Skoči do osrednje vsebine

Odpravimo konflikte na delovnem mestu

Inšpektorat RS za delo je v februarju 2017 začel z izvajanjem šestletnega projekta »Odpravimo konflikte na delovnem mestu« – Ozaveščanje o možnosti posredovanja v sporu med delavcem in delodajalcem ter svetovanje delodajalcem. Operacija je financirana iz sredstev Evropskega socialnega sklada in proračuna Republike Slovenije.

Namen operacije: PREVENTIVA pred kršitvami predpisov s področja delovnega prava in varnosti ter zdravja pri delu - svetovalna in posredovalna vloga Inšpektorata za delo.

Glavne aktivnosti:
- promocija mirnega reševanja sporov na delovnem mestu, 
- izvajanje mediacij med delavcem in delodajalcem, 
- delavnice oziroma predavanja o pomembnih informacijah v zvezi z izvajanjem zakonodaje za vse udeležene na trgu dela - zlasti na temo varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov. 

TRAJANJE: od februarja 2017 do konca novembra 2022. 

Komu je projekt namenjen?
Zlasti delodajalcem, sicer pa vsem akterjem na trgu dela (posebno pozornost namenjamo manjšim delodajalcem, ki imajo zaradi omejenih finančnih in kadrovskih virov praviloma omejene možnosti za tovrstno preprečevanje delovnih sporov). Aktivnosti projekta so namenjene vsem osebam, ki vstopajo v delovna razmerja, inšpektorjem za delo in drugim, ki jih to zanima. 

NAŠI CILJI:
- seznaniti 6.480 delodajalcev s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu (1.080 letno),
- seznaniti 1.800 delodajalcev o prednostih mirnega reševanja sporov (300 letno),
- izvesti 100 mediacij, od tega jih uspešno zaključiti vsaj 25%,
- vzpostaviti mobilno informacijsko pisarno,
- vzpostaviti in utrditi institut posredovanja v sporu na Inšpektoratu RS za delo,
- aktivna udeležba s predavanji na 42 (področje mirnega reševanja sporov) oz. 36 (področje varnosti in zdravja pri delu) posvetih, konferencah in drugih dogodkih v organizaciji združenj delavcev ali delodajalcev oz. drugih organizatorjev.


Se želite posvetovati o tem, ali so vam kršene pravice iz delovnega razmerja?
Ne veste, kako naj sploh še govorite s sodelavcem, ne da bi vas obtožil mobinga?
Bi želeli iz prve roke izvedeti, kaj točno so obveznosti delodajalcev glede zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu?

Pokličite nas na telefonsko številko 01 320 53 88 (mediacija, strokovna pomoč) ali 01 320 53 87 (predavanja) ali nam pišite na elektronski naslov: projekt.irsd@gov.si.

Aktivnosti projektne enote na področju reševanja konfliktov

 • promocija mirnega razreševanja delovnopravnih sporov po celi Sloveniji na delavnicah, strokovnih posvetih, srečanjih in konferencah delodajalskih ter delavskih združenj oziroma organizacij
 • posredovanje v individualnih delovnih sporih med delavcem in delodajalcem

 • nudenje strokovne pomoči glede pravic in obveznosti iz delovnega razmerja

 • priprava priročnika z gradivom za uporabo instituta posredovanja v sporu med delavcem in delodajalcem

Prednosti reševanja konfliktov pri projektni enoti

 • omogočanje konstruktivne komunikacije
 • zaupnost
 • prostovoljnost
 • nevtralnost
 • prihranek časa
 • brez stroškov
 • izboljšanje komunikacije med strankama
 • stranki skupaj najdeta rešitve, ki jima najbolj ustrezajo
 • ohranitev možnosti sodnega varstva
 • razrešitev konflikta v zgodnji fazi
 • mobilnost: posredovanje po vsej državi

Lokacija

V sporu posredujemo v:

 • prostorih Inšpektorata za delo
 • prostorih območnih enot in pisarn Inšpektorata za delo,
 • drugih prostorih, če se s tem strinjata delavec in delodajalec

Osnovne informacije o posredovanju v sporu

Bistvo posredovanja projektne enote v sporu je, da gre za alternativno (torej nesodno) razreševanje spora, v katerem se spor skuša rešiti v neformalnem postopku s pomočjo tretje, nevtralne osebe, ki poskuša stranki (delavca in delodajalca) privesti do sporazumne rešitve, usmerjene v prihodnost. Posredovalec oziroma mediator je nevtralen, ne razsoja in ne sprejema zavezujoče odločitve, pač pa poskuša v strukturiranem postopku pripeljati stranki do razrešitve spora v medsebojno korist. S strankama se posredovalec oziroma mediator srečuje na skupnih (ko sta prisotni obe stranki) in po potrebi tudi na ločenih (ko je prisotna Le ena od strank) srečanjih. Podrobnejšo strukturo postopka posredovalec oziroma mediator pojasni strankama na uvodnem srečanju.

S posredovanjem v sporu nimata delavec in delodajalec nobenih stroškov, ker se vsi stroški krijejo s sredstvi projekta.  

Najpomembnejša načela, ki se jih dosledno držimo pri posredovanju v sporu, so na kratko naslednja:

 • načelo nepristranskosti mediatorja (mediator je enako naklonjen obema stranema, kar pomeni, da se ne postavlja na stran nobene od strank in ne razsoja, katera ima prav in katera ne),
 • načelo zaupnosti postopka (postopek ni javen, mediator je dolžan ohraniti kot zaupno vse, kar izve med mediacijo ali v zvezi z njo, dejstev, ki mu jih zaupajo udeleženci, ne sme posredovati javnosti, inšpektorju itn.; tega, kar ena od strank zaupa mediatorju na Iočenem srečanju, mediator brez njenega izrecnega dovoljenja ne sme povedati drugi stranki; v postopku se ne piše zapisnika in ne snema pogovorov),
 • načelo prostovoljnosti (stranki se prostovoljno odločita, ali bosta sodelovali v mediaciji, in lahko vsak trenutek umakneta soglasje; tudi mediator lahko soglasje umakne, če meni, da nadaljnje posredovanje v sporu ne bi bilo več smiselno),
 • načelo avtonomije (stranki sporazumno sooblikujeta postopek in predlagata rešitve spora).

Postopek posredovanja je prostovoljen in zaupen (tajen) - izjavo o zaupnosti na začetku postopka podpišejo vsi udeleženci postopka. V posredovanje morata privoliti obe stranki, prav tako lahko iz postopka kadarkoli izstopita. Posredovalec oziroma mediator vodi postopek, medtem ko stranke same iščejo in predlagajo rešitve. Posredovalec oziroma mediator je v postopku popolnoma nevtralen.

Posredovanje v sporu se praviloma zaključi s sporazumom. Sporazum je izvršilni naslov, ki se v primeru neizpolnitve lahko izvrši po pravilih, ki veljajo za sodno izvršbo. Zadeva se zaključi in zapre na projekti enoti. Posredovalec oziroma mediator zadeve ne preda inšpektorju ali sodišču, vendar imata stranki še vedno možnost, da spor razrešita na sodišču ali drug način. Posredovalec oziroma mediator stranki vedno opozori še na druge razpoložljive možnosti reševanja sporov.