Skoči do osrednje vsebine

Razpis Evropske komisije - Instrument za povezovanje Evrope - Promet Vojaška mobilnost 2023

Rok za prijavo je potekel.

Cilj tega razpisa je sofinanciranje projektov, ki obravnavajo tako civilne kot tudi obrambne potrebe, s poudarkom na prilagoditvi delov TEN-T omrežja tehničnim zahtevam glede dimenzij in zmogljivosti za dvojno civilno in vojaško rabo. Ta razpis je v skladu z Akcijskim načrtom za vojaško mobilnost 2.0, ki si prizadeva olajšati premike oboroženih sil v Evropi, da bi se bolje, hitreje in v zadostni meri odzvale na krize na zunanjih mejah EU in drugod.

Informacije o tem, kako se prijaviti na razpis in kje najti več informacij, so na voljo na uradni spletni strani razpisa. Tam bodo prijavitelji našli vse potrebne smernice, obrazce in navodila za pripravo in oddajo svojih predlogov, ki jih morajo predložiti elektronsko preko sistema elektronske oddaje predlogov na portalu za financiranje in razpise Evropske komisije. Prijave se oddajo v angleškem jeziku.

Kdo se lahko prijavi?

  • Ena ali več držav članic;
  • z dovoljenjem držav članic, kjer se projekt izvaja tudi mednarodne organizacije, javni ali zasebni organi, ustanovljeni v državi članici EU.

Postopek oddaje vloge

Program IPE upravlja Evropska izvršna agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje - CINEA. Vlagatelji morajo oddati svoj predlog v elektronski obliki prek elektronskega sistema predložitev prijav za financiranje in razpise in sicer najkasneje do 17.00 po srednjeevropskem času. Prijavni obrazci morajo biti izpolnjeni v skladu z razpisnimi pogoji in navodili Evropske komisije, z obveznimi prilogami, ki so podrobna proračunska tabela, poročila o dejavnostih v lanskem letu, seznam ključnih projektov za zadnja 4 leta in časovnica projekta/gantogram ter s strani nacionalnih organov potrjeni obrazci.

Za pravočasno pridobitev soglasja Ministrstva za infrastrukturo je potrebno popolne prijavne obrazce oddati v pristojni direktorat in Finančnemu sektorju – Oddelek za evropska sredstva, najkasneje en mesec pred rokom za oddajo vlog na Evropsko komisijo, torej do 21. 8. 2023.

Ministrstvo za infrastrukturo po prejemu prijavnih obrazcev le te pregleda z vsebinskega in administrativnega vidika in po potrebi svetuje prijavitelju glede morebitnih pomanjkljivosti vloge in predlaga izboljšave. CINEA sprejema samo vloge, za katere je zadevna država članica izkazala podporo, zato vloge brez soglasja države članice ne ustrezajo zahtevam razpisa in se ne upoštevajo pri postopku vrednotenja in dodelitve sredstev. Ministrstvo za infrastrukturo podpira tiste projekte, ki so skladni z nacionalnimi in evropskimi strategijami na področju prometa. Opozarjamo, da predmetno soglasje države članice ne potrjuje kakovosti vloge.

Informacija o nameri za oddajo vloge

Ministrstvo za infrastrukturo ponuja potencialnim prijaviteljem možnost sestanka z namenom razjasnitve morebitnih vprašanj in ovir glede prijave projektov. Priporočamo, da nam čim prej pošljete predhodno informacijo o nameri za oddajo vloge in kratek opis projekta na Finančni sektor, Oddelek za evropska sredstva, s pripisom IPE VM 2023. Predložitev opisa projekta je prostovoljna in je namenjena temu, da lahko vlagateljem svetujemo pri pripravi vloge in ne prejudicira podatkov v končni vlogi.

Opis projekta (največ 1 stran velikosti A4) naj vsebuje naslednje:
- ime projekta,
- upravičence in ostale udeležence,
- ozadje in namen,
- prioriteto razpisa,
- navedbo predvidenih upravičenih stroškov, zneska zaprošene pomoči in stopnje podpore.