Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Namenjen je za izobraževanje in usposabljanje državljanov na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Izobraževanje in usposabljanje

Državljani imamo pravico in dolžnost, da se izobražujemo in usposabljamo na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami predpisuje, da se morajo državljani usposabljati in pripravljati za osebno in vzajemno zaščito ter izvajanje zaščitnih ukrepov pred nesrečami. Vsebine in oblike izobraževanja so določene z nacionalnim programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, podrobneje pa razčlenjene v letnih načrtih varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ga vsako leto pripravi Uprava RS za zaščito in reševanje, potrdi pa Vlada Republike Slovenije.

Temeljna teoretična in praktična znanja o naravnih in drugih nesrečah ter zaščiti pred njimi državljani dobimo v procesu izobraževanja. Otroci se s tovrstnimi vsebinami srečajo že v osnovni šoli, v nadaljnjem poklicnem, srednje- in visokošolskem izobraževanju pa so vsebine o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami različne ter odvisne od vrste izobraževalnega programa. Poleg tega je neobvezno usposabljanje prebivalcev za osebno in vzajemno zaščito ter za izvajanje zaščitnih ukrepov pred različnimi naravnimi in drugimi nesrečami  organizirano tudi v lokalnih skupnostih in na ravni države.

Pripadniki sil za zaščito, reševanje in pomoč se usposabljajo in urijo po programih, ki jih potrdi pristojni minister, organizirajo pa ustanovitelji posameznih enot, služb in drugih operativnih sestav. Usposabljanje izvajajo Izobraževalni center za zaščito in reševanje Republike Slovenije, pooblaščene izobraževalne organizacije in društva ter različne nevladne organizacije.

Usposabljanje pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč obsega uvajalno, temeljno in dopolnilno usposabljanje. Pri uvajalnem in temeljnem usposabljanju se udeleženci seznanijo s sistemom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter z nalogami svoje formacije, pridobijo pa tudi osnovne spretnosti za izvajanje zaščitnih in reševalnih nalog. Dopolnilni programi usposabljanja so namenjeni izpopolnjevanju znanja ter seznanjanju z novo opremo in drugimi novostmi na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Izobraževalni center za zaščito in reševanje republike Slovenije

Izobraževalni center za zaščito in reševanje Republike Slovenije je bil ustanovljen leta 1992 pri Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje  za izobraževanje in usposabljanje državljanov na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Center ima sedež na Igu z enotami v Pekrah, Sežani in Logatcu, organizirani pa smo v treh oddelkih: Oddelku za usposabljanje, Gasilski šoli in Oddelku za podporo usposabljanju.

Organiziranost in naloge

Oddelek za usposabljanje

 • ugotavlja potrebe po usposabljanjih s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 • izdeluje programe in načrte usposabljanja, načrtuje in izvaja  usposabljanja ter izvaja njihovo evalvacijo,
 • sodeluje pri pripravi usmeritev Vlade Republike Slovenije za usposabljanje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 • izdaja pooblastila izobraževalnim organizacijam za izvajanje usposabljanja s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter sodeluje v raziskovalni dejavnosti,
 • organizira mednarodna usposabljanja na podlagi mednarodnih obveznosti države,
 • sodeluje pri pripravah programov usposabljanja pripadnikov enot in služb društev ter drugih nevladnih organizacij s področja zaščite in reševanja,
 • načrtuje vaje, sodeluje pri njihovi pripravi in izvedbi ter vodi njihovo evidenco.

Gasilska šola

 • pripravlja in izvaja usposabljanje poklicnih gasilcev in zahtevnejše usposabljanje prostovoljnih gasilcev,
 • izvaja program usposabljanja za pridobitev poklica gasilec,
 • pripravlja in izvaja usposabljanja članov gasilskih enot širšega pomena (poklicnih in prostovoljnih), ki so s sklepom vlade določene za opravljanje nalog zaščite in reševanja ob prometnih, industrijskih in drugih nesrečah, pri katerih so prisotne nevarne snovi, ob nesrečah v daljših avtocestnih in železniških predorih, ter nalog tehničnega reševanja ob nesrečah v prometu in ob nesrečah na tekočih in stoječih vodah,
 • zagotavlja pogoje in sodeluje z Gasilsko zvezo Slovenije pri izvedbi usposabljanja prostovoljnih gasilcev,
 • sodeluje v Evropskem združenju gasilskih šol (EFSCA) in pri drugih mednarodnih aktivnostih,
 • vodi postopke vzajemnega priznavanja poklicne kvalifikacije za opravljanje reguliranega poklica gasilec in predpisane evidence,
 • sodeluje v razvojnih in raziskovalnih projektih s področja gasilstva,
 • izvaja in vodi evidenco o opravljenih strokovnih izpitih poklicnih gasilcev.

