Skoči do osrednje vsebine

Zaradi lažjega izvajanja temeljnih svoboščin, kot so prosti pretok delavcev, svoboda ustanavljanja in svoboda opravljanja storitev, so bila na evropski ravni sprejeta poenotena pravila o priznavanju poklicih kvalifikacij pridobljenih v drugi državi članic.

Pravila priznavanja poklicnih kvalifikacij in regulirani poklici

Pravila priznavanja poklicnih kvalifikacij določa Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij in se nanaša na vse državljane držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije, kot tudi v skladu s posebnimi pogoji, za državljane tretjih držav, ki želijo v drugi državi članici gostiteljici opravljati določen reguliran poklic.

Priznavanje poklicnih kvalifikacij omogoča posameznikom, da se jim, v skladu s posebnim postopkom priznavanja poklicnih kvalifikacij, omogoči dostop do opravljanja reguliranih poklicev v državah članicah, kjer niso pridobili poklicne kvalifikacije.

Na evropskem nivoju so regulirani poklici zbrani v evropski zbirki reguliranih poklicev. V zbirki najdete podatke o pristojnem organu, ki ga država pooblasti, da izdaja ali sprejema dokazila o usposobljenosti in druge dokumente ali podatke pri sprejemu vloge in odločitve na podlagi Direktive 2005/36/ES.

Reguliran poklic je poklicna dejavnost ali skupina poklicnih dejavnosti, za katere dostop do opravljanja, opravljanje ali enega od načinov opravljanja poklica neposredno ali posredno določajo zakoni ali drugi predpisi glede posebnih poklicnih kvalifikacij.

Kontaktni center za informiranje glede priznavanja poklicnih kvalifikacij

Kontaktni center zagotavlja državljanom in podobnim centrom v drugih članicah EU, EGP in Švicarski konfederaciji, informacije glede postopka priznavanja poklicnih kvalifikacij, vključno z informacijami o zakonodaji, ki ureja poklice, socialni zakonodaji in po potrebi o etičnih pravilih. Vsodelovanju s pristojnimi ministrstvi in drugimi pristojnimi organi ter drugimi kontaktnimi centri nudi pomoč državljanom pri uveljavljanju njihovih pravic.

Kontaktni centri delujejo v vseh drugih državah članicah. Pri njih lahko pridobite dodatne informacije o priznavanju poklicne kvalifikacije v tujini.

V pomoč pri razumevanju postopkov priznavanja vaše poklicne kvalifikacije je Evropska komisija pripravila Navodila za uporabnike, 66 vprašanj, 66 odgovorov.

  • Navodila za uporabnike

    Navodila | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Skupina koordinatorjev za Direktivo 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij je s Kodeksom ravnanja odobrila nacionalne upravne prakse, ki sodijo v področja, ki jih opredeljuje. Kodeks ni pravno zavezujoč dokument, vendar temelji na Direktivi 2005/36/ES in Pogodbi ES, kot sta razloženi v sodni praksi Sodišča Evropskih skupnosti.

  • Kodeks ravnanja

    Smernice in priporočila | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Kontaktni center za informiranje glede priznavanja poklicnih kvalifikacij je v Republiki Sloveniji

Seznam reguliranih poklicev

Seznam reguliranih poklicev, katere Republika Slovenija priglasi Evropski komisiji, vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na predlog resornega ministrstva, ki regulira posamezni poklic.

Regulirani poklici v državah članicah EU, EGP in Švicarski konfederaciji so objavljeni v evropski zbirki reguliranih poklicev.

V Republiki Sloveniji in v drugih državah članicah, so regulirani tudi drugi poklici, ki jih obravnavajo posebne področne direktive (kot so naprimer dejavnosti na področju strupenih snovi, zavarovalni posredniki, prometni sektor, odvetniki, revizorji, in tako dalje). Na spletni strani SPOT so zajeti vsi poklici in strokovni kadri, za opravljanje katerih je potrebno kakšno dovoljenje ali posebni pogoj.

Na obeh zgoraj navedenih spletnih straneh najdete pri posameznem reguliranem poklicu tudi pristojni organ, kamor pošljete vlogo za priznanje poklicne kvalifikacije oziroma dobite dodatne informacije.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Iskalnik