Skoči do osrednje vsebine

"Kolagen" je izdelek na podlagi beljakovin, pridobljen iz kosti, kož ter kit in tetiv živali, proizveden v skladu z ustreznimi zahtevami Uredbe 853/2004/ES o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (z vsemi spremembami).  

Splošne informacije

Besedila na tej spletni strani so informativne narave.

Upoštevajte, da ta besedila nimajo pravne vrednosti. Za pravne namene si oglejte besedila, objavljena v Uradnem listu Evropske unije (EU).

Bodite pozorni, ker se lahko uvozni pogoji posodobijo zaradi sprememb zakonodaje ali določene politike.

Prosimo, da sproti preverjate na spletni strani Uradnega lista EU posodobljene dokumente.

Upoštevajte, da prečiščeno besedilo morda ne vsebuje zadnje spremembe zakonodaje, saj traja več tednov, da se posodobi.

Uvoz kolagena za prehrano ljudi iz tretjih držav

Definicija pojmov

Pogosto uporabljeni izrazi, ki jih uporabljamo in njihovo pojasnilo:

Tretje države: so države, ki niso države članice EU in tista ozemlja držav članic EU, za katera se ne uporabljajo pravila za trgovanje z živili živalskega izvora v EU.

Kolagen: pomeni kolagen, kot je opredeljen v točki 7.8 Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004.

Proizvodni standardi

Kolagen za prehrano ljudi mora biti proizveden v skladu s pogoji, določenimi v:

Uvozni pogoji

Uvoz kolagena za prehrano ljudi je dovoljen pod določenimi pogoji, ki so objavljeni v zakonodaji EU.

 • Kolagen za prehrano ljudi se lahko uvaža samo iz tretjih držav ali njihovih regij, navedenih v seznamu tretjih držav ali njihovih regij, odobrenih za uvoz kolagena v EU. Seznam tretjih držav ali njihovih regij, odobrenih za uvoz kolagena v EU je objavljen v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/626.
  1. Uvoz pošiljk kolagena za prehrano ljudi, pridobljenega iz goveda, ovc, koz, prašičev in enoprstih kopitarjev v EU je dovoljen le, če prihajajo iz tretjih držav, navedenih v stolpcu 1 dela 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010, ali iz Južne Koreje, Malezije, Pakistana ali Tajvana.
  2. Uvoz pošiljk kolagena za prehrano ljudi, pridobljenega iz perutnine v EU je dovoljen le, če prihajajo iz tretjih držav, navedenih v stolpcu 1 preglednice v delu 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008, ali iz Tajvana.
  3. Uvoz pošiljk kolagena za prehrano ljudi, pridobljenega iz ribiških proizvodov v EU je dovoljen le, če prihajajo iz tretjih držav ali njihovih regij, navedenih v Prilogi II Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/626.
  4. Uvoz pošiljk kolagena za prehrano ljudi, pridobljenega iz leporidov in divjih kopenskih sesalcev, razen kopitarjev (Ungulates) v EU je dovoljen le, če prihajajo iz tretjih držav ali njihovih regij, navedenih v stolpcu 1 tabele iz dela 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 119/2009.
 • Kolagen za prehrano ljudi, govejega, ovčjega ali kozjega izvora, ki ni pridobljen iz kož živali, mora izpolnjevati tudi določbe iz Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij, (Priloga IX, Poglavje C, Oddelek A). Potrebno je upoštevati tudi Odločbo Komisije 2007/453/ES, ki še dodatno razvršča države ali regije v skladu z njihovim tveganjem za BSE.
 • Kolagen za prehrano ljudi, namenjen za uvoz v EU, mora biti proizveden v obratih, ki so odobreni za izvoz v EU. Seznami odobrenih obratov v tretjih državah so objavljeni na spletni strani Evropske Komisije: Seznam po posameznih aktivnostih.
 • Ob uvozu mora pošiljko kolagena za prehrano ljudi spremljati uradno spričevalo, ki ustreza vzorcu iz dela VII Priloge III k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/628. Spričevalo pripravi in izda pristojni organ tretje države. Navodila o izpolnjevanju uradnega spričevala so navedena v Prilogi II k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/628.
 • Posebni dogovor med EU in ZDA

Pošiljke kolagena za prehrano ljudi, pridobljenega iz kosti prežvekovalcev ali prašičjih kož iz ZDA mora pri uvozu spremljati veterinarsko spričevalo, kot je določeno v Odločbi Komisije 2003/863/ES, ki ga izda pristojni organ na osnovi Izjave, naslovljene na United States Food and Drug Administration, ki je prav tako določena v tej Odločbi (Priloga B).

