Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko - poslovne infrastrukture v letih 2022 in 2023

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v želji po prejemu kvalitetnejših vlog v Uradnem listu Republike Slovenije v petek, 24. junija 2022, objavilo Spremembo Javnega razpisa za sofinanciranje operacij ekonomsko - poslovne infrastrukture v letih 2022 in 2023. Sprememba se bo nanašala na rok za oddajo vlog na javni razpis, ki bo sedaj možna do vključno 26. avgusta 2022.

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je občinam omogočiti infrastrukturne ureditve, dograditve ali razširitve ekonomsko – poslovnih con in s tem zagotoviti pogoje za razvoj in rast podjetij, ki beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni. Pri tem se za ekonomsko – poslovno cono šteje območje več stavbnih zemljišč, ki so v prostorskih aktih prijavitelja opredeljena kot območja proizvodnih dejavnosti, površine za industrijo in / ali gospodarske cone. Območje mora biti prostorsko enovita celota. Za ekonomsko - poslovno cono se v nobenem primeru ne šteje posamezna stavba, četudi je namenjena opravljanju gospodarske dejavnosti. Podpora podjetniškim inkubatorjem ni predmet tega javnega razpisa. Predmet javnega razpisa tudi ni obnova že obstoječe infrastrukture, razen kadar ta pomeni pogoj za razširitev / dograditev ekonomsko – poslovne cone.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ureditve, dograditve in razširitve gospodarske javne infrastrukture in sicer: prometne infrastrukture, energetske infrastrukture, komunalne infrastrukture, vodne infrastrukture (samo protipoplavnih ukrepov) in infrastrukture za telekomunikacije na območjih obstoječih ekonomsko – poslovnih con.

Upravičenci

Upravičeni prijavitelji (po odobritvi sofinanciranja: upravičenci) do nepovratnih sredstev po tem javnem razpisu so občine, ki so hkrati investitor in nosilec operacije. Projektna partnerstva občin niso upravičeni prijavitelji.

Prijavitelj lahko na Javni razpis odda več vlog. Kadar prijavitelj na razpis prijavlja več operacij, pripravi vlogo za vsako operacijo posebej in vloge predloži v ločenih ovojnicah.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški tega javnega razpisa so:

  1. gradnja nepremičnin;
  2. nakup nezazidanih zemljišč;
  3. stroški informiranja in komuniciranja;
  4. stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Stroški navedeni pod zaporednimi številkami od 2 do 4 so lahko upravičeni le v primeru, če nastanejo tudi stroški pod številko 1.

Stroški arheoloških izkopavanj so upravičeni v primeru, da so predvideni v vlogi in pripadajoči dokumentaciji.

Oddaja vloge

Vlogo lahko oddate preko spletne aplikacije, ki je dosegljiva na spletnem naslovu https://www.erazpis.si.

Rezultati javnega razpisa