Skoči do osrednje vsebine

Odločitve o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje občinskih podrobnih prostorskih načrtov

Ministrstvo, pristojno za okolje, je odločilo o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje ob sprejemanju državnih prostorskih načrtov.

2020

4 – Mestna občina Ljubljana: Občinski podrobni prostorski 273 Tovil (za enoto urejanja prostora VI-521 in dele enot urejanja prostora VI-371, VI-372, VI-374 in VI-672) – odločitev z dne 31. 3. 2020: Vplivi plana so sprejemljivi (.doc)

3 – Občina Prevalje: Občinski podrobni prostorski načrt za visokovodni zadrževalnik Poljana na reki Meži – odločitev z dne 23. 3. 2020: Vplivi plana so sprejemljivi (.doc)

2 – Občina Slovenska Bistrica: Občinski podrobni prostorski načrt za širitev industrijske cone Impol – odločitev z dne 24. 1. 2020: Vplivi plana so sprejemljivi  (.doc)

1 – Občina Krško: Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta nuklearne elektrarne Krško za prostorsko ureditev skupnega pomena – odločitev z dne 3. 3. 2020: Vplivi plana so sprejemljivi

2019

5 – Občina Izola: Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu za območje Kajuhova – Hudournik Morer – odločitev z dne 6. 8. 2019: Vplivi plana so sprejemljivi

4 – Občina Ilirska Bistrica: Občinski podrobni prostorski načrt za turistično središče Sviščaki – odločitev z dne 5. 7. 2019: Vplivi plana so sprejemljivi

3 - Občina Šentjur: Občinski podrobni prostorski načrt Industrijske cone Šentjur ŠE 119 - odločitev z dne 9. 5. 2019: Vplivi plana so sprejemljivi

2 - Mestna občina Ljubljana: Spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta za območje urejanja VM 3/1 - Pokopališče Vič in del območja urejanja VS 3/2-1 - Vič - odločitev z dne 22. 1. 2019: Vplivi plana so sprejemljivi

1 - Mestna občina Maribor: Občinski podrobni prostorski načrt za poslovno cono Pobrežje - odločitev z dne 22. 1. 2019: Vplivi plana so sprejemljivi

Iskalnik