Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv Ministrstva za kulturo za sodelovanje v svetu Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine

Rok za prijavo je potekel.

Na podlagi prve alineje prvega odstavka 14. člena Sklepa o ustanovitvi predlaga ministrica za kulturo Republike Slovenije v imenovanje Vladi Republike Slovenije štiri (4) predstavnike ustanovitelja v svetu Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljevanju: zavod) izmed strokovnjakov s področja dela zavoda, financ in pravnih zadev.

Za člana sveta zavoda kot predstavnika ustanovitelja je lahko v imenovanje Vladi Republike Slovenije predlagan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij,
  • je strokovnjak s področja dela zavoda ali financ ali pravnih zadev,
  • ni funkcionar v izvršilni veji oblasti oziroma funkcionar, katerega opravljanje funkcije ni združljivo s članstvom v svetu javnega zavoda;
  • je član največ enega organa nadzora oziroma sveta javnega zavoda;
  • ni v poslovnem razmerju z javnim zavodom (dobavitelj blaga ali storitev za javni zavod za katerega kandidira, vključujoč svetovalne in revizorske storitve);
  • v primeru izbora poda soglasje k imenovanju;
  • dovoljuje obdelavo in uporabo osebnih podatkov, vendar izključno z namenom in v zvezi s postopkom imenovanja za predstavnika ustanovitelja v organu javnega zavoda, za katerega kandidira.

Kandidati pošljejo prijavo v zaprti ovojnici z oznako: Ne odpiraj »Javni poziv za sodelovanje v svetu Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine« na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mk@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Rok za prijavo je do vključno 3. januarja 2024.