Skoči do osrednje vsebine

Pitna voda je voda, namenjena pitju, kuhanju, pripravi hrane ali za druge gospodinjske namene ter vsa voda, ki se uporablja v proizvodnji in prometu živil. Pod druge gospodinjske namene si v običajnih pogojih predstavljamo uporabo vode za osebno higieno (umivanje, prhanje, kopanje, umivanje zob) ter za pranje in čiščenje predmetov in površin, prek katerih je ob uporabi ali kasneje možen vnos onesnaženj v ali na telo.

Uredba o pitni vodi

Kakovost pitne vode v Sloveniji ureja Uredba o pitni vodi (v nadaljnjem besedilu: uredba), ki v nacionalni pravni red prenaša Direktivo (EU) 2020/2184 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (prenovitev) (UL L št. 435 z dne 23. 12. 2020, str. 1).

Z dnem uveljavitve uredbe preneha veljati Pravilnik o pitni vodi, razen določenih členov, kar je podrobneje opisano v 40. členu uredbe. 

Informacije za uporabnike pitne vode

Upravljavci vodovodov informacije o pitni vodi uporabnikom pitne vode zagotavljajo preko spleta na uporabniku prijazen in prilagojen način. Informacije  so določene v Prilogi 4 Uredbe o pitni vodi.

Poleg tega upravljavci vodovodov zagotavljajo, da vsi uporabniki javne službe v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo, in vsi lastniki zasebnega vodovoda do 31. marca tekočega leta prejmejo letno poročilo o pitni vodi v najustreznejši in lahko dostopni obliki, na primer na računih ali v digitalni obliki prek pametnih aplikacij. Letno poročilo o pitni vodi vsebuje vsaj naslednje informacije:

  • o izmerjenih vrednostih parametrov pitne vode iz Priloge 1 uredbe za preteklo leto,
  • o ceni dobavljene pitne vode za liter in kubični meter,
  • o količini pitne vode, ki jo porabi uporabnik javne službe ali lastnik zasebnega vodovoda, vsaj na leto ali na obračunsko obdobje, skupaj z letnimi trendi porabe, če so ti podatki upravljavcu vodovoda znani,
  • o primerjavi letne porabe pitne vode uporabnika javne službe ali lastnika zasebnega vodovoda s povprečno porabo uporabnika javne službe ali lastnika zasebnega vodovoda, če so ti podatki upravljavcu vodovoda znani,
  • o povezavi do spletnega mesta, ki vsebuje informacije iz Priloge 4 uredbe. 

Najobsežnejši del informacij, ki jih mora vsebovati letno poročilo, to je informacije o izmerjenih vrednostih parametrov pitne vode iz Priloge 1 uredbe za preteklo leto, so lahko objavljeni na spletnih straneh in so tako dostopni uporabnikom.

Druge informacije letnega poročila, ki so vezane izključno na uporabnika javne službe ali lastnika zasebnega vodovoda, so lahko na enostaven način dodane k mesečnemu računu, ki ga prejemajo uporabniki javne službe oziroma lastniki zasebnega vodovoda, ali pa so dostopne v digitalni obliki prek pametnih aplikacij.

Letna poročila o pitni vodi

Pri spremljanju kakovosti pitne vode stroka parametre deli na mikrobiološke, kemijske in fizikalne. Zaradi najpogostejših akutnih posledic je največja pozornost posvečena mikrobiološkim parametrom. Kemijske snovi so običajno prisotne v nižjih koncentracijah in so predvsem povezane z možnimi kroničnimi učinki. Pri vsaki detekciji mikroorganizmov ali snovi se poleg neposrednih nevarnosti, ki jih lahko vsebnost mikroorganizmov ali snovi povzroča, pretehta tudi indikatorski pomen pojava in seveda dinamika pojavljanja, ali gre za enkraten pojav, stalen pojav, naraščanje.

V Sloveniji imamo za oskrbo s pitno vodo registriranih preko 1.000 vodovodnih sistemov, ki skupaj oskrbujejo preko 90 % prebivalcev. Kot značilnost lahko navedemo veliko število majhnih sistemov, ki pa oskrbujejo v celoti majhen delež prebivalcev. V večjih sistemih je kakovost pitne vode stabilnejša, v manjših sistemih pa zaradi vremenskih in drugih vplivov lahko prihaja do fizikalnega in mikrobiološkega onesnaženja pitne vode.

Letna poročila o pitni vodi v Sloveniji so objavljena na spletnih straneh NIJZ.