Skoči do osrednje vsebine

V Službi za proračun in finance vodimo finančno poslovanje ter usklajujemo in usmerjamo pripravo in izvrševanje finančnega načrta ministrstva. Opravljamo operativne finančne naloge v zvezi z izvrševanjem finančnega načrta za ožje ministrstvo ter organa v sestavi – Arhiv RS in Inšpektorata RS za kulturo in medije. Zadolženi smo za usklajevanje priprave predlogov finančnih načrtov in zaključnih računov finančnih načrtov ministrstva z organoma v sestavi.

Usklajujemo tudi izvedbo pozivov javnim zavodom s področja kulture, Javni agenciji za knjigo RS, Slovenskemu filmskemu centru in Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti, ki so financirani iz državnega proračuna, za pripravo njihovih finančnih načrtov in programov dela, polletnih in letnih poročil ter izvajamo naloge soskrbništva teh javnih zavodov, javnih agencij in javnega sklada, v delu, ki se nanaša na stroške dela, splošne stroške delovanja ter investicijsko vzdrževanje in nakup opreme.

Poleg tega opravljamo tudi številne druge naloge, npr. skrbimo za izvedbo letnega popisa, pripravljamo letno poročilo o sofinanciranju kulturnih programov in projektov, vodimo evidenco pogodb, pripravljamo pogodbe za člane ekspertnih skupin, pripravljamo razne finančne podatke za potrebe direktoratov in služb ter zunanje uporabnike, sodelujemo pri pripravi internih aktov in pravilnikov ter sodelujemo v projektnih skupinah.

Iskalnik