Skoči do osrednje vsebine

Celovite informacije - Javni razpis za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje NVO

Javni razpis za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij (NVO) na tem področju je bil objavljen v Uradnem listu RS in na spletnem mestu gov.si. 24. 3. 2023. Postopek javnega razpisa je skladno z Zakonom o nevladnih organizacijah (ZNOrg) vodila strokovna komisija, sestavljena iz predstavnikov 6 ministrstev in imenovana z odločbo 13. 2. 2023.

Sestava strokovne komisije je bila dopolnjena s sklepom k tej odločbi dne 17. 5. 2023.

Ministrica Sanja Ajanović Hovnik je kot predstojnica Ministrstva za javno upravo (MJU) marca 2023 zgolj podpisala besedilo javnega razpisa in na predlog predsednika strokovne komisije julija 2023 tudi spremembo besedila javnega razpisa. Gre za običajni postopek v primerih, ko ni razporejenih toliko razpisanih sredstev, kot je to bilo pričakovano ob pripravi javnega razpisa. To je pa tudi vse, kar je imela ministrica opraviti z razpisom.

Ministrica ni sodelovala v nobeni fazi odločanja ter tudi ni nikoli bila v nikakršnem poslovnem odnosu z Inštitutom za proučevanje enakosti spolov Maribor (IPES Maribor). Ob pregledu poročanj medijev je moč napačno razbrati, da je družba SMART center d. o. o. kandidirala na predmetnem razpisu. To podjetje na predmetnem razpisu ni nastopilo niti kot prijavitelj niti kot projektni partner. Ministrica je iz poslovne strukture podjetja SMART center d. o. o. sicer izstopila 15. 6. 2022, zato tudi ni v nobeni povezavi s tem podjetjem.

Ministrica ni bila seznanjena, da je na razpisu sodeloval tudi IPES Maribor, naj pa poudarimo, da sodelovanje te nevladne organizacije v nobenem primeru ni sporno.

Z gospo Kajo Primorac zaradi delovnih obremenitev ter selitve omenjene v Maribor ministrica nima rednih stikov. Gospa je sicer dolgoletna članica Inštituta za preučevanje enakosti spolov, gre za nevladno organizacijo s statusom v javnem interesu na področju enakih možnosti žensk in moških, ki ga ji je  že pred leti podelilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Kljub prepričanju, da ministrica ni delovala v neskladju z zakonodajo in predpisi o integriteti in preprečevanju korupcije, je 27. 9. 2023 Komisijo za preprečevanje korupcije zaprosila za mnenje o morebitnem obstoju nasprotnih interesov.

Zakaj je bila ministrici predlagana sprememba javnega razpisa?

21. 7. 2023 je strokovna komisija na seji potrdila predlog prejemnikov sredstev za sofinanciranje na razpisu. Hkrati je bilo na seji strokovne komisije izpostavljeno, da je na nekatere sklope prispelo bistveno manj vlog oziroma predlogov projektov, kot je bilo pričakovano in na druge sklope bistveno več vlog, kot je bilo pričakovano, kar ni bilo skladno s projekcijami in navsezadnje s cilji javnega razpisa.

Namen javnega razpisa je bil krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na tem področju, in ta cilj je predsednik strokovne komisije zasledoval, ko je podal pobudo za prerazporeditev sredstev svoji nadrejeni (GD DLSNOPS), ki mu je predlagala, da se naj posvetuje s Službo za pravne zadeve. Služba za pravne zadeve mu je svetovala, da se gre v spremembe razpisa na način, kot je to nedavno storil MGTŠ. Iz tega razloga je bila ministrici posredovana v podpis sprememba predmetnega javnega razpisa. Gre torej za povsem običajni postopek v takšnih primerih.

To je pa tudi vse, kar je imela ministrica opraviti z razpisom – na predlog predsednika strokovne komisije se je strinjala s spremembo javnega razpisa.

27. 7. 2023 je ministrica na pobudo predsednika strokovne komisije podpisala spremenjen javni razpis. Spremenjen je bil na način, da se morebitni ostanek razpoložljivih sredstev pri sklopih A1, A2, B, C, D1, D2 in E1 prenese na sklop E2. 28. 7. 2023 je bila sprememba javnega razpisa objavljena v Uradnem listu RS in na spletnem mestu državne uprave - gov.si. 28. 7. 2023 je strokovna komisija na seji potrdila razširjen predlog prejemnikov sredstev za sofinanciranje na razpisu, iz razloga, ker so na sklopih A1, A2, B, C, D1, D2 in E1 ostala presežna sredstva, ki so se skladno s spremembo javnega razpisa prenesla na sklop E2. Seznam je objavljen na spletnem mestu državne uprave - gov.si

Na podlagi spremembe predmetnega javnega razpisa je prejelo sklep o izboru dodatnih 7 organizacij: Inštitut za proučevanje enakosti spolov Maribor; Slovenska fundacija za UNICEF, ustanova; ustanova Zveza prijateljev mladine Slovenije; Društvo Parada ponosa; SOCIALNA AKADEMIJA - zavod za izobraževanje, raziskovanje in kulturo; Društvo za zagovorništvo ranljivih skupin – delavska svetovalnica in Zavod za podporo civilno družbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna Magdalenske mreže Maribor.