Oddelek za podporo usposabljanju

Oddelek za podporo usposabljanju zagotavlja logistiko ter skrbi za namestitev in prehrano udeležencev usposabljanja, zagotavlja materialno-tehnične pogoje za izvedbo vseh aktivnosti, skrbi za tekoče vzdrževanje objektov in opreme ter nabavo sredstev, opreme in prehrambnih artiklov.

Enote in njihove zmogljivosti

Izobraževalni center za zaščito in reševanje Republike Slovenije, Ig

Na sedežu ICZR RS izvajamo večino osnovne dejavnosti centra in programov usposabljanj s področja VNDN.

Zmogljivosti na Igu

 • približno 7 ha uporabnih površin,
 • 40 dvoposteljnih sob za namestitev (80 ležišč),
 • 6 predavalnic s sodobno opremo ter možnostjo video- in avdio snemanja,
 • knjižnica, ki je polnopravna članica sistema Cobiss,
 • sejna soba in zbornica,
 • kuhinja z jedilnico,
 • zaklonišče,
 • poligon z vadbenimi objekti: visoka ruševina, stolp za reševanje z višin, pokriti bazen, naravni bajer, trimski kabinet, steza za praktično delo z izolirnimi dihalnimi aparati, požarna hiša in gasilski poligon, plinska hiša, ruševinski poligon, kinološka vas, garaže.

Šolski red v Izobraževalnem centru zaščite in reševanja na Igu

Enota Sežana

Naslov enote: Bazoviška cesta 13, 6210 Sežana, telefon: 05 7380 650

V enoti izvajamo:

 • usposabljanje operativnih gasilcev za ukrepanje ob večjih požarih v naravnem okolju in za gašenje notranjih požarov (modul A in B),
 • praktično usposabljanje kandidatov, ki se v gasilski šoli usposabljajo za pridobitev poklica gasilec (gašenje požarov v naravnem okolju, delo z motorno žago, gašenje požarov z uporabo zrakoplovov itd.),
 • specifično usposabljanje (za jamarje, gozdarje in gasilce iz drugih držav),
 • teoretično usposabljanje v učilnicah,
 • druge programe usposabljanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

V enoti zagotavljamo tudi nastanitev udeležencem usposabljanj in izvajanje dežurstva gasilcev ob razglašeni veliki požarni ogroženosti naravnega okolja na Krasu.

Zmogljivosti enote

 • približno 1.800 m2 uporabnih površin,
 • 3 predavalnice,
 • 20 sob (50 ležišč),
 • kuhinja in jedilnica (do 1.000 obrokov),
 • poligona za gašenje notranjih požarov (Modul A).

Enota Pekre

Naslov enote: Bezjakova ulica 151, 2000 Maribor

V enoti izvajamo:

 • usposabljanje gasilcev iz teoretičnih vsebin,
 • praktično usposabljanje gasilcev za uporabo izolirnih dihalnih aparatov,
 • teoretično usposabljanje pripadnikov državnih, regijskih in občinskih enot Civilne zaščite ter članov prostovoljnih sestavov zaščite in reševanja v učilnicah,
 • druga usposabljanja s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 • posvete, seminarje in druge oblike usposabljanja.

Zmogljivosti enote

 • avditorij (140 sedežev),
 • 4 predavalnice,
 • dihalna steza,
 • računalniška učilnica,
 • jedilnica.

