Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije

Naslov: Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 478 46 00

E-naslov: is.vog@izvm.pg

Odgovorna oseba: dr. Igor Papič, minister

Datum prve objave kataloga: 1. 4. 2023

Datum zadnje spremembe: 21. 12. 2023

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=3752

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije se osredotoča na kakovosten razvoj visokega šolstva, prenos znanja v prakso z namenom razvoja celotne družbe ter vzpostavitev spodbudnega okolja za raziskovanje in inoviranje. Cilj je, da postane Slovenija dežela znanja, znanosti in inovacij ter da je kot taka prepoznana tudi v svetu.

Organigram

Notranje organizacijske enote

Direktorat za visoko šolstvo
Kotnikova ulica 38, 1000 Ljubljana
01 478 46 19
is.vog@izvm.ovtslosokosiv

Direktorat za znanost in inovacije
Kotnikova ulica 38, 1000 Ljubljana
01 478 46 87
is.vog@izvm.pg

ENIC-NARIC center
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana
01 478 47 45
is.vog@ciran-cine

Kabinet ministra
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
01 478 47 34
is.vog@izvm.pg

Sekretariat
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
01 478 46 75
is.vog@izvm.pg

Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
01 478 47 64
is.vog@izvm.pg

Služba za investicije
Kotnikova ulica 38, 1000 Ljubljana
01 478 46 18
is.vog@izvm.pg

Služba za odnose z javnostmi
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
01 478 46 74
is.vog@izvm.jos

Urad za UNESCO
Kotnikova ulica 38, 1000 Ljubljana
01 478 47 99
is.vog@izvm.ocsenu

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Nika Prijatelj

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Seznam zakonov za visoko šolstvo
Seznam podzakonskih aktov za VŠ
Seznam ustanovitvenih aktov VŠ
Seznam ustanovitvenih aktov drugih zavodov
Seznam dvostranskih dogovorov
Seznam temeljnih predpisov ENIC-NARIC
Seznam ostalih predpisov ENIC-NARIC
Seznam zakonov, resolucij in programov s področja znanosti
Seznam kolektivnih pogodb
Ustanovitveni akti Agencije Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost in javnih zavodov
Seznam podzakonskih predpisov za znanost

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Postopki

Razvid upravnih postopkov

Storitve

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana

Uradne ure

 • Ponedeljek

  od do

 • Sreda

  od do

  od do

 • Petek

  od do

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

 • seznam fakultet
 • seznam javnih raziskovalnih zavodov

Katalogi informacij javnega značaja