Skoči do osrednje vsebine

Skupni ocenjevalni okvir za organizacije javnega sektorja - CAF

CAF je orodje za celovito obvladovanje kakovosti, razvito v javnem sektorju in za javni sektor, na podlagi modela poslovne odličnosti Evropskega sklada za upravljanje kakovosti (EFQM). Je orodje, ki ga organizacije v javnem sektorju po vsej Evropi lahko enostavno uporabljajo kot pripomoček pri uporabi tehnik za obvladovanje kakovosti, da bi izboljšale svoje delovanje. Zasnovan je na predpostavki, da se odlični rezultati delovanja organizacije, državljanov/odjemalcev, zaposlenih in družbe dosežejo s pomočjo strategije vodstva in z načrtovanjem, zaposlenimi, partnerstvi, viri in procesi. Organizacijo obravnava z različnih vidikov hkrati, kar predstavlja celovit pristop k analiziranju delovanja organizacije.

Proces samoocenjevanja

Uporaba modela CAF sloni na samoocenjevanju, kjer skupina zaposlenih, ki ima vpogled v delovanje organizacije in velik interes za izboljševanje njenega delovanja, analizira organizacijo. Pri tem je nujna visoka raven zavezanosti vodstva, ki mora biti dejavno udeleženo v procesu, priznavati dodatno vrednost, zagotavljati odprto mišljenje, spoštovati rezultate in spodbujati izboljševanje. Člani ocenjevalne skupine so ključni dejavnik uspešne izvedbe samoocenjevanja. Povežejo se v učinkovito skupino, ki bo sposobna nuditi najbolj verodostojno in podrobno notranjo sliko organizacije.

Temeljna načela odličnosti

V strukturo modela CAF so vgrajena temeljna načela odličnosti, ki pokrivajo vse vidike upravljanja organizacije tako, da jo sčasoma pripeljejo do višje stopnje zrelosti. Upoštevanje temeljnih načel odličnosti razlikuje organizacije, usmerjene v celovito kakovost, od tradicionalnih birokratskih organizacij.

Upoštevanje temeljnih načel odličnosti razlikuje organizacije, usmerjene v celovito kakovost, od tradicionalnih birokratskih organizacij.

 NAČELA ODLIČNOSTI:

 1. Usmerjenost k rezultatom: organizacija je usmerjena k rezultatom in glede na zastavljene cilje morajo doseženi rezultati zadovoljiti vse udeležene strani organizacije.

 2. Osredotočenost na državljana/odjemalca: organizacija se osredotoča na potrebe sedanjih in morebitnih prihodnjih državljanov/odjemalcev. Vključuje jih v razvoj izdelkov in storitev ter v izboljšanje svojega delovanja.

 3. Voditeljstvo in stanovitnost namena: to načelo združuje vizionarsko vodenje in vodenje prek navdiha s stanovitnostjo namena v spreminjajočem se okolju.

 4. Vodenje na podlagi procesov in dejstev: organizacija se usmerja z vidika, da se rezultati dosegajo učinkoviteje takrat, ko se viri in dejavnosti upravljajo kot proces ter se odločitve sprejemajo na podlagi analize podatkov in informacij.

 5. Razvoj in vključenost zaposlenih: prispevek zaposlenih mora biti maksimalen, prek njihovega razvoja in vključevanja ter ustvarjanja delovnega okolja skupnih vrednost in kulture zaupanja, odprtosti, pooblaščanja in priznavanja.

 6. Nenehno učenje, inoviranje in izboljševanje: odličnost stalno izziva obstoječe stanje in vpliva na spremembe s stalnim učenjem, ki zagotavlja ustvarjanje priložnosti za inoviranje in izboljševanje.

 7. Razvijanje partnerstev:organizacija in njeni dobavitelji so medsebojno odvisni, zato medsebojno koristna partnerstva povečujejo zmožnost obeh strani za ustvarjanje vrednosti.

 8. Družbena odgovornost: organizacije v javnem sektorju morajo prevzemati nase svojo družbeno odgovornost, spoštovati ekološko vzdržni razvoj ter si prizadevati izpolnjevati glavna pričakovanja in zahteve svoje ožje in širše skupnosti.

Merila modela CAF

Glavni vidiki delovanja organizacije so v modelu CAF opredeljeni z devetimi merili. Dejavniki so določeni v prvih petih merilih. To so načini delovanja za doseganje želenih rezultatov. Rezultati so zajeti v zadnjih štirih merilih in z njimi merimo rezultate našega delovanja.

MERILA MODELA CAF:

 1. Voditeljstvo

  Dobri vodje morajo ustvarjati jasnost in enotnost namena organizacije. Kot menedžerji vzpostavljajo okolje, v katerem so lahko organizacija in njeni zaposleni uspešni, ter zagotavljajo delovanje ustreznih mehanizmov nadzora.

 2. Strategija in načrtovanje

  Strategija opredeljuje rezultate in učinke, ki jih organizacija želi doseči, ob upoštevanju ključnih dejavnikov uspeha. Strategijo je potrebno prevesti v načrte, programe, izvedbene cilje in merljive ciljne vrednosti – spremljanje uresničevanja strategije in načrtovanja pa mora voditi v njune posodobitve in prilagoditve.

 3. Zaposleni

  Uspešno ravnanje z ljudmi pri delu in dobro vodenje omogočata organizaciji dosegati njene strateške cilje, v zaposlenih pa vzpodbudita njihove prednosti in sposobnosti, da lahko prispevajo k uresničevanju strateških ciljev.

 4. Partnerstva in viri

  Partnerji spodbujajo zunanjo osredotočenost organizacije in prinašajo potrebno strokovnost. Na drugi strani pa organizacije potrebujejo različne vrste virov za doseganje svojih strateških in izvedbenih ciljev, skladnih s poslanstvom in vizijo.

 5. Procesi

  V vsaki organizaciji potekajo številni procesi (temeljni procesi), ki omogočajo organizaciji uspešno delovanje za uresničevanje poslanstva in strategije organizacije in so zato ključni za zagotavljanje proizvodov in storitev.

 6. Rezultati – državljani/odjemalci

  Odlične organizacije dosegajo in trajno ohranjajo izjemne rezultate, ki zadovoljujejo ali presegajo potrebe in pričakovanja svojih odjemalcev.

 7. Rezultati – zaposleni

  Odlične organizacije dosegajo in trajno ohranjajo izjemne rezultate, ki zadovoljujejo ali presegajo potrebe in pričakovanja svojih zaposlenih.

 8. Rezultati – družbena odgovornost

  Osrednje poslanstvo organizacije je vedno posvečeno zadovoljevanju določene vrste potreb in pričakovanj javnosti. Odlične organizacije pa dosegajo in trajno ohranjajo izjemne rezultate, ki zadovoljujejo ali presegajo potrebe in pričakovanja relevantnih deležnikov v družbi.

 9. Ključni rezultati delovanja

  Odlične organizacije dosegajo in trajno ohranjajo izjemne rezultate, ki zadovoljujejo ali presegajo potrebe in pričakovanja njihovih deležnikov (notranjih in zunanjih).

 

Iskalnik