Skoči do osrednje vsebine

Borov smolasti rak je karantenska bolezen, ki okužuje zlasti rastline bora in navadne ameriške duglazije. Duglazija je pomembna za prenos bolezni, vendar se na njej poškodbe ne pojavljajo. Bolezen se lokalno širi z vetrom in žuželkami. Na daljše razdalje je prenos bolezni mogoč s transportom okuženega semena, sadik, lesa, zemlje, lubja in lesenega pakirnega materiala.

Foto: Joseph O'Brien, USDA Forest Service, Bugwood.org

V Evropski uniji je bila prvič potrjena leta 2005 v Španiji bolezen in zato je regulirana z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2019/2032 z dne 26. novembra 2019 o določitvi ukrepov za preprečevanje vnosa glive Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell (prej Gibberella circinata) v Unijo in njenega širjenja znotraj Unije ter razveljavitvi Odločbe 2007/433/ES o začasnih nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa glive Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell v Skupnost in njenega širjenja v Skupnosti. Kasneje so jo potrdili še v Italiji, Franciji in na Portugalskem. V Italiji in Franciji so jo izkoreninili.

V Sloveniji gliva ni navzoča, kar je bilo potrjeno z večletnimi programi preiskav.

Glavni gostiteljski rastlini sta bor (Pinus spp.) in navadna ameriška duglazija (Pseudotsuga menziesii). V Severni Ameriki so njeni najpomembnejši gostitelji P. elliottii, P. palustris, P. patula, P. radiata, P. taeda, P. virginiana. Zabeležena je bila še na drugih vrstah borov, vključno z evropskimi vrstami, kot so alepski bor (P. halepensis), obmorski bor (P. pinaster), črni bor (P. nigra) in rdeči bor (P. sylvestris).

Zakonodaja EU

Uredba (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/2032 z dne 26. novembra 2019 o določitvi ukrepov za preprečevanje vnosa glive Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell (prej Gibberella circinata) v Unijo in njenega širjenja znotraj Unije ter razveljavitvi Odločbe 2007/433/ES