Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za sofinanciranje ozaveščevalnih in izobraževalnih projektov nevladnih organizacij v letu 2020

Rok za prijavo je potekel.

Urad Vlade RS za komuniciranje s tem razpisom vabi k prijavi projektov, ki bodo obravnavali:

A. Spoštovanje in sprejemanje različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov
B. Medijsko pismenost
C. Boj proti trgovini z ljudmi

Za sofinanciranje projektov je na voljo 112.000 evrov.

Besedilo javnega razpisa

Vprašanja in odgovori

Vprašanje št. 1:
Kako naj razumem naslednje določilo: Prednost bodo imeli projekti, ki bodo potekali v sodelovanju z izobraževalnimi institucijami in profesionalnimi združenji na področju medijev? Ali to pomeni, da imajo prednost projekti, ki bodo sodelovali z izobraževalnimi ustanovami (denimo osnovnimi in srednjimi šolami), ali projekti, ki bodo sodelovali z izobraževalnimi ustanovami s področja medijev, torej fakulteto za družbene vede, FHŠ.

Odgovor:
Gre za dva ločena kriterija. Prednost bodo imeli projekti, ki bodo pri naslavljanju mladih sodelovali z izobraževalnimi institucijami: bodisi osnovnimi ali srednjimi šolami oz. fakultetami (pri tem pa nikakor niso mišljene samo izobraževalne ustanove s področja medijev).
Prednost pa bodo imeli tudi projekti, ki bodo sodelovali s profesionalnimi združenji na področju medijev.

Vprašanje št. 2:
Ali je mišljeno tako sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami kot s profesionalnimi organizacijami ali eno ali drugo?

Odgovor:
Z razpisom želimo spodbuditi tako sodelovanje z izobraževalnimi institucijami, kot tudi s profesionalnimi združenji na področju medijev. Možno pa je seveda prijaviti tudi projekt, ki predvideva sodelovanje samo z enimi ali drugimi.

Vprašanje št. 3:
Kot profesionalne organizacije štejejo Društvo novinarjev Slovenije, Sindikat novinarjev Slovenije in Združenje novinarjev in publicistov ali še kakšna druga organizacija, denimo lokalno društvo novinarjev?

Odgovor:
Raven profesionalnih združenj ni določena (štejejo vse organizacije, ki ste jih našteli).

Vprašanje št. 4:
V javnem razpisu nismo zasledili ali je pogoj, da je, poleg članov, ki bodo prejeli plačilo preko avtorskega honorarja, zunanjih izvajalcev ipd. kakšna oseba zaposlena na projektu?

Odgovor:
V javnem razpisu ni pogoja, ki bi določal, da mora biti kakšna oseba zaposlena na projektu.

Vprašanje št. 5:
Ali moramo določiti strokovno vodjo in strokovne sodelavce že v prijavi?

Odgovor:
V obrazcu vloge morate navesti ime in priimek nosilca ter sodelavcev projekta.

Vprašanje št. 6:
Naše društvo deluje v javnem interesu, vendar statusa o delovanju v javnem interesu še nismo pridobili. Ali je to izločitveni kriterij pri razpisu?

Odgovor:
Status delovanja v javnem interesu ni pogoj za prijavo na razpis; nosilcem pa prinaša 4 točke pri ocenjevanju vlog.

Vprašanje št. 7:
Ali je dolžina besedila projektne prijave omejena?

Odgovor:
Dolžina besedila ni omejena.

Vprašanje št. 8:
Ali so pri merilu reference mišljene reference organizacije ali oseb, ki so zaposlene v društvu?

Odgovor:
Ocenjuje se oboje, pri tem merilu vloga lahko prejme do 6 točk in sicer za:

a) reference vlagatelja (NVO) do 3 točke in
b) reference nosilca in sodelavcev projekta s področja vsebine sklopa oz. doseganja ciljnih
javnosti sklopa - do 3 točke.

Projekt prejme 1 točko za do vključno 2 referenci, 2 točki za 3 do 4 reference in tri točke za 5 in več referenc.

Vprašanje št. 9:
Ali so urne postavke neplačanega prostovoljskega dela enake urnim postavkam plačanega prostovoljskega dela?

Odgovor:
2. člen Zakona o prostovoljstvu določa: »Prostovoljstvo je družbeno koristna brezplačna aktivnost posameznikov, ki s svojim delom, znanjem in izkušnjami prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju solidarne, humane in enakopravne družbe.«
5. člen določa: »Prostovoljsko delo je delo, ki ga posameznik po svoji svobodni volji in brez pričakovanja plačila ali neposrednih ali posrednih materialnih koristi zase, opravlja v dobro drugih ali v splošno korist.«

Kot lasten prispevek vlagatelja (oz. po sklenitvi pogodbe izvajalca) bo upoštevano prostovoljno delo, kot ga določa Zakon o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15) in bo opravljeno v obliki organiziranega prostovoljstva. Ocenjene vrednosti urne postavke so določene v skladu z 21. členom Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11, 60/11 in 29/16).

Vprašanje št. 10:
Kateri so produkcijski stroški? Ali so tu mišljeni stroški priprave in tisk diseminacijskih materialov, ustvarjanje medijskih vsebin… ali to damo pod zunanje izvajalce?

