni strani Uradnega lista EU posodobljene dokumente.

Upoštevajte, da prečiščeno besedilo morda ne vsebuje zadnje spremembe zakonodaje, saj traja več tednov, da se posodobi

Zakonodaja EU

Iskalnik