Skoči do osrednje vsebine

V sektorju načrtujemo usposabljanja vseh sil za zaščito, reševanje in pomoč ter zagotavljamo njihovo izvajanje. Sodelujemo pri pripravi usmeritev vlade za izvedbo vaj oziroma drugih oblik usposabljanj v sistemu varstva pred naravnimi in drugmi nesrečami.

Izobraževanje in usposabljanje

Državljani imamo pravico in dolžnost, da se izobražujemo in usposabljamo na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami predpisuje, da se morajo državljani usposabljati in pripravljati za osebno in vzajemno zaščito ter izvajanje zaščitnih ukrepov pred nesrečami. Vsebine in oblike izobraževanja so določene z nacionalnim programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, podrobneje pa razčlenjene v letnih načrtih varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ga vsako leto pripravi Uprava za zaščito in reševanje, potrdi pa Vlada Republike Slovenije.

Temeljna teoretična in praktična znanja o naravnih in drugih nesrečah ter zaščiti pred njimi državljani dobimo v procesu izobraževanja. Otroci se s tovrstnimi vsebinami srečajo že v osnovni šoli, v nadaljnjem poklicnem, srednje in visokošolskem izobraževanju pa so vsebine o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami različne ter odvisne od vrste izobraževalnega programa. Poleg tega je neobvezno usposabljanje prebivalcev za osebno in vzajemno zaščito ter za izvajanje zaščitnih ukrepov pred različnimi naravnimi in drugimi nesrečami  organizirano tudi v lokalnih skupnostih in na ravni države.

Pripadniki sil za zaščito, reševanje in pomoč se usposabljajo in urijo po programih, ki jih potrdi pristojni minister, organizirajo pa ustanovitelji posameznih enot, služb in drugih operativnih sestav. Usposabljanje izvajajo Izobraževalni center za zaščito in reševanje Republike Slovenije, pooblaščene izobraževalne organizacije in društva ter različne nevladne organizacije.

Usposabljanje pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč obsega uvajalno, temeljno in dopolnilno usposabljanje. Pri uvajalnem in temeljnem usposabljanju se udeleženci seznanijo s sistemom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter z nalogami svoje formacije, pridobijo pa tudi osnovne spretnosti za izvajanje zaščitnih in reševalnih nalog. Dopolnilni programi usposabljanja so namenjeni izpopolnjevanju znanja ter seznanjanju z novo opremo in drugimi novostmi na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Organiziranost in naloge

Oddelek za usposabljanje

 • ugotavlja potrebe po usposabljanjih s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 • izdeluje programe in načrte usposabljanja, načrtuje in izvaja  usposabljanja ter izvaja njihovo evalvacijo,
 • sodeluje pri pripravi usmeritev Vlade Republike Slovenije za usposabljanje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 • izdaja pooblastila izobraževalnim organizacijam za izvajanje usposabljanja s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter sodeluje v raziskovalni dejavnosti,
 • organizira mednarodna usposabljanja na podlagi mednarodnih obveznosti države,
 • sodeluje pri pripravah programov usposabljanja pripadnikov enot in služb društev ter drugih nevladnih organizacij s področja zaščite in reševanja,
 • načrtuje vaje, sodeluje pri njihovi pripravi in izvedbi ter vodi njihovo evidenco.

Gasilska šola

 • pripravlja in izvaja usposabljanje poklicnih gasilcev in zahtevnejše usposabljanje prostovoljnih gasilcev,
 • izvaja program usposabljanja za pridobitev poklica gasilec,
 • pripravlja in izvaja usposabljanja članov gasilskih enot širšega pomena (poklicnih in prostovoljnih), ki so s sklepom vlade določene za opravljanje nalog zaščite in reševanja ob prometnih, industrijskih in drugih nesrečah, pri katerih so prisotne nevarne snovi, ob nesrečah v daljših avtocestnih in železniških predorih, ter nalog tehničnega reševanja ob nesrečah v prometu in ob nesrečah na tekočih in stoječih vodah,
 • zagotavlja pogoje in sodeluje z Gasilsko zvezo Slovenije pri izvedbi usposabljanja prostovoljnih gasilcev,
 • sodeluje v Evropskem združenju gasilskih šol (angleško European Fire Service Colleges' Association - EFSCA) in pri drugih mednarodnih aktivnostih,
 • vodi postopke vzajemnega priznavanja poklicne kvalifikacije za opravljanje reguliranega poklica gasilec in predpisane evidence,
 • sodeluje v razvojnih in raziskovalnih projektih s področja gasilstva,
 • izvaja in vodi evidenco o opravljenih strokovnih izpitih poklicnih gasilcev.

Programi usposabljanja

V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje pripravljamo in izvajamo programe usposabljanj na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za več ciljnih skupin:

