Skoči do osrednje vsebine

Urad za preventivo, usposabljanje in mednarodno sodelovanje

V uradu za preventivo, usposabljanje in mednarodno sodelovanje sodelujemo pri opravljanju strokovnih nalog s področja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, pri pripravi zakonskih in podzakonskih aktov s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, predlogu nacionalnega programa in predlogu letnih načrtov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, pri usklajevanju mnenj in pripomb na predloge zakonskih in podzakonskih aktov na vsebine iz naše pristojnosti in sodelujemo pri pripravi področnih nacionalnih programov, predpisov in strategij.

Usmerjamo in vodimo mednarodne dejavnosti uprave na dvostranski ravni, v okviru Evropske unije, Združenih narodov, zveze NATO in drugih mednarodnih organizacij ter v regionalnih pobudah. Organiziramo mednarodne dogodke in skrbimo za mednarodna usposabljanja s področja zaščite, reševanja in pomoči. Urejamo področje nudenja in sprejema mednarodne pomoči ob večjih nesrečah.

Zagotavljamo pogoje za delo nacionalne platforme, Sveta Vlade Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Spremljamo stanje varstva pred požarom in varstva pred utopitvami, opravljamo upravne, strokovne in razvojne naloge na področju varstva pred požarom, varstva pred utopitvami, pripravljamo podlage za načrtovanje izvajanja zaščitnih ukrepov ter sodelujemo pri pripravi prostorskih planov. Koordiniramo izdelavo ocen ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami za območje države, izvajamo naloge nacionalnega koordinatorja za izdelavo ocen tveganja, izdelujemo državne načrte zaščite in reševanja in obrambne dokumente za poveljnika Civilne zaščite, razglašamo povečano požarno ogroženost v naravi, načrtujemo in organiziramo usposabljanje strokovne javnosti na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, varstva pred požarom, varstva pred utopitvami ter prebivalcev s področja osebne in vzajemne zaščite.

Usmerjamo, usklajujemo in izvajamo usposabljanje kadrov na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Republike Slovenije na Igu ter enotah Sežana, Logatec in Pekre. V okviru rezervne lokacije zagotavljamo pogoje za delo poveljnika Civilne zaščite in Štaba civilne zaščite.

Izvajamo usposabljanje gasilcev v okviru gasilske šole. 

Opravljamo tudi organizacijske, svetovalne, finančne in administrativno tehnične naloge za področje usposabljanja.

Izobraževalni center za zaščito in reševanje Republike Slovenije

Sektor za evropske in mednarodne zadeve

Sektor za preventivo in načrtovanje

 • Sektor za preventivo in načrtovanje

  Ministrstvo za obrambo
  Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
  Urad za preventivo, usposabljanje in mednarodno sodelovanje

  Vojkova cesta 61
  1000 Ljubljana

  Prikaži na zemljevidu