Skoči do osrednje vsebine

C3K12 - Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod

Vlada Republike Slovenije je potrdila predlog spremembe Načrta za okrevanje in odpornost.

Vsebina spletnega mesta bo ažurirana po potrditvi spremembe s strani Sveta Evropske unije.

Načrt za okrevanje in odpornost obravnava tudi digitalne kompetence učečih, odraslih in strokovnih delavcev v izobraževalnem sistemu, zeleni prehod v njem, izobraževalno infrastrukturo in ustreznost izobrazbe za potrebe trga dela. Cilji reform in naložb komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod so krepitev kompetenc, zlasti za digitalni in zeleni prehod ter finančno pismenost, hitrejše odzivanje na potrebe gospodarstva in družbe, olajšanje prehoda iz izobraževanja na trg dela, krepitev odpornosti izobraževalnega sistema in vseživljenjskega učenja.

Prenova vzgojno izobraževalnega sistema za zeleni in digitalni prehod - reforma

Cilj reforme je učencem in učiteljem zagotoviti nove kompetence, zlasti na področju digitalizacije, trajnostnega razvoja in finančne pismenosti. To bo okrepilo odpornost izobraževalnega sistema in izboljšalo usklajevanje kompetenc z zahtevami trga dela. Reforma obsega posodobitev izobraževalnih programov s spremembo učnih načrtov in programskih dokumentov na področju vzgoje in varstva predšolskih otrok, osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja ter izobraževanja odraslih na zadevnih tematskih področjih. Spremenjeni učni načrti med drugim vključujejo digitalne kompetence, osnovno računalništvo in informatiko, kompetence za trajnostni razvoj in finančno pismenost.

Cilj v zvezi z izvedbo reforme bo dosežen predvidoma do 31. decembra 2025.

Za izvedbo reforme je predvidenih 4,42 milijona evrov iz Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Pristojni za izvedbo: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje kot konzorcijski partner, Andragoški center Slovenije.

Reforma visokega šolstva za zelen in odporen prehod

Cilj reforme je posodobiti visokošolsko strokovno izobraževanje zaradi zelenega in digitalnega prehoda ter uskladiti programe s potrebami trga dela in družbe. Reforma vključuje posodobitev visokošolskih strokovnih študijskih programov s spremembo učnih načrtov in praktičnega izobraževanja v delovnem okolju. Spremenjeni učni načrti bodo med drugim vključevali digitalne kompetence in kompetence za trajnostni razvoj ter bodo odražali digitalizacijo učnega okolja. Poleg tega bodo sprejete Smernice za prenovo visokošolskega strokovnega izobraževanja, vključno z izhodišči za vlaganje v zeleno, odporno, vzdržno in digitalno povezano visoko šolstvo.

Reforma bo dokončana predvidoma do 30. junija 2026.

Za izvedbo reforme je predvidenih 2,02 milijona evrov iz Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Pristojni za izvedbo: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije.

Modernizacija srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja vključno z vajeništvom - reforma

Cilj reforme je olajšati prehod iz poklicnega izobraževanja na trg dela. Reforma zajema prenovo izobraževalnih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja ter višješolskih študijskih programov, med drugim tudi z boljšo uporabo možnosti odprtega dela učnega načrta, uporabo podatkov o zaposljivosti diplomantov ter večjim poudarkom na digitalnih, zelenih in drugih kompetencah, ki jih bodo bodoči diplomanti potrebovali pri delu v tehnološko naprednih okoljih. V okviru reforme se bodo tudi razvijali novi in spodbujali obstoječi modeli sodelovanja med sektorjem izobraževanja in usposabljanja ter delodajalci pri izvajanju izobraževalnih programov ter podpirala digitalno opremljena učna mesta za študente v pilotnih programih (s poudarkom na zdravstvenem varstvu, socialnem varstvu in predšolski vzgoji).

Reforma bo dokončana predvidoma do 30. junija 2026.

Za izvedbo reforme je predvidenih 3,34 milijona evrov iz Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Pristojni za izvedbo: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje.

Strategija za ozelenitev izobraževalne in raziskovalne infrastrukture v Sloveniji - reforma

Cilj reforme je nadgraditi izobraževalno in raziskovalno infrastrukturo v Sloveniji za potrebe sodobnih izobraževalnih in raziskovalnih procesov, vključno z oblikovanjem prožnih prostorov, ki omogočajo sodobne pristope k prenosu znanja, kot so participativno in sodelovalno učenje ter celostni institucionalni pristop k izvajanju izobraževanja za trajnostni razvoj.

Reforma vključuje sprejetje strategije za energetsko učinkovit in razvojno naravnan sistem vlaganja v izobraževalno in raziskovalno infrastrukturo do leta 2030. V strategiji bodo opredeljene zlasti prednostne naloge za investicije v okolju prijaznejše izobraževalne in raziskovalne zmogljivosti.

Mejnik v zvezi z izvedbo reforme bo dosežen predvidoma do 31. decembra 2022.

