Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 59. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog odgovora na 5. točko sklepov Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor javnih financ, sprejeto ob obravnavi točke: »Gospodarska škoda, ki podjetjem nastaja zaradi napačnih odločitev davčnih inšpektorjev«, Poročevalec: Klemen Boštjančič

2. Predlog odgovora na vprašanje Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano glede zaščite slovenskega potrošnika v povezavi z nespremenjenimi ali višjimi maloprodajnimi cenami kmetijskih pridelkov ob hkratnem padanju njihovih odkupnih cen, Poročevalka: Irena Šinko

2A. Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 in 2021–2027 za obdobje od januarja 2014 do konca junija 2023, Poročevalec: dr. Aleksander Jevšek

2B. Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2022, Poročevalka: Irena Šinko

3. Predlog soglasja k Letnemu poročilu Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2022 in razporeditev presežka prihodkov nad odhodki za leto 2022, Poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh

3A. Predlog soglasja k Predlogu amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

3B. Predlog soglasja k Predlogu amandmajev k Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o Bloudkovih priznanjih (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

4. Predlog sklepa o določitvi upravičencev do donacij za leto 2023, Poročevalec: Klemen Boštjančič

6. Predlog najustreznejše variante daljnovoda 2 x 110 kV Murska Sobota–Mačkovci, od SM 16 do SM 21, Poročevalec: Uroš Brežan

7. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi kriterijev za ugotavljanje kritične infrastrukture Republike Slovenije in njihovih mejnih vrednosti ter prioritete delovanja sektorjev kritične infrastrukture, Poročevalec: Marjan Šarec

8. Predlog soglasja Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije, javnemu skladu, za sprejem odločitve o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta »Izgradnja energetskega objekta ter dobava toplotne energije za objekte v stanovanjski soseski Nova Dolinska v Kopru«, Poročevalec: Simon Maljevac

9. Predlog sklepa o povečanju namenskega premoženja Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

10. Predlog za uvrstitev projekta 1611-23-0024 Tehnična pomoč kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v veljavni Načrt razvojnih programov 2023–2026 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

10A. Predlog za uvrstitev novega projekta 1714-23-0012 Celovita energetska sanacija PP Kranjska Gora v veljavni Načrt razvojnih programov 2023–2026 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

11. Predlog za uvrstitev novega projekta 2330-23-0052 Javna gozdarska služba-nakup službenih vozil v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2023–2026 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Irena Šinko

III. ZADEVE EU

11A. Informacija o izvajanju evropske kohezijske politike v programskih obdobjih 2014–2020 in 2021–2027 po ujmi avgusta 2023, Poročevalec: dr. Aleksander Jevšek

12. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na Uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2021/2101 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2021 o spremembi Direktive 2013/34/EU glede razkritja davčnih informacij v zvezi z dohodki s strani nekaterih podjetij in podružnic v pravni red Republike Slovenije (kršitev št. INFR(2023)0175), Poročevalec: Matjaž Han

13. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje Evropske komisije št. C(2023)4161 final z dne 14. 7. 2023 zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz točke (g) drugega odstavka in tretjega odstavka 15. člena ter iz prvega odstavka 16. člena Direktive 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu v zvezi z Zakonom o nepremičninskem posredovanju (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Maljevac

14. Predlog stališča republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v skupnem odboru, ustanovljenem s Sporazumom med Evropsko unijo in Islandijo o zaščiti geografskih označb za kmetijske proizvode in živila, glede sprejetja njegovega poslovnika, Poročevalka: Irena Šinko

15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ohranitvenih, upravljalnih in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na območju Konvencije o prihodnjem večstranskem sodelovanju v ribištvu severovzhodnega Atlantika, spremembi Uredbe (EU) 2019/1241 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1899/85 in Uredbe (EU) št. 1236/2010, Poročevalka: Irena Šinko

16. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o živem srebru v zvezi z zobnim amalgamom in drugimi proizvodi, ki vsebujejo dodano živo srebro, za katere veljajo omejitve proizvodnje, uvoza in izvoza, Poročevalec: dr. Robert Golob (MZ)

17. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Zagotavljanje odporne in trajnostne rabe naravnih virov EU, Poročevalec: Uroš Brežan

18. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 18. septembra 2023 v Bruslju, Poročevalka: Irena Šinko

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

19. Informacija o nameravanem podpisu Dogovora med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije in Sekretariatom raziskovalnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo Japonske o izvajanju skupnih raziskovalnih projektov, Poročevalka: Irena Šinko

20. Informacija o svetovni razstavi Expo Osaka 2025 s predlogom za sodelovanje Republike Slovenije na Expo Osaka 2025, Poročevalec: Matjaž Han

21. Izhodišča za udeležbo ministrice za digitalno preobrazbo dr. Emilije Stojmenove Duh na srečanju ministrov mediteranske regije pristojnih za digitalno preobrazbo EU MED 9 20. septembra 2023 na Malti, Poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh

22. Informacija o obisku ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igorja Papiča od 26. septembra do 3. oktobra 2023 na Japonskem, Poročevalec: dr. Igor Papič

23. Poročilo o udeležbi ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik na Visokem političnem forumu za trajnostni razvoj na temo "Pospešitev okrevanja po koronavirusni bolezni (COVID-19) in polno izvajanje Agende 2030 za trajnostni razvoj na vseh ravneh" od 17. do 19. julija 2023 v New Yorku (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

23A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Andreja Kosija v zvezi s pridobitvijo subvencij za naložbene projekte v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Aleksander Jevšek

23B. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Meire Hot v zvezi z vzpostavitvijo klicnega centra za informacije o pomoči pri poplavah (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Petra Škofic