Spričevalo je delno spremenjeno z Odločbo Komisije 2007/240/ES, ki se nanaša na prvi del spričevala – nov standardni vzorec.

Spričevalo pripravi in izda pristojni organ tretje države.

Navodila o izpolnjevanju veterinarskega spričevala so navedena v Odločbi Komisije 2007/240/ES.

 • Poleg zgoraj navedenega je potrebno upoštevati še morebitne zaščitne odločbe, ki jih sprejme Komisija zaradi pojavov določenih bolezni v tretji državi ali drugih tveganj za zdravje ljudi.

Uvoz surovin za proizvodnjo kolagena za prehrano ljudi iz tretjih držav

Definicije pojmov

Pogosto uporabljeni izrazi, ki jih uporabljamo in njihovo pojasnilo:

Tretje države: so države, ki niso države članice EU in tista ozemlja držav članic EU, za katera se ne uporabljajo pravila za trgovanje z živili živalskega izvora v EU.

Surovine, ki jih je mogoče uporabiti za proizvodnjo kolagena: navedene so v Poglavju I Oddelka XV Priloge III k Uredbi 853/2004.

Proizvodni standardi

Surovine za proizvodnjo kolagena za prehrano ljudi morajo biti proizvedene v skladu s pogoji, določenimi v:

Uvozni pogoji

Uvoz surovin za proizvodnjo kolagena za prehrano ljudi je dovoljen pod določenimi pogoji, ki so objavljeni v zakonodaji EU.

 • Surovine za proizvodnjo kolagena za prehrano ljudi se lahko uvažajo samo iz tretjih držav ali njihovih regij, navedenih v seznamu tretjih držav ali njihovih regij, odobrenih za uvoz surovin za proizvodnjo kolagena v EU. Seznam tretjih držav ali njihovih regij, odobrenih za uvoz surovin za proizvodnjo kolagena v EU je objavljen v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/626.
 1. Uvoz pošiljk surovin za proizvodnjo kolagena za prehrano ljudi, pridobljenih iz goveda, ovc, koz in prašičev ter enoprstih kopitarjev v EU je dovoljen le, če prihajajo iz tretjih držav ali njihovih regij, iz katerih je dovoljen uvoz pošiljk svežega mesa določenih kopitarjev (Ungulates) v Unijo v skladu s členom 14(a) Uredbe (EU) št. 206/2010. Tretje države, njihova ozemlja ali deli morajo biti navedeni v stolpcih 1, 2 in 3 preglednice v delu 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010, za katere v stolpcu 4 preglednice v delu 1 Priloge II obstaja vzorec veterinarskega spričevala, ki ustreza zadevni pošiljki.
 2. Uvoz pošiljk surovin za proizvodnjo kolagena za prehrano ljudi, pridobljenih iz perutnine v EU je dovoljen le, če prihajajo iz tretjih držav ali njihovih regij, navedenih v delu 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008, iz katerih je dovoljen uvoz perutninskega mesa zadevnih vrst, kot je določeno v navedenem delu navedene priloge.
 3. Uvoz pošiljk surovin za proizvodnjo kolagena za prehrano ljudi, pridobljenih iz ribiških proizvodov v EU je dovoljen le, če prihajajo iz tretjih držav ali njihovih regij, navedenih v Prilogi II k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/626.
 4. Uvoz pošiljk surovin za proizvodnjo kolagena za prehrano ljudi, pridobljenih iz leporidov in divjih kopenskih sesalcev, razen kopitarjev (Ungulates), v EU je dovoljen le, če prihajajo iz tretjih držav ali njihovih regij, navedenih v stolpcu 1 tabele iz dela 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 119/2009.
 • Za surovine za proizvodnjo kolagena za prehrano ljudi ni potrebno, da prihajajo iz tretje države, ki mora biti navedena v sklepu o odobritvi načrtov za spremljanje ostankov, ki so jih predložile tretje države.
 • Surovine za proizvodnjo kolagena za prehrano ljudi, govejega, ovčjega ali kozjega izvora (če gre za meso), morajo izpolnjevati tudi določbe iz Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij. Potrebno je upoštevati tudi Odločbo Komisije 2007/453/ES, ki še dodatno razvršča države ali regije v skladu z njihovim tveganjem za BSE.
 • Surovine za proizvodnjo kolagena za prehrano ljudi, namenjene za uvoz v EU, morajo biti proizvedene v obratih, ki so bodisi registrirani za izvoz v EU v skladu z zahtevami iz Uredbe (ES) št. 852/2004, bodisi odobreni za izvoz v EU v skladu z zahtevami iz Uredbe (ES) št. 853/2004. Seznami odobrenih obratov v tretjih državah so objavljeni na spletni strani Evropske Komisije: Seznam po posameznih aktivnostih.
 • Ob uvozu mora pošiljko surovin za proizvodnjo kolagena za prehrano ljudi spremljati uradno spričevalo, ki ustreza vzorcu iz dela VIII (RCG) Priloge III k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/628. Spričevalo pripravi in izda pristojni organ tretje države. Navodila o izpolnjevanju uradnega spričevala so navedena v Prilogi II k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/628.
 • Poleg zgoraj navedenega je potrebno upoštevati še morebitne zaščitne odločbe, ki jih sprejme Komisija zaradi pojavov določenih bolezni v tretji državi ali drugih tveganj za zdravje ljudi.
 • Pošiljko surovin za proizvodnjo kolagena za prehrano ljudi je treba prepeljati neposredno v namembni proizvodni obrat.