Za izvedbo reforme je predvidenih 0,16 milijona evrov iz Mehanizma za okrevanje in odpornost

Pristojni za izvedbo: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

Celovita transformacija zelenega in digitalnega izobraževanja - naložba

Cilj naložbe je prispevati k ciljem reforme A, in sicer okrepiti digitalne kompetence, kompetence za trajnostni razvoj in finančno pismenost učiteljev in šolajočih, izobraževalne sisteme uskladiti s potrebami trga dela ter olajšati prehod na trg dela. Naložba zajema usposabljanja na področju digitalnih in zelenih znanj in spretnosti ter finančne pismenosti za strokovnjake na področju izobraževanja in usposabljanja, projekte z izobraževalnimi ustanovami za podporo posodabljanju pedagoških praks in vključevanju novih znanj in spretnosti v redne študijske programe ter izvajanje programov izobraževanja odraslih na področju finančne pismenosti.

Naložba bo dokončana predvidoma do 30. junija 2026.

Vrednost naložbe je ocenjena na 42,54 milijona evrov, od tega predvidoma 42,11 milijona evrov iz Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Pristojni za izvedbo: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

Končni prejemniki sredstev: konzorcij izvajalcev usposabljanj, konzorcij univerz, javni zavodi po 28. členu ZOFVI (ZRSŠ, CPI, ACS, RIC, CMEPIUS, CŠOD), univerze, JRO, VIZ, drugi deležniki s področja vzgoje in izobraževanja, organizacije za izobraževanje odraslih.

Pilotni projekti za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod - naložba

Cilj naložbe je pripraviti visokošolsko izobraževanje na povečano povpraševanje po znanjih in spretnostih, ki odražajo nove družbene potrebe, z razvojem in izvajanjem bolj vključujočih in prilagodljivih učnih pristopov. Naložba bo vključevala izvajanje pilotnih projektov za vključevanje zelenih in digitalnih znanj in spretnosti v visokošolsko izobraževanje. Naložba bo tudi podpirala prilagajanje poklicnih študijskih programov poklicem prihodnosti in potrebam trga dela.

Mejnik in cilji v zvezi z izvedbo naložbe bodo doseženi predvidoma do 31. decembra 2025.

Vrednost naložbe je ocenjena na 56,98 milijona evrov iz Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Pristojni za izvedbo: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije.

Končni prejemniki sredstev: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, javni visokošolski zavodi.

Krepitev sodelovanja med izobraževalnim sistemom in trgom dela - naložba

Cilj naložbe je uskladiti kompetence, ki pridobljene med srednjim poklicnim in strokovnim izobraževanjem, s potrebami trga dela. Naložba vključuje podporo, spodbujanje izobraževanja, usposabljanje mentorjev v podjetjih za izboljšanje kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja ter krepitev sodelovanja med šolami in delodajalci pri usposabljanju študentov za pridobivanje praktičnih spretnosti v pilotnih projektih na področju zdravstva, vzgoje in varstva predšolskih otrok ter socialnega varstva.

Naložba bo dokončana predvidoma do 30. junija 2026.

Vrednost naložbe je ocenjena na 10,66 milijona evrov, od tega predvidoma 10,46 milijona evrov iz Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Pristojni za izvedbo: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

Končni prejemniki sredstev: javni ali zasebni zavod, vpisan v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter izvaja redno izobraževanje za pridobitev srednje poklicne in strokovne izobrazbe ali višje strokovne izobrazbe; socialni partnerji (zbornica, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, delodajalci s področja zdravstva in socialnega varstva ter predšolske vzgoje, vzgojno-izobraževalni zavodi.

Ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji - naložba

Cilj naložbe je prispevati k zagotavljanju sodobnejše in okolju prijaznejše izobraževalne infrastrukture. Naložba vključuje izgradnjo ali prenovo petnajstih izobraževalnih ustanov v skladu s ciljem izgradnje energetsko visoko učinkovitih stavb s potrebo po primarni energiji, ki je vsaj 20 % nižja od zahteve za skoraj nič-energijsko stavbo.

Naložba bo dokončana predvidoma do 30. junija 2026.

Za šest izobraževalnih ustanov bodo zagotovljena nepovratna sredstva, medtem ko bodo za nadaljnjo izgradnjo ali prenovo devetih izobraževalnih ustanov zagotovljena povratna sredstva.

Vrednost naložbe je ocenjena na 176,79 milijona evrov, od tega predvidoma 144,87 milijona evrov iz Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Pristojni za izvedbo: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

Končni prejemniki sredstev: Univerza v Ljubljani, Center za sluh in govor Maribor, CIRIUS Kamnik, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Srednja šola tehniških strok Šiška, Gimnazija Šiška, ŠC Šentjur, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, III. Gimnazija Maribor, SZKŠ Celje, Center biotehnike in turizma GRM Novo mesto, Gimnazija Kranj, ŠC Nova Gorica, Srednja medijska in grafična šola Ljubljana.