Skoči do osrednje vsebine

Znanost je gibalo napredka in podlaga za razvoj visokotehnološke družbe ter gospodarstva z visoko dodano vrednostjo. Zaradi pozitivnega vpliva na različna področja družbe si z urejanjem sistemskih vlaganj prizadevamo, da postane znanost ena od nacionalnih prioritet. S tem bomo utrdili in še povečali mednarodno prepoznavnost ter vplivnost naših znanstvenih dosežkov.

Podatki o uresničevanju naše strategije na področju raziskav in inovacij kažejo, da smo glede znanosti v koraku z EU, marsikje tudi presegamo njene dosežke. Po številu novih doktorandov in dosežene stopnje visokošolske izobraženosti ter po številu novih doktorjev znanosti smo nad povprečjem EU. Naši raziskovalci so dobro vpeti v mednarodno okolje, po številu znanstvenih objav, tudi takšnih v tujem soavtorstvu, so med dejavnejšimi v Evropi.

Prepoznaven je vpliv znanosti na naše gospodarstvo, zato povečujemo finančno podporo inovativnim podjetjem, posledično v njih narašča zaposlenost. Uspešni smo pri pridobivanju sredstev za znanstvene raziskave iz evropskega okvirnega programa Obzorje 2020, kar povečuje našo prepoznavnost in konkurenčnost pri raziskovalni dejavnosti.

Vlaganja v znanost in raziskovalno dejavnost

Do leta 2022 nameravamo znanstvenoraziskovalni dejavnosti nameniti 1 % bruto družbenega proizvoda. To bi znatno pripomoglo k razvoju znanosti in prenosu znanja v družbo in gospodarstvo. Do takrat se bomo osredotočali na izgradnjo vrhunske raziskovalne infrastrukture, podprli bomo raziskovalno-razvojne programe, ki krepijo inovativnost in konkurenčnost našega gospodarstva v mednarodnem merilu, spodbujali bomo vključevanje slovenskih raziskovalcev v mednarodni prostor za doseganje sinergij med razvojnimi sredstvi ter sofinancirali podoktorske projekte našim znanstvenikom, ki so se nazadnje šolali v tujini.

Pri spodbujanju razvoja znanosti bodo vključena vsa ministrstva, zato pripravljamo ustrezne zakonske spremembe. Na ta način bo znanstvenoraziskovalna in inovacijska dejavnost opredeljena kot horizontalna ter bo združevala različna raziskovalna področja in njihova dognanja.

Strategije s področja znanosti

Slovenija ob upoštevanju družbene odgovornosti priznava trajno privrženost znanosti in razvoju ter ugotavlja njuno pomembno vlogo pri družbenemu napredku in ustvarjanju blaginje za svoje državljane. Zadani cilj je vzpostaviti sodoben raziskovalni in inovacijski sistem, ki bo omogočal višjo kakovost življenja za vse, s kritično refleksije družbe, učinkovitim reševanjem družbenih izzivov in dvigom dodane vrednosti na zaposlenega ter zagotavljanjem več in kakovostnejših delovnih mest. Za namen doseganja zadanih ciljev smo oblikovali naslednje ključne strateške dokumente: