Skoči do osrednje vsebine

3. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam na področju gozdarstva

- Povezava na objavo javnega razpisa v Uradnem listu RS št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019

- Uredba o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
Uredba o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17, 71/18 in 36/19)

- Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz PRP 2014-2020
Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 67/18)

- Program razvoja podeželja 2014-2020 (PRP 2014-2020) je objavljen na tej povezavi:
https://www.program-podezelja.si/sl/kaj-je-program-razvoja-podezelja-2014-2020

- Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 so objavljena na tej povezavi:
https://www.program-podezelja.si/sl/merila-za-izbor-operacij

- Operativni program za izvajanje Nacionalnega gozdnega programa 2017–2021, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na 146. redni seji dne 31. 8. 2017, je objavljen na tej povezavi:
http://mkgp.arhiv-spletisc.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/podrocja/Gozdarstvo/17_08_21_OPNGP_koncna.pdf

Kontakt

- INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel.: 01 580 77 92, fax.: 01 478 92 06, e-pošta: aktrp@gov.si.


- Ostale INFO točke (glej Priloga 35)

Iskalnik