Skoči do osrednje vsebine

Vlada Republike Slovenije je potrdila predlog spremembe Načrta za okrevanje in odpornost.

Vsebina spletnega mesta bo ažurirana po potrditvi spremembe s strani Sveta Evropske unije.

Načrt za okrevanje in odpornost obravnava tudi resne posledice pandemije covida-19, ki je imela izjemno negativen vpliv na slovenski turistični sektor. Pandemija je vplivala na zaposlovanje, okoljsko trajnost, kakovost in dodano vrednost slovenske nastanitvene infrastrukture, javne in skupne turistične infrastrukture ter razvoj kulturne dediščine.

Cilji reform in naložb komponente Trajnostni razvoj slovenskega turizma so krepitev trajnostnega razvoja s trdnim pozicioniranjem na mestu vodilne države na področju okoljske trajnosti in povečati dodano vrednost v turizmu s preoblikovanjem v trajnostni turizem višje dodane vrednosti, z naložbami, usmerjenimi v nastanitveno turistično ponudbo in javno turistično infrastrukturo (vključno z obnovo, oživljanjem in valorizacijo kulturne dediščine).

Krepitev trajnostnega razvoja turizma - reforma

Cilj reforme je odzvati se na posledice pandemije covida-19 in zagotoviti okvir za trajnostni in digitalni prehod slovenskega turizma, podatkovno podprto odločanje in butični  turizem z visoko dodano vrednostjo.

Reforma vključuje začetek veljavnosti Uredbe o razvojnih spodbudah za turizem, ki bo vključevala ključne pogoje in merila za dodelitev sredstev v sektorju. Ti med drugim vključujejo energetsko izkaznico najmanj razreda B za vsako prenovo in pridobitev vsaj enega mednarodnega znaka za okolje, potreba novogradenj po primarni energiji pa bo morala biti vsaj 20 % nižja od zahteve za stavbe s skoraj ničelno porabo energije. Poleg tega bodo okrepljene zmogljivosti za spremljanje in analizo podatkov v okviru Zelene sheme slovenskega turizma.

Mejniki v zvezi z izvedbo reforme bodo doseženi predvidoma do 30. junija 2024.

Za izvedbo reforme je predviden milijon evrov iz Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Pristojni za izvedbo: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma - naložba

Cilj naložbe je podpreti trajnostno preoblikovanje nastanitvene infrastrukture z namenom dviga kakovosti infrastrukture in storitev višje kakovosti za dvig konkurenčnosti in dodane vrednosti v turizmu. Naložba podpira celovito prenovo in izgradnjo novih nastanitvenih  obratov, usmerjenih v energetsko in okoljsko učinkovite in zeleno naravnane rešitve, ki bodo kakovost in izkušnjo obstoječih in novih nastanitvenih objektov obdržale, dvignile ali razširile na višjo raven. Podprte bodo tudi rešitve novih programskih vsebin, ki bodo upravljanje, trženje in informiranje turistov o svoji ponudbi nadgradile z uporabo sodobnih digitalnih orodij, s katero bo zagotovljena kvalitetna uporabniška izkušnja.

Naložba bo dokončana predvidoma do 30. junija 2026.

Vrednost naložbe je ocenjena na 185,3 milijona evrov, od tega predvidoma 69 milijonov evrov iz Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Pristojni za izvedbo: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

Končni prejemniki sredstev: gospodarski subjekti s področja gostinstva in turizma, ki imajo registrirano  dejavnost I 55.100, I55.202 in I55.300.

Trajnostni razvoj javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah - naložba

Cilj naložbe je podpreti preoblikovanje javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah z vlaganji v obnovo in izgradnjo javne turistične infrastrukture. Z načrtovanimi vlaganji se bo izboljšala funkcionalnost, varnost in kakovost javne turistične infrastrukture ter dvignila kakovost storitev in doživetij turistov ter konkurenčnost destinacij in njenih deležnikov.

Cilj v zvezi z izvedbo naložbe bo dosežen predvidoma do 31. decembra 2025.

Vrednost naložbe je ocenjena na 16,67 milijona evrov, od tega predvidoma 10 milijonov evrov iz Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Pristojni za izvedbo: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

Končni prejemniki sredstev: lokalne skupnosti ali javni zavodi, ki delujejo na območju ene od vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji ali na območju občine, ki ustvari vsaj 5.000 prihodov turistov letno, zveze društev.

Trajnostna obnova in oživljanje kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture - naložba

Cilj naložbe je podpreti trajnostni turizem s ponovnim oživljanjem kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture. Naložba vključuje podporo za prenovo, obnovo, celostno oživljanje in modernizacijo kulturnih spomenikov in javne kulturne infrastrukture v lasti države in kulturnih spomenikov v lasti občin s pričakovanim multiplikativnim učinkom na turistični razvoj. Projekti bodo vključevali digitalizacijo in uporabo IKT za promoviranje in interpretacijo kulturne dediščine. Predvidena je obnova 15 objektov kulturne dediščine.

Naložba bo dokončana predvidoma predvidoma do 30. junija 2026.

Vrednost naložbe je ocenjena na 57,34 milijona evrov, od tega predvidoma 47 milijonov evrov iz Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Pristojni za izvedbo: Ministrstvo za kulturo.

Končni prejemniki sredstev: lastniki oziroma upravljavci državne javne kulturne infrastrukture ter kulturnih spomenikov v lasti države in občin.