Uvoz obdelanih surovin za proizvodnjo kolagena za prehrano ljudi iz tretjih držav

Definicije pojmov

Pogosto uporabljeni izrazi, ki jih uporabljamo in njihovo pojasnilo:

Tretje države: so države, ki niso države članice EU in tista ozemlja držav članic EU, za katera se ne uporabljajo pravila za trgovanje z živili živalskega izvora v EU.

Surovine, ki jih je mogoče uporabiti za proizvodnjo kolagena: navedene so v Poglavju I Oddelka XV Priloge III k Uredbi 853/2004.

Proizvodni standardi

Obdelane surovine za proizvodnjo kolagena za prehrano ljudi morajo biti proizvedene v skladu s pogoji, določenimi v:

Uvozni pogoji

Uvoz obdelanih surovin za proizvodnjo kolagena za prehrano ljudi je dovoljen pod določenimi pogoji, ki so objavljeni v zakonodaji EU.

 • Obdelane surovine za proizvodnjo kolagena za prehrano ljudi se lahko uvažajo samo iz tretjih držav ali njihovih regij, navedenih v seznamu tretjih držav ali njihovih regij, odobrenih za uvoz obdelanih surovin za proizvodnjo kolagena v EU. Seznam tretjih držav ali njihovih regij, odobrenih za uvoz obdelanih surovin za proizvodnjo kolagena v EU je objavljen v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/626.
  1. Uvoz pošiljk obdelanih surovin za proizvodnjo kolagena za prehrano ljudi, pridobljenih iz goveda, ovc, koz in prašičev ter enoprstih kopitarjev v EU je dovoljen le, če prihajajo iz tretjih držav, navedenih v stolpcu 1 tabele iz dela 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010, ali iz Južne Koreje, Malezije, Pakistana ali Tajvana.
  2. Uvoz pošiljk obdelanih surovin za proizvodnjo kolagena za prehrano ljudi, pridobljenih iz perutnine v EU je dovoljen le, če prihajajo iz tretjih držav, navedenih v stolpcu 1 tabele iz dela 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008, ali iz Tajvana.
  3. Uvoz pošiljk obdelanih surovin za proizvodnjo kolagena za prehrano ljudi, pridobljenih iz ribiških proizvodov v EU je dovoljen le, če prihajajo iz tretjih držav ali njihovih regij, navedenih v Prilogi II k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/626.
  4. Uvoz pošiljk obdelanih surovin za proizvodnjo kolagena za prehrano ljudi, pridobljenih iz leporidov in divjih kopenskih sesalcev, razen kopitarjev (Ungulates), v EU je dovoljen le, če prihajajo iz tretjih držav ali njihovih regij, navedenih v stolpcu 1 tabele iz dela 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 119/2009.
  5. Uvoz pošiljk obdelanih surovin za proizvodnjo kolagena za prehrano ljudi, iz točke 4(b)(iii) poglavja I oddelka XV Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 v EU je dovoljen le, če prihajajo iz tretjih držav ali njihovih regij, iz katerih je dovoljen uvoz surovin, pridobljenih iz navedenih proizvodov, v skladu s členom 15 k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/626:
   1. uvoz pošiljk surovin za proizvodnjo kolagena za prehrano ljudi, pridobljenih iz goveda, ovc, koz in prašičev ter enoprstih kopitarjev v EU je dovoljen le, če prihajajo iz tretjih držav ali njihovih regij, iz katerih je dovoljen uvoz pošiljk svežega mesa določenih kopitarjev (Ungulates) v Unijo v skladu s členom 14(a) Uredbe (EU) št. 206/2010. Tretje države, njihova ozemlja ali deli morajo biti navedeni v stolpcih 1, 2 in 3 preglednice v delu 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010, za katere v stolpcu 4 preglednice v delu 1 Priloge II obstaja vzorec veterinarskega spričevala, ki ustreza zadevni pošiljki;
