Skoči do osrednje vsebine

V Oddelku za sevalno varnost vodimo upravne postopke in registre na področju sevalnih dejavnosti in uporabe virov sevanja, izvajamo nadzor nad aktivnostmi, zaradi katerih lahko prihaja do povečane izpostavljenosti zaradi naravno prisotnih radionuklidov, in nadzor nad predmeti splošne rabe, spremljamo in izvajamo upravne naloge na področju uvoza, izvoza, vnosa, iznosa, prevoza in tranzita jedrskih in radioaktivnih snovi, izdajamo projektne pogoje in mnenja h gradnjam na območju omejene rabe prostora zaradi jedrskih objektov, spremljamo varnostno kulturo v jedrskih in sevalnih objektih ter pri izvajalcih sevalne dejavnosti, sodelujemo pri pripravi predpisov in izdajamo Sevalne novice.

Pomembno delovno področje Oddelka za sevalno varnost je upravni nadzor nad ravnanjem z radioaktivnimi odpadki. V Oddelku vodimo centralno evidenco radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva v Sloveniji, izvajamo nadzor nad Centralnim skladiščem radioaktivnih odpadkov, izvajamo aktivnosti za odobritev odlagališča za nizko- in srednje radioaktivne odpadke, spremljamo aktivnosti, povezane s sanacijo, zapiranjem in vzdrževanjem odlagališč Rudnika Žirovski vrh ter z razgradnjo sevalnih in jedrskih objektov, pregledujemo in pripravljamo planske dokumente na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki.

Področja dela oddelka

  • Izvajanje sevalne dejavnosti

    Sevalna dejavnost je vsaka človekova dejavnost, ki lahko poveča izpostavljenost posameznikov ionizirajočemu sevanju zaradi virov sevanja. Dovoljenja na področju sevalne dejavnosti v zdravstvu in veterinarstvu izda Uprava za varstvo pred sevanji. Dovoljenja za vse ostale dejavnosti (industrija, raziskave, izobraževanje) izda Uprava za jedrsko varnost. Z izdajo dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti država zagotavlja, da se z viri sevanja ravna tako, da ne bo nepotrebnih obsevanj delavcev in prebivalstva.

  • Jedrski in sevalni objekti

    V Sloveniji imamo tri jedrske objekte, en sevalni objekt, dva manj pomembna sevalna objekta in en objekt državne infrastrukture.