Skoči do osrednje vsebine

Zaradi lažjega izvajanja temeljnih svoboščin, kot so prosti pretok delavcev, svoboda ustanavljanja in svoboda opravljanja storitev, so bila na evropski ravni sprejeta poenotena pravila o priznavanju poklicnih kvalifikacij pridobljenih v drugi državi članic kot bo posameznik opravljal poklic.

Kontaktni center za informiranje glede priznavanja poklicnih kvalifikacij

Kontaktni center zagotavlja državljanom in podobnim centrom v drugih članicah EU, EGP in Švicarski konfederaciji, informacije glede postopka priznavanja poklicnih kvalifikacij, vključno z informacijami o zakonodaji, ki ureja poklice, socialni zakonodaji in po potrebi o etičnih pravilih. V sodelovanju s pristojnimi ministrstvi in drugimi pristojnimi organi ter drugimi kontaktnimi centri nudi pomoč državljanom pri uveljavljanju njihovih pravic.

Kontaktni centri delujejo v vseh drugih državah članicah. Pri njih lahko pridobite dodatne informacije o priznavanju poklicne kvalifikacije v tujini.

Kontaktni center za informiranje glede priznavanja poklicnih kvalifikacij je v Republiki Sloveniji

  • Kodeks ravnanja v postopkih priznavanja poklicnih kvalifikacij

    V Kodeksu ravnanja, ki ga je odobrila skupina koordinatorjev imenovanih skladno z Direktivo 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij, so opredeljene nacionalne upravne prakse na področju. Kodeks ni pravno zavezujoč dokument, vendar temelji na Direktivi 2005/36/ES in Pogodbi ES, kot sta razloženi v sodni praksi Sodišča Evropskih skupnosti.
    Smernice in priporočila | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Pravila priznavanja poklicnih kvalifikacij

Pravila priznavanja poklicnih kvalifikacij so določena z evropsko direktivo in veljajo za vse državljane držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije, kot tudi v skladu s posebnimi pogoji, za državljane tretjih držav, ki želijo v drugi državi članici gostiteljici opravljati določen reguliran poklic.

Priznavanje poklicnih kvalifikacij omogoča posameznikom, da se jim, v skladu s posebnim postopkom priznavanja poklicnih kvalifikacij, omogoči dostop do opravljanja reguliranih poklicev v državah članicah, kjer niso pridobili poklicne kvalifikacije.

Pravila veljajo za zaposlene kot samozaposlene strokovnjake ter se razlikujejo glede na trajanje izvajanja reguliranega poklica v Sloveniji zato so vzpostavljeni različni postopki, in sicer priznavanje poklicnih kvalifikacij za trajno opravljanje reguliranega poklica (ustanovitev) in za začasno oziroma občasno opravljanje storitev v primeru reguliranega poklica.

Kot alternativa obstoječim navedenim postopkom je bila na evropski ravni uvedena za določene poklice evropska poklicna izkaznica, ki je elektronsko dokazilo, da je bilo opravljeno upravno preverjanje in so bile v državi, v kateri želi strokovnjak delati, priznane poklicne kvalifikacije oziroma izpolnjeni pogoji za začasno opravljanje poklicne dejavnosti v tej državi.

Postopki priznavanja poklicnih kvalifikacij za trajno opravljanje reguliranega poklica

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Regulirani poklici

Posamezne države nekaterim poklicem, poklicnim dejavnostim ali skupinam poklicnih dejavnosti neposredno ali posredno določajo oziroma regulirajo dostop do opravljanja, samo opravljanje ali enega od načinov opravljanja poklica z zakoni ali drugimi predpisi glede posebnih poklicnih kvalifikacij. Poklicne kvalifikacije se lahko izkazujejo z dokazilom o formalnih kvalifikacijah, s potrdilom o usposobljenosti ali z dokazili o poklicnih izkušnjah.

Seznam reguliranih poklicev v Republiki Sloveniji vodi ministrstvo pristojno za delo, in sicer na podlagi Direktive 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij, katere priglasi Evropski komisiji na predlog resornega ministrstva, ki regulira posamezni poklic.

V Republiki Sloveniji in v drugih državah članicah, so regulirani tudi drugi poklici, ki jih obravnavajo posebne področne direktive kot na primer: dejavnosti na področju strupenih snovi, zavarovalni posredniki, prometni sektor, odvetniki, revizorji in tako dalje. Vsi poklici in strokovni kadri, za opravljanje katerih je potrebno kakšno dovoljenje ali izpolniti določene pogoje, so dostopni na spletnem portalu SPOT.

Države članice EU, EGP in Švicarska konfederacija vodijo nacionalne sezname reguliranih poklicev, kateri morajo biti priglašeni pri Evropski komisij in so objavljeni v evropski zbirki reguliranih poklicev. V zbirki najdete tudi podatke o pristojnem organu, ki  je organ ali telo, ki ga država pooblasti, da izdaja ali sprejema dokazila o usposobljenosti in druge dokumente ali podatke ter, da sprejema vloge in odločitve na podlagi Direktive 2005/36/ES.

Prav tako morajo imeti države članice EU, EGP in Švicarska konfederacija seznam reguliranih poklicev objavljen na nacionalnih enotnih kontaktnih točkah (samo v angleškem jeziku).