Enota Logatec

Naslov enote: Blekova vas 60, 1370 Logatec, telefon: 01 7591 147

V enoti zagotavljamo:

 • začasno nastanitev ogroženih in prizadetih oseb v primeru naravnih ali drugih velikih nesreč,
 • sprejem in namestitev sil iz mednarodne pomoči Republiki Sloveniji v primeru naravnih in drugih velikih nesreč.

V enoti izvajamo:

 • programe praktičnega usposabljanja iskanja pogrešanih in reševanja iz ruševin,
 • programe praktičnega usposabljanja postavljanja začasnih bivališč,
 • programe usposabljanja Slovenske vojske,
 • programe usposabljanja nevladnih organizacij,
 • posvete, seminarje in druge oblike usposabljanja.

Zmogljivosti enote

 • 19 ha površine,
 • 3 nastanitveni objekti (120 ležišč),
 • predavalnici,
 • urejen prostor za postavitev začasnih bivališč,
 • rekreacijski objekti.

Koriščenje prostorov, naročilo storitev

V kolikor želijo  državni organi, lokalne skupnosti,  društva,  nevladne organizacije, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije za potrebe izobraževanja oziroma usposabljanja ali drugih podobnih aktivnosti koristiti prostorske in druge zmogljivosti ter storitve ICZR, morajo izpolnjen obrazec Naročilo storitev v ICZR posredovati najmanj en mesec pred načrtovano izvedbo aktivnosti oziroma čim prej, ko se odločijo aktivnost izvajati v ICZR. Vlogo oziroma prošnjo za koriščenje prostorskih ali drugih zmogljivosti  naslovijo na Upravo RS za zaščito in reševanje.

Podatki za izdajo naročilnice:

Ministrstvo za obrambo

Uprava RS za zaščito in reševanje

Urad za preventivo, usposabljanje in mednarodno sodelovanje

Izobraževalni center za zaščito in reševanje RS

Zabrv 12, 1292 Ig

Identifikacijska št. za DDC: (SI) 47978457

MS: 5268923

TRR: 01100-6370191114

Programi usposabljanja

V ICZR RS pripravljamo in izvajamo programe usposabljanj na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za več ciljnih skupin:

 • programi izobraževanja in usposabljanja poklicnih gasilcev in gasilskih častnikov,
 • programi usposabljanja gasilskih enot za opravljanje nalog širšega pomena (prometne nesreče, nevarne snovi, reševanje na vodi in iz nje itd.),
 • zahtevnejši programi usposabljanja prostovoljnih gasilcev v dogovoru z Gasilsko zvezo Slovenije,
 • programi uvajalnega, temeljnega in dopolnilnega usposabljanja organov, enot in služb Civilne zaščite, ki so v državni pristojnosti,
 • zahtevni programi usposabljanja pripadnikov Civilne zaščite, predvsem poveljnikov, namestnikov in članov štabov Civilne zaščite, vodij intervencij, radiološke, biološke in kemijske zaščite, varstva pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, tehničnega reševanja, informacijske in komunikacijske podpore in logistike,
 • programi usposabljanja pripadnikov enot in služb za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov,
 • programi usposabljanja enot, služb in centrov, ki se organizirajo v sodelovanju z državnimi organi ali gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi organizacijami, za opravljaje določenih nalog zaščite, reševanja in pomoči, ter so v državni pristojnosti,
 • programi usposabljanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki jih organizirajo in izvajajo posamezna ministrstva ali drugi državni organi,
 • programi usposabljanja, dogovorjeni v okviru mednarodnih organizacij ali mednarodnega sodelovanja,
 • programi usposabljanja za predavatelje in inštruktorje, ki sodelujejo v procesu izobraževanja in usposabljanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 • programi usposabljanja za javne uslužbence na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Metodologija priprave programov

Programi izobraževanja in usposabljanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so izdelani skladno z metodologijo priprave izobraževalnih programov za zaščito, reševanje in pomoč, ki jo predpiše minister.

Novi programi usposabljanja

Program je namenjen gasilcem, ki želijo uspešno in dejavno delovati pri delu članic. Gre za prenovo sedanjega programa.

16. 7. 2020

Dopolnilno usposabljanje za gašenje požarov v naravnem okolju

Program je namenjen dodatni usposobitvi gasilcev za gašenje požarov v naravnem okolju.

