Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za sofinanciranje projektov ekonomsko-poslovne infrastrukture na obmejnih problemskih območjih v letih 2023 in 2024

Rok za prijavo je potekel.

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je občinam omogočiti infrastrukturno izgradnjo novih ali razširitev obstoječih ekonomsko – poslovnih con (v nadaljevanju: EPC) ter izgradnjo novih ali razširitev obstoječih inkubatorjev, s čimer se bodo vzpostavile nove opremljene uporabne površine EPC oziroma inkubatorjev, namenjene izvajanju podjetniške dejavnosti in s tem zagotovili pogoji za razvoj in rast podjetij, ki gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izgradnje ali razširitve  EPC oziroma inkubatorjev. Predmet javnega razpisa ni obnova že obstoječe infrastrukture, razen kadar ta pomeni pogoj za izgradnjo novih ali razširitev obstoječih EPC oziroma inkubatorjev. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izgradnje ali razširitve  EPC oziroma inkubatorjev. Predmet javnega razpisa ni obnova že obstoječe infrastrukture, razen kadar ta pomeni pogoj za izgradnjo novih ali razširitev obstoječih EPC oziroma inkubatorjev.

Predmet javnega razpisa zajema:

 • Sklop A: sofinanciranje izgradnje ali razširitve EPC ter
 • Sklop B: sofinanciranje izgradnje ali razširitve inkubatorjev.

Območje izvajanja in končni prejemniki

Upravičeno območje izvajanja so glede na Uredbo o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17, 101/20 in 112/22) naslednje občine na območju Republike Slovenije:

Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale.

Ciljna skupina javnega razpisa so podjetja, ki bodo poslovala v izgrajeni oziroma razširjeni EPC oziroma izgrajenem oziroma razširjenem inkubatorju.

Končni prejemniki so samoupravne lokalne skupnosti (občine), ki so tudi prijavitelji/nosilci/investitorji projekta.

En prijavitelj lahko na javni razpis za posamezen sklop odda le eno vlogo oziroma lahko odda največ eno vlogo za Sklop A in največ eno vlogo za Sklop B.

Razpoložljiva sredstva

Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov po tem javnem razpisu znaša 8.000.000,00 EUR za leto 2023 in 11.000.000,00 EUR za leto 2024, pri čemer je razdelitev po sklopih sledeča:

 • Sklop A: 6.000.000,00 EUR za leto 2023 in 8.000.000,00 EUR za leto 2024;
 • Sklop B: 2.000.000,00 EUR za leto 2023 in 3.000.000,00 EUR za leto 2024.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški tega javnega razpisa so:

 • gradbena, obrtniška in instalacijska (GOI) dela;
 • oprema (samo za inkubatorje);
 • nakup nezazidanih zemljišč;
 • nakup zemljišča z objektom ali delom objekta (samo za inkubatorje);
 • storitve zunanjih izvajalcev za:
  - izdelavo projektne ter investicijske dokumentacije;
  - arheološka izkopavanja;
  - strokovni gradbeni nadzor ter
  - informiranje in komuniciranje.

Dokumenti, obrazci