Skoči do osrednje vsebine

Odločitve o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje občinskih podrobnih prostorskih načrtov

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Ministrstvo, pristojno za okolje, je odločilo o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje ob sprejemanju državnih prostorskih načrtov.

2019

5 – Občina Izola: Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu za območje Kajuhova – Hudournik Morer – odločitev z dne 6. 8. 2019: Vplivi plana so sprejemljivi

4 – Občina Ilirska Bistrica: Občinski podrobni prostorski načrt za turistično središče Sviščaki – odločitev z dne 5. 7. 2019: Vplivi plana so sprejemljivi

3 - Občina Šentjur: Občinski podrobni prostorski načrt Industrijske cone Šentjur ŠE 119 - odločitev z dne 9. 5. 2019: Vplivi plana so sprejemljivi

2 - Mestna občina Ljubljana: Spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta za območje urejanja VM 3/1 - Pokopališče Vič in del območja urejanja VS 3/2-1 - Vič - odločitev z dne 22. 1. 2019: Vplivi plana so sprejemljivi

1 - Mestna občina Maribor: Občinski podrobni prostorski načrt za poslovno cono Pobrežje - odločitev z dne 22. 1. 2019: Vplivi plana so sprejemljivi

Iskalnik