 • programi izobraževanja in usposabljanja poklicnih gasilcev in gasilskih častnikov,
 • programi usposabljanja gasilskih enot za opravljanje nalog širšega pomena (prometne nesreče, nevarne snovi, reševanje na vodi in iz nje),
 • zahtevnejši programi usposabljanja prostovoljnih gasilcev v dogovoru z Gasilsko zvezo Slovenije,
 • programi uvajalnega, temeljnega in dopolnilnega usposabljanja organov, enot in služb Civilne zaščite, ki so v državni pristojnosti,
 • zahtevni programi usposabljanja pripadnikov Civilne zaščite, predvsem poveljnikov, namestnikov in članov štabov Civilne zaščite, vodij intervencij, radiološke, biološke in kemijske zaščite, varstva pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, tehničnega reševanja, informacijske in komunikacijske podpore in logistike,
 • programi usposabljanja pripadnikov enot in služb za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov,
 • programi usposabljanja enot, služb in centrov, ki se organizirajo v sodelovanju z državnimi organi ali gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi organizacijami, za opravljaje določenih nalog zaščite, reševanja in pomoči, ter so v državni pristojnosti,
 • programi usposabljanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki jih organizirajo in izvajajo posamezna ministrstva ali drugi državni organi,
 • programi usposabljanja, dogovorjeni v okviru mednarodnih organizacij ali mednarodnega sodelovanja,
 • programi usposabljanja za predavatelje in inštruktorje, ki sodelujejo v procesu izobraževanja in usposabljanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 • programi usposabljanja za javne uslužbence na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Metodologija priprave programov

Programi izobraževanja in usposabljanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so izdelani skladno z metodologijo priprave izobraževalnih programov za zaščito, reševanje in pomoč, ki jo predpiše minister.

Novi programi usposabljanja

Program je namenjen gasilcem, ki želijo uspešno in dejavno delovati pri delu članic. Gre za prenovo sedanjega programa.

16. 7. 2020

Dopolnilno usposabljanje za gašenje požarov v naravnem okolju

Program je namenjen dodatni usposobitvi gasilcev za gašenje požarov v naravnem okolju.

16. 7. 2020

Program temeljnega usposabljanja poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov, članov štabov Civilne zaščite in poverjenikov za Civilno zaščito ter njihovih namestnikov v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah

Program je namenjen seznanitvi udeležencev z osnovnimi vsebinami, ki jih poveljniki Civilne zaščite in njihovi namestniki, člani štabov Civilne zaščite ter poverjeniki za Civilno zaščito in njihovi namestniki v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah potrebujejo za uspešno operativno strokovno vodenje sil za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah v skladu s svojimi pristojnostmi.

16. 7. 2020

Program dopolnilnega usposabljanja – Študije primerov nesreč

Program je namenjen različnim ciljnim skupinam, ki so zadolžene za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ob različnih naravnih in drugih nesrečah.

22. 1. 2021

Program dopolnilnega usposabljanja - Odnosi z javnostmi ob nesrečah

Namen usposabljanja je dopolniti in nadgraditi znanje in usposobljenost izbranih ciljnih skupin o odnosih z javnostmi ob naravnih in drugih nesrečah.

22. 1. 2021

Program temeljnega usposabljanja članov in pripadnikov enot za prvo pomoč za bolničarja prve pomoči

Dopolnitev programa temeljnega usposabljanja članov in pripadnikov enot za prvo pomoč za bolničarja prve pomoči

Ta program začne veljati dne 1. 1. 2021, uporabljati pa se začne najkasneje 1. 7. 2021. S pričetkom uporabe tega programa preneha veljati Temeljni program usposabljanja članov ekip za prvo pomoč, z dne 30. 6. 2011.

13. 5. 2021

Program dopolnilnega usposabljanja gasilcev za vodenje članic

14. 3. 2022

Program dopolnilnega usposabljanja gasilcev za operativno uporabo gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin

25. 4. 2022

Program dopolnilnega usposabljanja prostovoljnih gasilcev za opravljanje nalog tehničnega reševanja ob naravnih in drugih nesrečah

25. 4. 2022

Program dopolnilnega usposabljanja gasilcev za opravljanje nalog tehničnega reševanja ob nesrečah v prometu

25. 4. 2022

Program usposabljanja za zaščito pred ionizirajočim sevanjem

24. 10. 2022

Program dopolnilnega usposabljanja članov in pripadnikov enot za prvo pomoč za bolničarja prve pomoči

24. 10. 2022

Program dopolnilnega usposabljanja članov in pripadnikov enot za prvo pomoč za bolničarja prve pomoči z dodatnimi znanji

Programi usposabljanja

Izbirni predmet Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Usposabljanja

Na usposabljanja s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v izobraževalnem centru za zaščito in reševanje se prijavite preko spletne aplikacije, ki je dostopna vsem. Za prijavo je potrebno geslo, ki ga pošiljateljem dodeli naš skrbnik aplikacije. 

Spletna aplikacija Usposabljanja

Termine usposabljanja objavljamo tudi v spletni aplikaciji »Usposabljanja ICZR«, ki je dostopna vsem brez gesla.

V aplikaciji si za konkretni razpisani program lahko ogledate:

 • trajanje usposabljanje v dnevih in pedagoških urah
 • začetek usposabljanja
 • odprtost/zaprtost prijav
 • rok za prijave
 • število razpisanih in zasedenih mest
 • urnik (klikneš okno Urnik)
 • pogoje za prijavo (klikneš okno Prijava)
 • lokacijo usposabljanja

Za prijavo na usposabljanje je potrebno geslo, ki ga dodeli pošiljateljem skrbnik aplikacije Marko Perpar marko.perpar@urszr.si (po eno geslo na pošiljatelja).

Letni načrt izobraževanja in usposabljanja

Seznam pooblaščenih izobraževalnih organizacij

 • Pooblaščene izobraževalne organizacije

  Skladno z 2. in 29. členom Pravilnika o izobraževanju in usposabljanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, lahko usposabljanje izvajajo tudi druge izobraževalne organizacije, ki jim je Uprava za zaščito in reševanje izdala pooblastilo za izvajanje usposabljanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
  Dokumentacije