   2. uvoz pošiljk surovin za proizvodnjo kolagena za prehrano ljudi, pridobljenih iz perutnine v EU je dovoljen le, če prihajajo iz tretjih držav ali njihovih regij, navedenih v delu 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008, iz katerih je dovoljen uvoz perutninskega mesa zadevnih vrst, kot je določeno v navedenem delu navedene priloge;
   3. uvoz pošiljk surovin za proizvodnjo kolagena za prehrano ljudi, pridobljenih iz ribiških proizvodov v EU je dovoljen le, če prihajajo iz tretjih držav ali njihovih regij, navedenih v Prilogi II k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/626;
   4. uvoz pošiljk surovin za proizvodnjo kolagena za prehrano ljudi, pridobljenih iz leporidov in divjih kopenskih sesalcev, razen kopitarjev (Ungulates), v EU je dovoljen le, če prihajajo iz tretjih držav ali njihovih regij, navedenih v stolpcu 1 tabele iz dela 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 119/2009.
 • Za obdelane surovine za proizvodnjo kolagena za prehrano ljudi ni potrebno, da prihajajo iz tretje države, ki mora biti navedena v sklepu o odobritvi načrtov za spremljanje ostankov, ki so jih predložile tretje države.
 • Obdelane surovine za proizvodnjo kolagena za prehrano ljudi, govejega, ovčjega ali kozjega izvora (če gre za meso), morajo izpolnjevati tudi določbe iz Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij. Potrebno je upoštevati tudi Odločbo Komisije 2007/453/ES, ki še dodatno razvršča države ali regije v skladu z njihovim tveganjem za BSE.
 • Surovine in obdelane surovine za proizvodnjo kolagena za prehrano ljudi, namenjene za uvoz v EU, morajo biti proizvedene v obratih, ki so bodisi registrirani za izvoz v EU v skladu z zahtevami iz Uredbe (ES) št. 852/2004, bodisi odobreni za izvoz v EU v skladu z zahtevami iz Uredbe (ES) št. 853/2004. Seznami odobrenih obratov v tretjih državah so objavljeni na spletni strani Evropske Komisije: Seznam po posameznih aktivnostih.
 • Ob uvozu mora pošiljko obdelanih surovin za proizvodnjo kolagena za prehrano ljudi spremljati uradno spričevalo, ki ustreza vzorcu iz dela IX (TCG) Priloge III k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/628. Spričevalo pripravi in izda pristojni organ tretje države. Navodila o izpolnjevanju uradnega spričevala so navedena v Prilogi II k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/628.
 • Poleg zgoraj navedenega je potrebno upoštevati še morebitne zaščitne odločbe, ki jih sprejme Komisija zaradi pojavov določenih bolezni v tretji državi ali drugih tveganj za zdravje ljudi.
 • Pošiljko obdelanih surovin za proizvodnjo kolagena za prehrano ljudi je treba prepeljati neposredno v namembni proizvodni obrat.

Uvoz preko mejnih kontrolnih točk (MKT)

Uvoz živil živalskega izvora je dovoljen samo preko mejnih kontrolnih točk, ki so odobrene za uvoz. 

Prihod pošiljke živil živalskega izvora na MKT mora uvoznik predhodno najaviti vsaj en delovni dan pred pričakovanim prispetjem pošiljke (Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2019/1013) s predpisanim dokumentom. 

Pošiljka živil živalskega izvora mora biti pred uvozom najavljena preko elektronskega informacijskega sistema za zagotavljanje sledljivosti pošiljk proizvodov živalskega izvora - TRACES NT.

Zakonodaja