Kronologija javnega razpisa:

 • 13. 2. 2023 je bila z odločbo imenovana strokovna komisija, ki jo je sestavljalo 12 zaposlenih iz naslednjih ministrstev: Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Ministrstvo za digitalno preobrazbo in Ministrstvo za pravosodje.
  Sestava strokovne komisije je objavljena na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo. Strokovna komisija je prevzela odgovornost za zagotavljanje transparentnosti in zakonitosti nadaljnjih postopkov. Strokovna komisija je o vseh sejah vodila zapisnike;

 • 20. 3. 2023 je strokovna komisija potrdila besedilo javnega razpisa;

 • 21. 3. 2023 je ministrica podpisala javni razpis;

 • 24. 3. 2023 je bil javni razpis objavljen v Uradnem listu RS in na in na vladnem spletnem mestu državne;

 • 13. 4. 2023 je bila izvedena informativna delavnica za potencialne prijavitelje, kjer so lahko vsi potencialni prijavitelji prišli na izobraževanje o vsebini, pogojih in merilih javnega razpisa za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenja NVO;

 • 17. 5. 2023 je bila s sklepom o spremembi odločbe iz razloga spremembe vodstva Sektorja za nevladne organizacije delno spremenjena strokovna komisija – z dodatnim članom;

 • 19. 5. 2023 je strokovna komisija izvedla javno odpiranje vlog, kjer je preverila pravočasnost, pravilnost in formalno popolnost 76 prispelih vlog;

 • 20. 7. 2023 je strokovna komisija obravnavala ocene 74 popolnih vlog (vsako vlogo sta ocenila 2 člana strokovne komisije, pri čemer se je za končno oceno vloge upoštevala povprečna ocena), medtem, ko je bilo že od 19. 5. 2023 dalje znano, da bosta 2 vlogi zavrženi;

 • 21. 7. 2023 je strokovna komisija na seji potrdila predlog 41 prejemnikov sredstev za sofinanciranje na razpisu. Hkrati je bilo na seji izpostavljeno, da je na nekatere sklope prispelo bistveno manj vlog oziroma predlogov projektov, kot je bilo pričakovano in na druge sklope bistveno več vlog, kot je bilo pričakovano. Skratka predmetni javni razpis očitno ni šel v pričakovano smer;

 • 27. 7. 2023 je ministrica na pobudo predsednika strokovne komisije podpisala spremenjen javni razpis. Spremenjen je bil na način, da se morebitni ostanek razpoložljivih sredstev pri sklopih A1, A2, B, C, D1, D2 in E1 prenese na sklop E2;

 • 28. 7. 2023 je bila sprememba javnega razpisa objavljena v Uradnem listu RS in na vladnem spletnem mestu;

 • 28. 7. 2023 je Strokovna komisija na seji potrdila razširjen predlog 48 prejemnikov sredstev za sofinanciranje na razpisu, iz razloga, ker so na sklopih A1, A2, B, C, D1, D2 in E1 ostala presežna sredstva, ki so se skladno s spremembo javnega razpisa prenesla na sklop E2. Seznam je objavljen na spletnem mestu državne uprave - gov.si;

 • 16. 8. 2023 je bilo s strani državnega sekretarja podpisanih in izdanih 76 sklepov nevladnim organizacijam, ki so se prijavile na javni razpis. Od tega je bilo izdanih 48 sklepov o izboru, 26 sklepov o zavrnitvi in 2 sklepa o zavržbi;

 • 22. 9. 2023 smo pozvali Ministrstvo za infrastrukturo, da nam poda pojasnilo glede podelitve statusa nevladne organizacije v javnem interesu  enemu od prijaviteljev na predmetni javni razpis - CER Partnerstvo, zavod za trajnostno gospodarstvo, ki jim ga je MZI podelilo 13.7.2021. MZI je poziv odstopilo Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo;
 • 28. 9. 2023 smo prejeli odgovor s strani MOPE, da so »v postopku podelitve statusa preverjali izpolnjevanje pogojev po ZNOrg, vendar neodvisnost od drugih subjektov v povezavi s peto alinejo drugega odstavka 2. člena in 5. člena ZNOrg ni bila preverjeno dovolj natančno«. Zaradi navedenega bo MOPE »skladno z drugim odstavkom 12. člena ZNOrg od zavoda CER Partnerstvo zahtevalo dokazila o izpolnjevanju pogojev 2., 6. oziroma 10. člena ZNOrg in po prejemu pojasnilu ukrepalo, kot določa ZNOrg«;

 • Nobena pogodba z 48 izbranimi upravičenci še ni bila podpisana.

