Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s seje vladnega odbora

Na sejah vladnih odborov je vlada med drugim soglašala s predlogom amandmajev k predlogu novele Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju ter z amandmajema k noveli Zakona o Bloudkovih priznanjih, v Načrt razvojnih programov 2023–2026 pa je uvrstila več novih projektov.

Vlada soglaša s predlogi amandmajev k predlogu ZFPPIPP-H

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji odbora za gospodarstvo soglašala s predlogom amandmajev k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-H).
Vlada je dala soglasje k besedilu predlogov amandmajev Ministrstva za pravosodje, ki je k dopolnjenemu predlogu zakona pripravilo še dva amandmaja.
S predlaganim amandmajem se odpravlja morebitna dilema, ali novi postopek sodnega prestrukturiranja za odpravo grozeče insolventnosti vpliva oziroma učinkuje tudi za finančno zavarovanje po zakonu, ki ureja finančna zavarovanja, in terjatev, zavarovano s takim zavarovanjem.
S predlaganim amandmajem glede nove prehodne določbe pa se določa, da je poslovodstvo dolžno vložiti predlog za začetek postopka zaradi insolventnosti v treh mesecih po njenem nastanku (in ne v enem, kot sicer določa splošno pravilo), v kolikor je razlog za insolventnost poplava ali zemeljski plaz iz avgusta 2023 in je insolventnost nastala do uveljavitve tega zakona. Enako velja tudi za prihodnje primere (po uveljavitvi zakona), ko je razlog za insolventnost naravna nesreča.

Bloudkove nagrade tudi športnikom, ki so vrhunske mednarodne rezultate dosegli pred uveljavitvijo zakona

Na odboru je vlada soglaša z amandmajema k noveli Zakona o Bloudkovih priznanjih v drugi obravnavi.
Ko vlada določi besedilo predloga akta, ki ga sprejema državni zbor lahko ministrstvo na že vloženo besedilo predlaga spremembe le ob soglasju vlade.
Poleg popravljenega izrazoslovja, je predlagana tudi dodatna prehodna določba. Ta bo omogočala podelitev Bloudkovih nagrad tudi športnikom, ki so dosegli vrhunske mednarodne rezultate v času pred uveljavitvijo predlaganega zakona, pa nagrade še niso prejeli.

Povečanje namenskega premoženja Slovenskega podjetniškega sklada

Vlada je na seji odbora razporedila sredstva iz kupnin, in sicer v vrednosti dobrih 138 tisoč evrov za povečanje namenskega premoženja Slovenskega podjetniškega sklada.
Sklad bo sredstva namenil ukrepom za spodbujanje podjetništva in posledično povečanju njihove konkurenčnosti. Povečanje namenskega premoženja bo pozitivno vplivalo na podjetja, še posebej na mala in srednje velika podjetja. Sredstva bodo namenjena ukrepom za izboljšanje dostopa do virov financiranja, kot tudi drugim ukrepom za pomoč podjetjem v vseh fazah njihovega razvoja.
Družba za svetovanje in upravljanje sredstva od prodaje premoženja kvartalno prenese v proračun Republike Slovenije. Ministrstvo za finance nato razporedi sredstva na ustrezne proračunske postavke pristojnih ministrstev.

Vlada v načrt razvojnih programov uvrstila projekt tehnične pomoči kohezijske politike

V veljavni Načrt razvojnih programov 2023-2026 je vlada uvrstila tehnično pomoč kohezijske politike v obdobju 2021–2027. Sredstva tehnične pomoči bodo namenjena opravljanju sistemskih in drugih nalog organov, vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027.
Projekt tehnične pomoči je namenjen podpori učinkovitemu izvajanju projektov v okviru programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027. Sredstva bodo namenjena usposabljanju doma in v tujini na področjih, kjer so v preteklosti bila zaznana največja tveganja, komuniciranju in organizaciji dogodkov.

Predlog za uvrstitev novega projekta Javna gozdarska služba - nakup službenih vozil v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2023–2026

Vlada je na odboru sprejela tudi sklep, da se v veljavni Načrt razvojnih programov 2023-2026 uvrsti projekt »Javna gozdarska služba - nakup službenih vozil«. Projekt se bo izvedel še v letošnjem letu.
Namen projekta je izboljšati stanje voznega parka, znižati stroške tekočega vzdrževanja vozil, zagotoviti večjo varnost in zagotoviti pogoje, da Zavod za gozdove Slovenije opravi naloge, predpisane z zakonodajo, in sicer naloge javne gozdarske službe v predpisanih obsegih in kakovostni izvedbi v skladu z normativi. Z obnovljenim voznim parkom – v letošnjem letu naj bi bilo kupljenih predvidoma 51 novih službenih vozil - bo torej mogoče učinkovito izvajanje nalog javne gozdarske službe. Vsa službena vozila pa so zaradi terenskega dela bodisi terenska vozila s štirikolesnim pogonom ali osebna vozila z višjim odmikom od tal.

V NRP se uvrsti projekt energetske sanacije Policijske postaje Kranjska Gora

Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep, da se v veljavni Načrt razvojnih programov 2023–2026 uvrsti nov projekt Celovita energetska sanacija Policijske postaje Kranjska Gora.
Predmet investicije je celovita energetska sanacija javnega objekta Policijske postaje Kranjska Gora. Na podlagi izvedenih investicijskih ukrepov se pričakuje izboljšanje javne infrastrukture, nižja raba energije in posledično nižji stroški, ohranjanje vrednosti nepremičnine, izboljšano delovno okolje za zaposlene in obiskovalce ter zmanjšanje izpustov škodljivih emisij v okolje. Ocenjena vrednost investicije za leto 2023 je 752.421,07 evra.