Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za revizijo evropskih strukturnih skladov na področju evropske kohezijske politike za cilj Naložbe za rast in nova delovna mesta izvajamo naloge revizijskega organa za Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020.

Urad za nadzor proračuna je kot revizijski organ določen v Uredbi o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta. Naloge revizijskega organa na področju evropske kohezijske politike za cilj "naložbe za rast in nova delovna mesta" izvajamo v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta.

 • Sredstva EU

  Proračun EU, kohezijska sredstva, sredstva za razvoj podeželja in kmetijstvo, sredstva za raziskave in inovacije, povračila potnih stroškov Sveta EU

 • Nadzor javnih financ

  V Sloveniji različne inštitucije izvajajo nadzor nad javnimi financami, in sicer:
  - nad prihodki in porabo finančnih sredstev državnega in občinskih proračunov,
  - nad porabo finančnih sredstev proračuna Evropske unije.

Skladi evropske kohezijske politike 2014 - 2020

Za programsko obdobje 2014-2020 je Slovenija za cilj Naložbe za rast in nova delovna mesta pripravila skupen operativni program, »Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020 (OP EKP 2014–2020).«

Sofinanciran je iz dveh strukturnih skladov (ESRR in ESS) ter Kohezijskega sklada.

V sistemu upravljanja in nadzora operativnih programov mora vsaka država članica določiti organe upravljanja in nadzora. Organi za OP EKP 2014-2020 so naslednji:

V vlogi revizijskega organa v skladu s členom 127 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta:

 • zagotavljamo, da se izvedejo revizije o pravilnosti delovanja sistema upravljanja in nadzora za operativni program in na ustreznem vzorcu operacij iz prijavljenih izdatkov Komisiji. Prijavljeni izdatki se revidirajo na podlagi reprezentativnega vzorca in kot splošno pravilo na podlagi statističnih metod vzorčenja,
 • preverjamo in zagotavljamo funkcionalno neodvisnost v primeru, ko revizije izvede organ, ki ni revizijski organ,
 • zagotavljamo, da se pri reviziji upoštevajo mednarodno priznani standardi revidiranja,
 • pripravljamo revizijsko strategijo za izvajanje revizij, v kateri so določeni najmanj:
  • revizijska metodologija ,
  • metoda vzorčenja za revizije operacij in
  • načrtovane revizije za tekoče obračunsko leto in dve naslednji obračunski leti,
 • pripravljamo in do 15. februarja vsako leto do vključno leta 2025 pošiljamo Evropski komisiji revizijsko mnenje in letno poročilo o nadzoru, ki vključuje glavne ugotovitve izvedenih revizij, vključno z ugotovljenimi pomanjkljivostmi v sistemu upravljanja in nadzora, ter predlagane in izvedene korektivne ukrepe.