Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za prostorsko načrtovanje koordiniramo pripravo državnih prostorskih načrtov (DPN),  spremljamo in usmerjamo pripravo občinskih prostorskih načrtov (OPN), skrbimo za sodelovanje in koordinacijo pristojnih državnih nosilcev urejanja prostora v postopkih priprave prostorskih načrtov, pripravljamo navodila in priporočila za pripravo gradiv v postopkih priprave državnih, regionalnih in občinskih prostorskih aktov. Pripravljamo metodologije in predloge za optimizacijo postopkov priprave prostorskih aktov, sodelujemo pri pripravi predlogov predpisov in vzpostavljamo prostorski informacijski sistem.

Organizacijske enote sektorja

Teme

  • Državni prostorski načrti

    V postopkih državnega prostorskega načrtovanja umeščamo v prostor prostorske ureditve državnega pomena (na primer ceste, železnice, plinovode, daljnovode, elektrarne in podobno), skupaj s pobudnikom in investitorjem v okviru sodelovanja in usklajevanja z nosilci urejanja prostora in javnostjo.

  • Občinski prostorski akti

    Z občinskimi prostorskimi akti občine se določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja lokalnih prostorskih ureditev v prostor. Ob tem se upoštevajo usmeritve iz državnih prostorskih aktov, razvojne potrebe občine in varstvenih zahteve.