Skoči do osrednje vsebine

Odpravimo konflikte na delovnem mestu

Inšpektorat RS za delo je v februarju 2017 začel z izvajanjem šestletnega projekta »Odpravimo konflikte na delovnem mestu« – Ozaveščanje o možnosti posredovanja v sporu med delavcem in delodajalcem ter svetovanje delodajalcem. Operacija je financirana iz sredstev Evropskega socialnega sklada in proračuna Republike Slovenije.

Aktivnosti projektne enote na področju reševanja konfliktov

 • promocija mirnega razreševanja delovnopravnih sporov po celi Sloveniji na delavnicah, strokovnih posvetih, srečanjih in konferencah delodajalskih ter delavskih združenj oziroma organizacij
 • posredovanje v individualnih delovnih sporih med delavcem in delodajalcem

 • nudenje strokovne pomoči glede pravic in obveznosti iz delovnega razmerja

 • priprava priročnika z gradivom za uporabo instituta posredovanja v sporu med delavcem in delodajalcem

Prednosti reševanja konfliktov pri projektni enoti

 • omogočanje konstruktivne komunikacije
 • zaupnost
 • prostovoljnost
 • nevtralnost
 • prihranek časa
 • brez stroškov
 • izboljšanje komunikacije med strankama
 • stranki skupaj najdeta rešitve, ki jima najbolj ustrezajo
 • ohranitev možnosti sodnega varstva
 • razrešitev konflikta v zgodnji fazi
 • mobilnost: posredovanje po vsej državi

Lokacija

V sporu posredujemo v:

 • prostorih Inšpektorata za delo
 • prostorih območnih enot in pisarn Inšpektorata za delo,
 • drugih prostorih, če se s tem strinjata delavec in delodajalec

Osnovne informacije o posredovanju v sporu

Bistvo posredovanja projektne enote v sporu je, da gre za alternativno (torej nesodno) razreševanje spora, v katerem se spor skuša rešiti v neformalnem postopku s pomočjo tretje, nevtralne osebe, ki poskuša stranki (delavca in delodajalca) privesti do sporazumne rešitve, usmerjene v prihodnost. Posredovalec oziroma mediator je nevtralen, ne razsoja in ne sprejema zavezujoče odločitve, pač pa poskuša v strukturiranem postopku pripeljati stranki do razrešitve spora v medsebojno korist. S strankama se posredovalec oziroma mediator srečuje na skupnih (ko sta prisotni obe stranki) in po potrebi tudi na ločenih (ko je prisotna Le ena od strank) srečanjih. Podrobnejšo strukturo postopka posredovalec oziroma mediator pojasni strankama na uvodnem srečanju.

S posredovanjem v sporu nimata delavec in delodajalec nobenih stroškov, ker se vsi stroški krijejo s sredstvi projekta.  

Najpomembnejša načela, ki se jih dosledno držimo pri posredovanju v sporu, so na kratko naslednja:

 • načelo nepristranskosti mediatorja (mediator je enako naklonjen obema stranema, kar pomeni, da se ne postavlja na stran nobene od strank in ne razsoja, katera ima prav in katera ne),
 • načelo zaupnosti postopka (postopek ni javen, mediator je dolžan ohraniti kot zaupno vse, kar izve med mediacijo ali v zvezi z njo, dejstev, ki mu jih zaupajo udeleženci, ne sme posredovati javnosti, inšpektorju itn.; tega, kar ena od strank zaupa mediatorju na Iočenem srečanju, mediator brez njenega izrecnega dovoljenja ne sme povedati drugi stranki; v postopku se ne piše zapisnika in ne snema pogovorov),
 • načelo prostovoljnosti (stranki se prostovoljno odločita, ali bosta sodelovali v mediaciji, in lahko vsak trenutek umakneta soglasje; tudi mediator lahko soglasje umakne, če meni, da nadaljnje posredovanje v sporu ne bi bilo več smiselno),
 • načelo avtonomije (stranki sporazumno sooblikujeta postopek in predlagata rešitve spora).

Postopek posredovanja je prostovoljen in zaupen (tajen) - izjavo o zaupnosti na začetku postopka podpišejo vsi udeleženci postopka. V posredovanje morata privoliti obe stranki, prav tako lahko iz postopka kadarkoli izstopita. Posredovalec oziroma mediator vodi postopek, medtem ko stranke same iščejo in predlagajo rešitve. Posredovalec oziroma mediator je v postopku popolnoma nevtralen.

Posredovanje v sporu se praviloma zaključi s sporazumom. Sporazum je izvršilni naslov, ki se v primeru neizpolnitve lahko izvrši po pravilih, ki veljajo za sodno izvršbo. Zadeva se zaključi in zapre na projekti enoti. Posredovalec oziroma mediator zadeve ne preda inšpektorju ali sodišču, vendar imata stranki še vedno možnost, da spor razrešita na sodišču ali drug način. Posredovalec oziroma mediator stranki vedno opozori še na druge razpoložljive možnosti reševanja sporov.