Skoči do osrednje vsebine

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V Oddelku za sevalno varnost vodimo upravne postopke in registre na področju sevalnih dejavnosti in uporabe virov sevanja, izvajamo nadzor nad aktivnostmi, zaradi katerih lahko prihaja do povečane izpostavljenosti zaradi naravno prisotnih radionuklidov, in nadzor nad predmeti splošne rabe, spremljamo in izvajamo upravne naloge na področju uvoza, izvoza, vnosa, iznosa, prevoza in tranzita jedrskih in radioaktivnih snovi, izdajamo projektne pogoje in mnenja h gradnjam na območju omejene rabe prostora zaradi jedrskih objektov, spremljamo varnostno kulturo v jedrskih in sevalnih objektih ter pri izvajalcih sevalne dejavnosti, sodelujemo pri pripravi predpisov in izdajamo Sevalne novice.

Pomembno delovno področje Oddelka za sevalno varnost je upravni nadzor nad ravnanjem z radioaktivnimi odpadki. V Oddelku vodimo centralno evidenco radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva v Sloveniji, izvajamo nadzor nad Centralnim skladiščem radioaktivnih odpadkov, izvajamo aktivnosti za odobritev odlagališča za nizko- in srednje radioaktivne odpadke, spremljamo aktivnosti, povezane s sanacijo, zapiranjem in vzdrževanjem odlagališč Rudnika Žirovski vrh ter z razgradnjo sevalnih in jedrskih objektov, pregledujemo in pripravljamo planske dokumente na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki.

Področja dela oddelka

  • Uporaba virov sevanja

    V Sloveniji se uporabljajo različne vrste virov sevanja. Glede na področje vire sevanja uporabljamo v industriji, raziskavah in medicini. Za vsak vir sevanja je potrebno pred začetkom uporabe pridobiti ustrezna dovoljenja, saj se s tem zagotovi varnost pred sevanjem. Zaradi preglednosti in možnosti nadzora se vsi viri sevanja vodijo v centralni evidenci. V kolikor uporabnik preneha z uporabo, je vir sevanja potrebno kot radioaktivni odpadek predati ustrezni službi.

  • Jedrski in sevalni objekti

    V Sloveniji imamo tri jedrske objekte, en sevalni objekt, en manj pomemben sevalni objekt in en objekt državne infrastrukture.

Sodelavci oddelka

Iskalnik