16. 7. 2020

Program temeljnega usposabljanja poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov, članov štabov Civilne zaščite in poverjenikov za Civilno zaščito ter njihovih namestnikov v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah

Program je namenjen seznanitvi udeležencev z osnovnimi vsebinami, ki jih poveljniki Civilne zaščite in njihovi namestniki, člani štabov Civilne zaščite ter poverjeniki za Civilno zaščito in njihovi namestniki v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah potrebujejo za uspešno operativno strokovno vodenje sil za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah v skladu s svojimi pristojnostmi.

16. 7. 2020

Program dopolnilnega usposabljanja – Študije primerov nesreč

Program je namenjen različnim ciljnim skupinam, ki so zadolžene za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ob različnih naravnih in drugih nesrečah.

22. 1. 2021

Program dopolnilnega usposabljanja - Odnosi z javnostmi ob nesrečah

Namen usposabljanja je dopolniti in nadgraditi znanje in usposobljenost izbranih ciljnih skupin o odnosih z javnostmi ob naravnih in drugih nesrečah.

22. 1. 2021

Program temeljnega usposabljanja članov in pripadnikov enot za prvo pomoč za bolničarja prve pomoči

Dopolnitev programa temeljnega usposabljanja članov in pripadnikov enot za prvo pomoč za bolničarja prve pomoči

Ta program začne veljati dne 1. 1. 2021, uporabljati pa se začne najkasneje 1. 7. 2021. S pričetkom uporabe tega programa preneha veljati Temeljni program usposabljanja članov ekip za prvo pomoč, z dne 30. 6. 2011.

13. 5. 2021

Program dopolnilnega usposabljanja gasilcev za vodenje članic

14. 3. 2022

Program dopolnilnega usposabljanja gasilcev za operativno uporabo gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin

25. 4. 2022

Program dopolnilnega usposabljanja prostovoljnih gasilcev za opravljanje nalog tehničnega reševanja ob naravnih in drugih nesrečah

25. 4. 2022

Program dopolnilnega usposabljanja gasilcev za opravljanje nalog tehničnega reševanja ob nesrečah v prometu

25. 4. 2022

Program usposabljanja za zaščito pred ionizirajočim sevanjem

24. 10. 2022

Program dopolnilnega usposabljanja članov in pripadnikov enot za prvo pomoč za bolničarja prve pomoči

24. 10. 2022

Program dopolnilnega usposabljanja članov in pripadnikov enot za prvo pomoč za bolničarja prve pomoči z dodatnimi znanji

Programi usposabljanja

Izbirni predmet Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Usposabljanja

Na usposabljanja s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v izobraževalnem centru za zaščito in reševanje se prijavite preko spletne aplikacije, ki je dostopna vsem. Za prijavo je potrebno geslo, ki ga pošiljateljem dodeli naš skrbnik aplikacije. 

Spletna aplikacija Usposabljanja

Termine usposabljanja objavljamo tudi v spletni aplikaciji »Usposabljanja ICZR«, ki je dostopna vsem brez gesla.

V aplikaciji si za konkretni razpisani program lahko ogledate:

 • trajanje usposabljanje v dnevih in pedagoških urah
 • začetek usposabljanja
 • odprtost/zaprtost prijav
 • rok za prijave
 • število razpisanih in zasedenih mest
 • urnik (klikneš okno Urnik)
 • pogoje za prijavo (klikneš okno Prijava)
 • lokacijo usposabljanja

Za prijavo na usposabljanje je potrebno geslo, ki ga dodeli pošiljateljem skrbnik aplikacije Marko Perpar marko.perpar@urszr.si (po eno geslo na pošiljatelja).

Letni načrt izobraževanja in usposabljanja

Seznam pooblaščenih izobraževalnih organizacij

 • Pooblaščene izobraževalne organizacije

  Skladno z 2. in 29. členom Pravilnika o izobraževanju in usposabljanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, lahko usposabljanje izvajajo tudi druge izobraževalne organizacije, ki jim je Uprava za zaščito in reševanje izdala pooblastilo za izvajanje usposabljanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
  Dokumentacije