Skoči do osrednje vsebine

RAPEX

RAPEX (Rapid alert system for dangerous non-food products) je informacijski sistem Evropske unije za hitro izmenjavo informacij med državami članicami in Komisijo glede ukrepov in postopkov v zvezi s proizvodi, ki predstavljajo resno tveganje za zdravje in varnost potrošnikov.

RAPEX je sistem, ki je namenjen predvsem inšpektorjem, saj jim omogoča, obveščanje o nevarnih proizvodih, ki so se našli na evropskem trgu. Prav tako omogoča, da potrošniki lahko preverijo, kateri nevarni  proizvodi so bili odkriti na evropskem trgu.

Hrana in krma, zdravila, medicinski pripomočki niso zajeti v sistem RAPEX.

Inšpektorji na podlagi letnih načrtov dela in na podlagi prijav opravijo preglede proizvodov z metodo vzorčenja. To pomeni, da se lastnosti proizvoda preveri v ustreznem laboratoriju. Iz poročila laboratorija je razvidno, če proizvod ustreza varnostnim zahtevam.

V primeru, da proizvod ne ustreza varnostnim zahtevam, je potrebno sprejeti ukrepe, da se prepreči nevarnost, ki jo proizvod predstavlja. Ti ukrepi so predvsem umik in odpoklic, to pomeni, da prodajalec proizvod umakne iz prodaje in pozove potrošnike, da vrnejo proizvod.

Vsaka inšpekcija ima v primeru, da gre za sprejete ukrepe zaradi varnosti, obvezo, da informacije o tem proizvodu in sprejetih ukrepih priglasi Evropski komisiji preko informacijskega sistema RAPEX. Inšpektor v takem primeru vnese v sistem informacije o proizvodu, o sprejetih ukrepih za preprečitev nevarnosti, razloge za nevarnost in druge informacije o proizvodu.

Evropska komisija na podlagi te priglasitve v RAPEX obvesti vse inšpekcije o ugotovitvah, nevarnosti, ki jo proizvod predstavlja in sprejetih ukrepih.

Slovenija je del sistema RAPEX, zato je bila v Sloveniji za spremljanje tega sistema vzpostavljena interna struktura na dveh ravneh, ki jo sestavlja nacionalna RAPEX kontaktna točka. Le-ta od Evropske komisije prejema vse informacije, ki se izmenjujejo preko RAPEX sistema. Hkrati pa je nacionalna mreža, ki vključuje vse organe, odgovorne za varnost proizvodov v državi.

V Sloveniji je kontaktna točka Tržni inšpektorat, nacionalno mrežo pa sestavljajo Finančna uprava - Carina, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Inšpektorat za infrastrukturo, Tržni inšpektorat, Urad za kemikalije, Inšpektorat za notranje zadeve in Zdravstveni inšpektorat.

Omenjeni organi slovenski kontaktni točki pošiljajo in od nje sprejemajo uradna obvestila in odzive.

Navodilo o uporabi in delovanju sistema RAPEX, lahko najdete na spletnih straneh RAPEX-a (v angleškem jeziku).

Če si želite ogledati vse proizvode, ki so bili v Evropski uniji prijavljeni v sistem RAPEX kot nevarni proizvodi, si lahko ogledate objavo teh proizvodov na njihovi uradni spletni strani.

Za pomoč pri zaščiti potrošnikov pred proizvodi, ki niso varni, je objavljen Priročnik za korektivne ukrepe, vključno z odpoklicem.