Skoči do osrednje vsebine

Pitna voda je voda, namenjena pitju, kuhanju, pripravi hrane ali za druge gospodinjske namene ter vsa voda, ki se uporablja v proizvodnji in prometu živil. Pod druge gospodinjske namene si v običajnih pogojih predstavljamo uporabo vode za osebno higieno (umivanje, prhanje, kopanje, umivanje zob) ter za pranje in čiščenje predmetov in površin, preko katerih je ob uporabi, ali kasneje, možen vnos onesnaženj v ali na telo.

Pravilnik o pitni vodi

Predpis, ki ureja kakovost pitne vode, je Pravilnik o pitni vodi in je usklajen z ustrezno direktivo Evropske unije. Vsak sistem za oskrbo s pitno vodo mora imeti upravljavca, ki mora zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode. Notranji nadzor, ki ga izvaja upravljavec sistema za oskrbo s pitno vodo, mora biti vzpostavljen na osnovah HACCP sistema. 

Za preverjanje, ali pitna voda izpolnjuje zahteve Pravilnika o pitni vodi, ministrstvo, pristojno za zdravje, zagotavlja spremljanje kakovosti pitne vode (monitoring). Monitoring se izvaja po vnaprej pripravljenem letnem programu, ki ga v sodelovanju z vsemi deležniki pripravi nosilec monitoring, to je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

Letna poročila o pitni vodi

Pri spremljanju kakovosti pitne vode stroka parametre deli na mikrobiološke, kemijske in fizikalne. Zaradi najpogostejših akutnih posledic je največja pozornost posvečena mikrobiološkim parametrom. Kemijske snovi so običajno prisotne v nižjih koncentracijah in so predvsem povezane z možnimi kroničnimi učinki. Pri vsaki detekciji mikroorganizmov ali snovi se poleg neposrednih nevarnosti, ki jih lahko vsebnost mikroorganizmov ali snovi povzroča, pretehta tudi indikatorski pomen pojava in seveda dinamika pojavljanja, ali gre za enkraten pojav, stalen pojav, naraščanje.

V Sloveniji imamo za oskrbo s pitno vodo registriranih preko 1.000 vodovodnih sistemov, ki skupaj oskrbujejo preko 90 % prebivalcev. Kot značilnost lahko navedemo veliko število majhnih sistemov, ki pa oskrbujejo v celoti majhen delež prebivalcev. V večjih sistemih je kakovost pitne vode stabilnejša, v manjših sistemih pa zaradi vremenskih in drugih vplivov lahko prihaja do fizikalnega in mikrobiološkega onesnaženja pitne vode.

Letna poročila o pitni vodi v Sloveniji so objavljena na spletnih straneh NIJZ.