Skoči do osrednje vsebine

Načrta za okrevanje in odpornost naslavlja tudi številne izzive zdravstvenega sistema, ki segajo od pomanjkljivosti primarnega zdravstvenega sistema, zlasti pomanjkanja zdravstvenega kadra, omejene uporabe digitalnih orodij v zdravstvu in geografsko neenakovredne dostopnosti nujne medicinske pomoči, do potrebe po ustreznejši zdravstveni obravnavi nalezljivih bolezni ob hkratnem zagotavljanju splošne dolgoročne finančne vzdržnosti.

Splošni cilj reform in naložb komponente "Zdravje" je izboljšati dostopnost, kakovost in dolgoročno finančno vzdržnost sistema zdravstvenega varstva. To vključuje zagotavljanje trajnostnega financiranja za splošno dostopnost kakovostnih zdravstvenih storitev, vključno s preventivnimi storitvami, obravnavanje nastajajočih nevarnosti za zdravje, kot so kronične bolezni in obolenja ter nove nalezljive bolezni, pospešitev digitalnega preoblikovanja zdravstvenih storitev ter povečanje učinkovitosti upravljanja in delovanja zdravstvenega sistema v kriznih razmerah.

Reforma zdravstvenega sistema

Cilj reforme je zagotovitev kakovostnega, dostopnega, učinkovitega in finančno stabilnega zdravstvenega sistema.

Reforma vključuje spremembo zakonodajnega okvira v zdravstvenem sektorju in začetek veljavnosti prenovljenega Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. V okviru reforme bodo uvedeni ciljno usmerjeni sistemski ukrepi za financiranje zdravstvenega sistema, mreže izvajalcev, računovodskih modelov in modelov zaposlovanja. Zagotovila bo finančno vzdržnost zdravstvenega sektorja, ohranila širok nabor pravic v okviru sistema obveznega zdravstvenega zavarovanja ter izboljšala upravljanje in uspešnost zdravstvenega sistema. Reforma bo vključevala tudi ustanovitev neodvisnega organa za spremljanje kakovosti in varnosti v zdravstvenem sistemu.

Mejniki v zvezi z izvedbo reforme bodo doseženi do 31. decembra 2024.

Pristojni za izvedbo: Ministrstvo za zdravje.

Krepitev kompetenc kadrov v zdravstvu za zagotavljanje kakovosti oskrbe - naložba

Cilj naložbe je razviti in razširiti kompetence diplomiranih medicinskih sester, da bodo lahko samostojno opravljale naloge, ter razširiti strokovne kompetence zdravnikov na primarni ravni. To naj bi zmanjšalo delovno obremenitev družinskih zdravnikov, izboljšalo dostop do primarnega zdravstvenega varstva in zagotovilo boljše pogoje zdravljenja.

Naložba bo podpirala usposabljanje dodatnih medicinskih sester, specializiranih za oskrbo pacientov s kroničnimi boleznimi. Vključevala bo tudi prilagoditev učnih načrtov za zdravstvene poklice, uvedbo usposabljanja za pridobivanje specializiranih znanj diplomiranih medicinskih sester v zdravstveni negi, celovit pristop k obravnavi geriatričnih pacientov, mrežo regionalne pokritosti s paliativnimi mobilnimi ekipami, krepitev sistema na področju duševnega zdravja in povečanje kakovosti obravnave mišično-skeletnih bolečinskih stanj.

Cilj v zvezi z izvedbo naložbe bo dosežen predvidoma do 31. decembra 2025.

Vrednost naložbe je ocenjena na 9,3 milijona evrov, od tega predvidoma 8,9 milijona evrov iz Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Pristojni za izvedbo: Ministrstvo za zdravje.

Digitalna preobrazba zdravstva - naložba

Cilji naložbe so zagotoviti hiter dostop do visokokakovostnih in usklajenih podatkov v zdravstvu, predvsem z vključevanjem novih digitalnih storitev v zdravstveno varstvo, spodbujati uporabo informacijske tehnologije za komuniciranje s pacienti in drugimi deležniki v zdravstvenem sistemu, uvesti spremljanje kakovosti na podlagi podatkov v realnem času, izboljšati zmogljivosti in načrtovanje ravnanja z bolniki ter načrtovanje bolnišničnih zmogljivosti, zdravstvenih storitev in materialnih pogojev.

Naložba med drugim zajema razširitev Registra podatkov o pacientih, uvedbo centralne hrambe slikovnega gradiva (PACS), dostopnega vsem relevantnim deležnikom, vzpostavitev nacionalne platforme za telemedicinske obravnave, krepitev digitalnih kompetenc akterjev na področju zdravstva in nadgradnjo sistema za elektronsko naročanje eZdravje.

Mejnik in cilji v zvezi z izvedbo naložbe bodo doseženi predvidoma do 31. decembra 2025.

Vrednost naložbe je ocenjena na 101,3 milijona evrov, od tega predvidoma 83 milijonov evrov iz Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Pristojni za izvedbo: Ministrstvo za zdravje.

Optimizacija dostopnosti zdravstvenega sistema - naložba

Cilj naložbe je izboljšati dostop do nujne medicinske pomoči in njeno kakovost v vseh regijah ter skrajšati čas do prihoda enote nujne medicinske pomoči.

Naložba vključuje vzpostavitev mreže centrov za izvajanje postakutnih storitev, vzpostavitev specializiranega rehabilitacijskega centra in manjših rehabilitacijskih enot na primarni ravni v sklopu večjih zdravstvenih domov in nadgradnjo infrastrukture za nujno oskrbo.

Mejnik in cilji v zvezi z izvedbo naložbe bodo doseženi predvidoma do 30. junija 2025.

Vrednost naložbe je ocenjena na 28,1 milijona evrov, od tega predvidoma 23 milijonov evrov iz Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Pristojni za izvedbo: Ministrstvo za zdravje.

Učinkovita obravnava nalezljivih bolezni - naložba

Cilj naložbe je okrepiti in izboljšati zmogljivosti za obravnavo nalezljivih bolezni v Sloveniji. Naložba vključuje izvedbo dveh infrastrukturnih projektov, dograditev infekcijske klinike v UKC Ljubljana in gradnjo nove infekcijske klinike v UKC Maribor.

Mejniki v zvezi z izvedbo naložbe bodo doseženi predvidoma do 30. junija 2026.

Vrednost naložbe je ocenjena na 170,8 milijona evrov, od tega predvidoma 110 milijonov evrov iz Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Pristojni za izvedbo: Ministrstvo za zdravje.