Skoči do osrednje vsebine

Kot specializirani organ notranjega nadzora organov javnega sektorja izvajamo nadzor nad pravilnostjo izvajanja upravnih postopkov in upravnega poslovanja. Nadzor izvajamo pri organih in nosilcih javnih pooblastil, ki morajo na podlagi določb Zakona o splošnem upravnem postopku, drugih zakonov, ki določajo posebne upravne postopke, in Uredbe o upravnem poslovanju ravnati v skladu s temi predpisi.  

Na področju upravnih postopkov upravni inšpektorji preverjamo pravilnost vodenja postopkov. To pomeni, da preverjamo le procesno pravilnost (pravilnost vodenja postopka), ne pa tudi pravilnosti vsebinskih odločitev na podlagi materialnih predpisov. V nadzoru inšpektor lahko ugotovi le morebitne postopkovne kršitve, ne more pa odločitev (odločb, sklepov) organov odpraviti, razveljaviti ali spremeniti. To lahko stori samo organ, ki je pristojen za konkretno odločitev (ministrstvo, drug pristojni organ ali pristojno sodišče), če stranka zoper odločitev organa vloži ustrezna pravna sredstva. Če inšpektor na podlagi pregleda konkretnih upravnih zadev ugotovi morebitne nepravilnosti pri vodenju upravnih postopkov, na podlagi teh ugotovitev odredi predstojniku organa, da sprejme ustrezne ukrepe za izboljšanja stanja in odpravo ugotovljenih nepravilnosti. Ukrepi upravne inšpekcije so usmerjeni v prihodnje ravnanje nadzorovanega organa, da svojo prakso pri izvajanju upravnih postopkov uskladi s postopkovnimi predpisi (sprejetje ukrepov, na podlagi katerih se bodo v prihodnje upravni postopki izvajali pravilno). Enako delujemo tudi pri izvajanju nadzora nad Uredbo o upravnem poslovanju.

V zvezi z izvajanjem Zakona o dostopu do informacij javnega značaja opravljamo naloge prekrškovnega organa.

Obravnava pobud

Pobude za nadzor najprej obravnavamo kot informacije o domnevnih nepravilnostih.

Po prejemu pobude pobudniku pošljemo odgovor o načinu njenega reševanja oziroma druge ustrezne informacije, ki bi bile lahko pomembne za pobudnika. Kadar je iz prejete pobude razvidno, da se stranka z odločitvijo ne strinja iz vsebinskih razlogov, pobudnika obvestimo, da ne glede na morebitno uvedbo inšpekcijskega nadzora lahko za zavarovanje svojih pravic vloži za to predvidena pravna sredstva (pritožbo, tožbo ipd.), saj se v inšpekcijskem nadzoru upravne inšpekcije tovrstna vprašanja ne morejo reševati.

Nadzore izvajamo v skladu s svojim letnim načrtom dela ter vsakoletnimi usmeritvami in prioritetami. Če v zvezi z delovanjem posameznega nadziranega organa prejmemo več pobud, jih praviloma obravnavamo v enem, skupnem nadzoru, v katerem obravnavamo vse pobude, ki so v zvezi s tem organom prispele do dneva uvedbe nadzora.

Za učinkovitejšo obravnavo pobud predlagamo, da v pobudah razločno navedete najmanj:

  • organ, ki mu očitate kršitve,
  • številko (vaše) zadeve, ki jo obravnava organ (v kolikor obstajajo dokumenti),
  • v kateri fazi postopka je zadeva (pri organu, ki obravnava (vašo) zadevo,
  • opis poteka postopka oz. postopkovne kršitve, morebitne datume (ne)opravljenih dejanj organa,
  • predložite dokaze (odločbo, dopis, zapisnik,…) iz katerih ali na podlagi katerih se lahko identificirajo zatrjevane kršitve.
  • Primeri prejetih pobud in ravnanje Upravne inšpekcije v zvezi z njimi

    Inšpektorat za javni sektor

Izvedba inšpekcijskega nadzora in ukrepi

Nadzor se izvaja kot postopek notranjega nadzora, za katerega velja posebna ureditev. O ugotovitvah nadzora inšpektor izda zapisnik, v katerem v primeru ugotovljenih nepravilnosti zavezancu naloži ukrepe za njihovo odpravo. Na zapisnik upravne inšpekcije ugovor ni možen. Če so bili inšpekcijskemu zavezancu z zapisnikom naloženi ukrepi, je ta dolžan o njihovi izvedbi v določenem roku poslati poročilo inšpektorju. Ko so ukrepi izvedeni, se nadzor zaključi z izdajo zaključnega zapisnika. Po opravljenem nadzoru inšpektor pobudnika na njegovo zahtevo obvesti o svojih ukrepih.