Skoči do osrednje vsebine

Inšpektorji za vinarstvo nadziramo izvajanje vinarske zakonodaje, ki določa pridelavo grozdja, mošta in vina ter promet z njimi in drugimi proizvodi iz grozdja, mošta in vina na celotni poti od vinograda do kozarca. Z rednimi in izrednimi nadzori želimo zmanjšati tveganje za nepravilnosti pri pridelavi in prodaji vina ter drugih proizvodov iz grozdja, mošta in vina na področju varnosti, kakovosti, označevanja in zaščite geografskega porekla.

Področja, ki jih nadziramo, so:

 • register pridelovalcev grozdja in vina;
 • pridelovalna območja in trsni izbor;
 • tehnološka zrelost in kakovost grozdja;
 • navzkrižna kontrola prijave izpada pridelka;
 • pridelava in predelava grozdja;
 • pridelava mošta, vina in drugih proizvodov;
 • enološki postopki in enološka sredstva;
 • promet z grozdjem, moštom, vinom in drugimi proizvodi;
 • kakovost mošta, vina in drugih proizvodov v prometu;
 • označevanje mošta, vina in drugih proizvodov;
 • izvajanje dela pooblaščenih organizacij za oceno vina;
 • nepoštene poslovne prakse;
 • uvožene pošiljke vina.

Če vinarski inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi kršitev zakona ali drugega predpisa oziroma drugega akta, katerega izvajanje nadzoruje, ima po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru (ZIN) pravico in dolžnost: 

 • odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi;
 • izvesti postopke v skladu z Zakonom o prekrških;
 • naznaniti kaznivo dejanje ali podati kazensko ovadbo za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti;
 • predlagati pristojnemu organu sprejetje ukrepov;
 • odrediti druge ukrepe in opraviti dejanja, za katera je pooblaščen z zakonom ali drugim predpisom. 

Po Zakonu o prekrških so inšpekcijske službe prekrškovni organi, ki o prekrških odločajo v tako imenovanem hitrem postopku. Inšpektor o storitvi prekrška in sankciji (globa, opomin) odloči z odločbo v prekrškovnem postopku. Če prekršek ugotovi na kraju samem, izda kršitelju plačilni nalog. Če je storjeni prekršek neznatnega pomena in inšpektor presodi, da je glede na pomen dejanja opozorilo zadosten ukrep, namesto izreka sankcije kršitelja opozori.

Primeri izdanih odločb Inšpekcije za vinarstvo