Transparentnost pri javnih razpisih, ki jih izvajamo na Ministrstvu za javno upravo je zagotovljena z doslednim upoštevanjem Pravilnika za izvrševanje proračuna in Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Poudarjamo, da je v predmetnem javnem razpisu transparentnost zagotovljena tudi s konkretnimi cilji in nameni dodeljevanja sredstev, vnaprej predpisanimi pogoji in merili ocenjevanja ter izbora vlog. Vsa dokumentacija v zvezi s predmetnim javnim razpisom je dostopna vsakomur, skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja. Transparentnost spremljanja izvajanja projektov se dodatno zagotavlja z  umestitvijo projektov v državni proračun na način, da se bo za vsak projekt, izbran na predmetnem razpisu zagotovilo ločeno finančno spremljanje. 

Povzetek materije - javni razpisi za dodelitev sredstev

Javni razpis za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na tem področju je javni razpis za dodelitev sredstev, razpisan na podlagi 106.i člena ZJF,  23. člena Zakona o nevladnih organizacijah in drugih pravnih podlagah.

Kot ministrica, torej kot predstojnica MJU, je ministrica Sanja Ajanović Hovnik podpisala zgolj odločbo o imenovanju strokovne komisije in sklep o spremembi te odločbe ter besedilo javnega razpisa in spremembo le-tega, kar je običajen postopek, če razpisana sredstva niso razdeljena v celoti. To je pa tudi vse, kar je imela ministrica opraviti z razpisom. 

 • Razpisna dokumentacija je transparentno določala pogoje za prijavitelje, ki kandidirajo na javnem razpisu ter merila ocenjevanja, prav tako pa je bilo neizbranim kandidatom omogočeno pravno varstvo. Zoper odločitev ministrstva o vlogi za dodelitev sofinanciranja je bil dopusten upravni spor.

 • Celotna razpisna dokumentacija in spremembe le-te so bile ustrezno javno objavljene, kar pomeni, da so se potencialni kandidati lahko pravočasno seznanili in prijavili na razpis.

 • V samem izbirnem postopku ministrica ni sodelovala niti v fazi podpisovanja sklepov o dodelitvi sredstev ali pri sklenitvi pogodb o sofinanciranju, do katerih niti še ni prišlo.

 • Izbirni postopek oz. ocenjevanje projektov je opravila strokovna komisija, ki so jo tvorili kompetentni zaposleni iz Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za naravne vire in prostor, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Ministrstva za digitalno preobrazbo in Ministrstva za pravosodje.

 • Člani strokovne komisije so samostojno opravili pregled pravočasnosti, pravilnosti in (formalne) popolnosti vlog, ocenili popolne vloge in pripravili predlog sklepov o dodelitvi sredstev. Odločitev o dodelitvi sredstev je na podlagi predloga strokovne komisije sprejel državni sekretar. Ministrica pri tem ni sodelovala.

 • Ministrica Sanja Ajanović Hovnik je vseskozi pozorna in tudi v tem primeru je bila pozorna na morebitne okoliščine, ki bi lahko vplivale ali ustvarile videz, da vplivajo na nepristransko in objektivno opravljanje javnih nalog.

 • Ker v izbirni postopek in odločanje o razdelitvi sredstev ni bila vključena, v tem primeru ni v nobenem pogledu podanega niti dejanskega nasprotja interesov niti videza nasprotja interesov. Če bi ministrica v katerikoli fazi te okoliščine zaznala, bi nemudoma prenehala z delom in izvedla aktivnosti, ki so predpisane z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (obveščanje predstojnika – predsednika vlade, ki v takih primerih odloči, ali se minister izloči ali nadaljuje z delom).

