Skoči do osrednje vsebine

Promocija lokalne hrane je ključna za ohranitev slovenske pridelave in predelave hrane, saj je osveščen potrošnik največje zagotovilo, da bo slovenska pridelava in predelava hrane uspešna in konkurenčna. Na ta način bo dolgoročno mogoče povečati samooskrbo Slovenije s kmetijskimi in živilskimi proizvodi.

Naša super hrana, miza obložena z dobrotami

Promocija lokalne hrane

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izvajamo promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov, ki se delno financira iz proračuna Republike Slovenije, delno pa iz prispevkov sektorjev.

Informiranje in osveščanje potrošnikov o pomenu poseganja potrošnikov po lokalno pridelani in predelani hrani je eden od ključnih ciljev ministrstva vse od leta 2013.  V tem obdobju smo izvedli vrsto kampanj splošne promocije. Od leta 2016 dalje pa poleg splošne promocije izvajamo tudi sektorsko promocijo, ki jo sofinancirajo posamezni sektorji, vključeni v promocijo: sektor mleka, sektor mesa (goveje, perutninsko in prašičje) in sektor sadja.

Z vzpostavitvijo sheme "izbrana kakovost", ki zagotavlja potrošniku lažjo izbiro kakovostnih, v Sloveniji pridelanih in predelanih kmetijskih in živilskih proizvodov, je izbira potrošnikom bistveno olajšana.

Rezultati meritev uspešnosti promocije kažejo, da se je po nekaj letih izvajanja promocije odnos potrošnikov do lokalno pridelane in predelane hrane bistveno izboljšal. Danes se potrošniki v večji meri zavedajo, da je poseganje po lokalni hrani koristno tako zanje kot za celotno družbo.

Vrste promocij

Promocijo izvajamo kot skupno splošno promocijo in promocijo shem kakovosti. Lahko se izvaja za osem sektorjev:

  • pridelava in predelava mleka;
  • pridelava in predelava mesa;
  • pridelava in predelava sadja;
  • pridelava in predelava vrtnin;
  • pridelava in predelava žit;
  • pridelava in predelava oljk;
  • pridelava in predelava grozdja za vino;
  • pridelava medu.

V prvi triletni program promocije 2016-2019 sta se v promocijo vključila sektorja mleka ter mesa. Z letom 2019 je v promocijo vstopil tudi sektor sadja.

Načrtovanje in izvajanje promocije

Šestletni strateški načrt za obdobje 2019-2025 določa usmeritve za izvajanje promocije. Na podlagi strateškega načrta se izvajajo triletni programi promocij, ki zajemajo splošno promocijo shem kakovosti, promocijo sektorjev, vključenih v promocijo, in promocijo sheme kakovosti izbrana kakovost. Deležniki iz sektorja, ki vstopi v triletni program promocije (pridelovalci in predelovalci), so dolžni plačevati prispevek za promocijo za triletno obdobje. 

Vstop v promocijo je avtonomna odločitev vsakega sektorja, ki s tem sprejme obvezo o sofinanciranju. Odločitev sektorja o vključitvi v promocijo ter odločitev o višini in začetku plačevanja obveznega prispevka pošlje ministrstvo v sprejem na Vladi v obliki uredb in odredb. 

Zakonodaja, predpisi, obrazci in navodila s področja promocije so dostopni vsem deležnikom na spletni strani Naša super hrana. 

Aktivnosti promocije izvaja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Na podlagi zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov so imenovani organi odločanja na vseh ravneh, od najvišjega – sveta za promocijo, preko sektorskih odborov za posamezni sektor, ki lahko vstopi v promocijo, do posvetovalnega odbora in info točk.