Odgovor:
Produkcijski stroški so odvisni od narave projekta, vključujejo pa lahko stroške tiska in distribucije informativnih gradiv, stroški oblikovanja, izdelave spletnih strani, produkcije video gradiv, najema prostorov, oglaševanja …

Vprašanje št. 11:
Ali večja regijska pokritost prinaša več točk?

Odgovor:
Merila za ocenjevanje so natančneje določena v 3. točki razpisne dokumentacije. Večjo regijsko pokritost spodbuja besedilo sklopa C1 in C2 (projekti namenjeni ozaveščanju mladostnikov), ki določa, da bodo imeli prednost projekti, ki bodo »mladostnikom v različnih krajih Slovenije približali tematiko na način, ki jim je blizu in z inventivnimi pristopi zagotovili njihovo aktivno sodelovanje ter bodo aktivno vključevali tudi študente novinarstva in prava«.

Vprašanje št. 12:
Kje v prijavnici opišemo finančno utemeljenost in racionalno porabo finančnih sredstev?

Odgovor:
V obrazcu prijave med drugim opredelite finančni načrt projekta in sicer v tabeli 5.1. navedete načrtovane stroške po postavkah, v tabeli 5.2. pa višino načrtovanih stroškov za posamezne aktivnosti. Na osnovi navedenega ter podatkov o izvajalcih in opisa projekta finančno utemeljenost in racionalno porabo finančnih sredstev oceni strokovna komisija.

Vprašanje št. 13:
Ali je seštevek vseh stroškov v tabelah 5.1 in 5.2 enak stroškom projekta?

Odgovor:
Tabeli 5. 1 in 5.2 sta samostojni in ločeni. Seštevek stroškov v posamezni tabeli mora bili enak skupni vrednosti projekta. V tabeli 5.1 stroške projekta prikažete po postavkah glede na vrsto stroškov (stroški dela, potni stroški…), v tabeli 5.2 pa prikažete stroške po posameznih aktivnostih (stroški vključujejo tako stroške dela, kot tudi ostale vrste stroškov, npr. stroške priprave gradiv in najema prostora).

Vprašanje št. 14:
V besedilu sklopa B: Medijska pismenost je navedeno, da bodo imeli prednost projekti, ki bodo sodelovali z izobraževalnimi institucijami in profesionalnimi združenji na področju medijev. Zanima nas ali je sodelovanje z določenim zavodom za medijske dejavnosti zadostna referenca projektu?

Odgovor:
Sodelovanje z »določenim zavodom za medijske dejavnosti« ni pogoj za prijavo projekta na razpis. Kot je navedeno v razpisu bodo imeli projekti, ki bodo »potekali v sodelovanju z izobraževalnimi institucijami in profesionalnimi združenji na področju medijev ter bodo … » prednost, kar pomeni, da bo strokovna komisija ocenila, koliko bo napovedano sodelovanje prispevalo k doseganju ciljev razpisa.

Vprašanje št. 15:
Ali v prijavnici projekta pod točko Opis projekta, Sodelovanje drugih nevladnih organizacij oz. pri institucij pri izvedbi projekta lahko le navedemo institucijo, ali za dokazovanje sodelovanja potrebujemo pismo podpore?

Odgovor:
Zadostuje, da v obrazcu navedete institucijo, ki bo sodelovala pri izvedbi projekta. Opišete pa način sodelovanja glede na zastavljene cilje projekta.

Vprašanje št. 16:
Ali tabeli Načrtovani stroški 5.1. in 5.2. predstavljata iste stroške, vendar z drugačno razporeditvijo?

Odgovor:
Da, obe tabeli prikazujeta iste stroške. V tabeli 5.1 stroške projekta prikažete po postavkah glede na vrsto stroškov (stroški dela, potni stroški…), v tabeli 5.2 pa prikažete stroške po posameznih aktivnostih (stroški vključujejo stroške plače, potne stroške, produkcijske in morebitne druge stroške iz tabele 5.1.). Seštevek stroškov v posamezni tabeli mora bili enak skupni vrednosti projekta.

Vprašanje št. 17:
Ali za stroške plač upoštevamo dejansko urno postavko, ki jo imamo na plačah ali upoštevamo vrednosti, ki so po prostovoljskih pogodbah?

Odgovor:
Pri obračunu plač upoštevate urne postavke, ki jih dejansko obračunate oz. izplačate.

Vprašanje št. 18:
Ali morajo biti nosilec in sodelavci zaposleni v organizaciji – vlagatelju? Ali lahko projekt vodijo in izvajajo samo zunanji sodelavci in prostovoljci organizacije?

Odgovor:
V javnem razpisu ni pogoja, ki bi določal, da mora biti kakšna oseba zaposlena v organizaciji.

Vprašanje št. 19:
Kdaj se bodo projekti začeli izvajati?

Odgovor:
Časovnico projekta določi vlagatelj. Pogodbe z izbranimi vlagatelji bodo predvidoma sklenjene v drugi polovici marca 2020. Upravičeni bodo stroški, ki bodo nastali od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS, vendar ne pred začetkom izvajanja projekta (4. točka razpisne dokumentacije).

Kontakt

Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na Uradu Vlade RS za komuniciranje, kontaktna oseba: ga. Lidija Herek, tel.: 01/478 26 21, e-naslov: lidija.herek@gov.si