 • Kot že pojasnjeno, je v tem konkretnem razpisu bila ministrica podpisnica besedila javnega razpisa, v nadaljevanju pa v postopku ni sodelovala, saj so strokovno oceno prijavljenih projektov opravili člani strokovne komisije. V tem delu so bili člani strokovne komisije dolžni paziti na morebiten obstoj okoliščin nasprotja interesov. Slednji so samostojno opravili pregled popolnosti vlog, po vnaprej določenih merilih so popolne vloge tudi ocenili in pripravili predloge sklepov. Ministrica zaupa, da so delo opravili objektivno, zakonito oz. profesionalno. Informacij, da temu ne bi bilo tako, ministrica nima.

 • Ministrica ni bila seznanjena, da je na razpisu sodeloval tudi IPES, naj pa poudarimo, da sodelovanje te nevladne organizacije v nobenem primeru ni sporno.

 • Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije v prvem odstavku 35. člena namreč določa, da: »organ ali organizacija javnega sektorja, ki: 
  a) je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje (npr. MJU in drugi subjekti),
  b) ali izvaja postopek podeljevanja koncesij
  c) ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva,
  ne sme:
  a) naročati blaga, storitev ali gradenj
  b) sklepati javno-zasebnih partnerstev ali
  c) podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom,
  v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član: udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Prepoved velja tudi za poslovanje organa ali organizacije javnega sektorja s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo.«

 • Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije nadalje v tretjem odstavku 35. člena določa, da:

  a. »prepoved poslovanja v obsegu, ki izhaja iz prvega in drugega odstavka tega člena, ne velja za postopke oziroma druge načine pridobivanja sredstev, ki niso določeni v prvem odstavku tega člena (npr. javni razpisi za dodelitev sredstev, idr.),

  b. pod pogojem, da so pri tem spoštovane določbe tega ali drugega zakona o nasprotju interesov in o dolžnosti izogibanja temu nasprotju oziroma pod pogojem, da se funkcionar izloči iz vseh faz odločanja o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla.

  c. Če funkcionar oziroma njegov družinski član v tem primeru krši določbe o izogibanju nasprotju interesov oziroma o dolžni izločitvi, nastopijo posledice kot v primeru prepovedi poslovanja.«

Naj navedemo hipotetičen primer, do katerega ni prišlo:

Na javnem razpisu za dodelitev sredstev bi lahko bilo za sofinanciranje izbrano tudi podjetje, ki je v lasti družinskega člana nekega ministra, če le-ta nebi bil vključen v izbirni postopek in bi državni sekretar, ki je v izbirnem postopku nadomeščal ministra, lahko legalno s takim podjetjem sklenil pogodbo o sofinanciranju.

Pri pregledu Aplikacije za prikaz porabe javnega denarja v Republiki Sloveniji - ERAR lahko najdemo poslovne subjekte, za katere veljajo omejitve poslovanja. MJU v tem obdobju, niti prej v okviru javnih naročil ni nikoli poslovno sodelovalo s poslovnim subjektom SMART center d. o. o., katerega solastnica je bila ministrica pred nastopom funkcije. Za SMART center d. o. o. namreč velja absolutna prepoved poslovanja z MJU v postopkih javnega naročanja, ne velja pa absolutna prepoved, ko gre za druge oblike sodelovanja (javni razpisi, idr.),  niti jim tega v teh drugih postopkih kot ministrica ne more preprečiti. A do tega ni prišlo.

Z gospo Kajo Primorac zaradi delovnih obremenitev ter selitve omenjene v Maribor nima rednih stikov. Gospa Primorac je sicer dolgoletna članica Inštituta za preučevanje enakosti spolov, gre za nevladno organizacijo s statusom v javnem interesu na področju enakih možnosti žensk in moških, ki jim jo je že pred leti podelilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Seznam prejetih vlog na javni razpis za sofinanciranje projektov za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na tem področju.

Povzetek javnih objav na družbenih omrežjih in spletnih strani:

12. 1. 2023, FB objava o srečanju z NVO in o tem da se pripravlja razpis 

12. 1. 2023, Tweet o najavi razpisa

27. 3. 2023, Novica o objavljenem razpisu: Objavljen javni razpis za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij | GOV.SI

Delavnica za prijavitelje – vabilo: Delavnica za Javni razpis za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje NVO | GOV.SI

Tweeti o objavljenem razpisu:

27. 3. 2023, https://x.com/mju_RS/status/1640272482484510721?s=20

27. 3. 2023, https://x.com/mju_RS/status/1640275277430284289?s=20

29. 3. 2023, https://x.com/vladaRS/status/1640934803749888000?s=20

28. 3. 2023, FB objava o objavljenem razpisu 

24. 3. 2023, Podrobno o razpisu:

Opomba: Informacije so bile 5. 10. 2023 posodobljene in dopolnjene.