Skoči do osrednje vsebine

Dovoljenje ali odločba za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti

Izdaja dovoljenja za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti

Pogoji za pridobitev dovoljenja ali odločbe, na podlagi katere lahko zasebni izvajalci zdravstvene dejavnosti opravljajo zdravstveno dejavnost, so določeni v Zakonu o zdravstveni dejavnosti (ZZDej). Ministrstvo za zdravje na podlagi vloge izda dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti, če so izpolnjeni pogoji iz 3.a člena ZZDej.

Zasebni izvajalci zdravstvene dejavnosti so lahko:

 • domače in tuje pravne osebe (d.o.o., zavod), ki so pridobile dovoljenje Ministrstva za zdravje za opravljanje zdravstvene dejavnosti,
 • fizične osebe (s.p.), ki so pridobile dovoljenje Ministrstva za zdravje za opravljanje zdravstvene dejavnosti,
 • zasebni zdravstveni delavci, ki so z odločbo Ministrstva za zdravje vpisani v register zasebnih zdravstvenih delavcev.

Za pridobitev dovoljenja je potrebno izpolniti vlogo ter ji priložiti vsa dokazila, ki so navedena v vlogi.

Sprememba dovoljenja za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnost

Izvajalec zdravstvene dejavnosti mora v primeru sprememb odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti ali lokacije opravljanja zdravstvene dejavnosti na Ministrstvo za zdravje posredovati neformalno vlogo, v kateri zaprosi za spremembo že izdanega dovoljenja.

Sprememba odgovornega nosilca zasebne zdravstvene dejavnosti

Neformalni vlogi za spremembo odgovornega nosilca ali za dodatnega odgovornega nosilca mora izvajalec zdravstvene dejavnosti priložiti:

 • dokazila o poklicni kvalifikaciji za opravljanje določene vrste zdravstvene dejavnosti za odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti,
 • odločba o veljavni licenci (zdravniki in zobozdravniki),
 • dokazilo o zaključki šolanja, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, odločbo o vpisu v register izvajalcev zdravstvene in babiške nege/fizioterapevtske dejavnosti, odločbo o veljavni licenci za delo v zdravstveni in babiški negi (drugi zdravstveni delavci in sodelavci),
 • potrdilo o nekaznovanosti za odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti pridobljeno od Ministrstva za pravosodje ali izpolnjeno izjavo, ki je sestavni del te vloge,
 • pravno podlago za odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti za opravljanje zdravstvene dejavnosti,
 • pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali krajši delovni čas ali namero o sklenitvi pogodbe o zaposlitvi ali izjavo zastopnika s.p., da bo odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti delo pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti opravljal na podlagi pogodbe o zaposlitvi,
 • fotokopijo soglasja delodajalca skladno s 53.b členom Zakona o zdravstveni dejavnosti za odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti (samo v primeru, ko je odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti zaposlen tudi v javnem zdravstvenem zavodu),
 • dokazilo o pridobljenih delovnih izkušnjah ali podpisano izjavo o pridobljenih delovnih izkušnjah od odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti (za opravljanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni se zahteva 3 leta delovnih izkušenj, za opravljanje zdravstvene dejavnosti na sekundarni ravni se zahteva 5 leta delovnih izkušenj – pri čemer se upoštevajo delovne izkušnje po pridobitvi pogojev za samostojno opravljanje dela v zdravstveni delavnosti oziroma v zdravniški službi).

Sprememba lokacije opravljanja zasebne zdravstvene dejavnosti

V neformalni vlogi za spremembo lokacije/dodatno lokacijo opravljanja zdravstvene dejavnosti se mora izvajalec zdravstvene dejavnosti opredeliti o sledečem:

 • ali se na navedenem naslovu že opravlja istovrstna  zdravstvena dejavnost,
 • ali bo Komisija, ki jo imenuje Ministrstvo za zdravje, morala opraviti ogled prostorov in opreme.

Neformalni vlogi za spremembo lokacije je treba priložiti:

 • dokazila o ustreznem prostoru in opremi za opravljanje zdravstvene dejavnosti (zemljiškoknjižni izpisek o lastništvu prostorov, kupoprodajna pogodba ali najemna pogodba, uporabno dovoljenje za prostore).

Izdaja odločbe o vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev

Ministrstvo za zdravje na podlagi 35. člena ZZDej zasebnemu zdravstvenemu delavcu ob izpolnjevanju pogojev iz 3.a člena ZZDej izda dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti v obliki odločbe o vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev.

Za pridobitev odločbe o vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev je potrebno izpolniti vlogo ter ji priložiti vsa dokazila, ki so navedena v vlogi.

Sprememba odločbe o vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev

Zasebni zdravstveni delavec mora v primeru sprememb osebnega imena in lokacije opravljanja zdravstvene dejavnosti na Ministrstvo za zdravje posredovati neformalno vlogo, v kateri zaprosi za spremembo že izdane odločbe. 

Sprememba lokacije opravljanja zasebne zdravstvene dejavnosti

V neformalni vlogi za spremembo lokacije/dodatno lokacijo opravljanja zdravstvene dejavnosti se mora zasebni zdravstveni delavec opredeliti o sledečem:

 • ali se na navedenem naslovu že opravlja istovrstna  zdravstvena dejavnost,
 • ali bo Komisija, ki jo imenuje Ministrstvo za zdravje, morala opraviti ogled prostorov in opreme.

Neformalni vlogi za spremembo lokacije je treba priložiti:

 • dokazila o ustreznem prostoru in opremi za opravljanje zdravstvene dejavnosti (zemljiškoknjižni izpisek o lastništvu prostorov, kupoprodajna pogodba ali najemna pogodba, uporabno dovoljenje za prostore).

Izbris iz registra zasebnih zdravstvenih delavcev

Ministrstvo za zdravje  v skladu s četrtim odstavkom 35. člena ZZDej na podlagi neformalne vloge zasebnega zdravstvenega delavca izda odločbo o izbrisu iz registra zasebnih zdravstvenih delavcev. V neformalni vlogi (dopisu) se navede razlog izbrisa in datum, s katerim dnem se želi izbrisati iz registra zasebnih zdravstvenih delavcev.

Pravočasno sporočanje sprememb na Ministrstvo za zdravje

Vsak izvajalec zdravstvene dejavnosti mora na Ministrstvo za zdravje javljati spremembe pogojev, ki so bili izpolnjeni ob izdaji tega dovoljenja oziroma ob vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev. Med slednje se šteje tudi to, ko izvajalec zdravstvene dejavnosti ne opravlja več ali ko se zasebni zdravstveni delavec želi izbrisati iz registra zasebnih zdravstvenih delavcev.Zakonodaja