Skoči do osrednje vsebine

FADN ali metodologija knjigovodstva na kmetijah je evropski sistem vzorčnih raziskovanj, ki zbira strukturne in računovodske podatke o kmetijskem gospodarstvu. Glavni namen metodologije FADN je spremljanje prihodkov in poslovnih dejavnosti kmetijskih gospodarstev ter pridobivanje podlag za oceno vplivov skupne kmetijske politike EU.

Mreža za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski uniji

Mreža za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v EU (ang. Farm Accountancy Data Network – FADN) je Evropski sistem vzorčnih raziskovanj, ki poteka vsako leto že od leta 1965 in zbira strukturne in računovodske podatke, ki se nanašajo na kmetijsko gospodarstvo.

Raziskava FADN zajema le tiste kmetije, ki presegajo minimalne ekonomske velikosti (prag). Na ta način se zajame najustreznejši del kmetijske dejavnosti vsake države članice EU, in sicer vsaj 90% standardnega prihodka in 90 % kmetijskih zemljišč v uporabi od zajetih podatkov v strukturnem popisu kmetijskih gospodarstev (FSS , Eurostat).

Vzorec FADN je sestavljen iz približno 80.000 kmetijskih gospodarstev v EU-28 , kar predstavlja 5 milijonov kmetij. V Sloveniji se zbirajo podatki FADN za poročanje EU na okrog 1000 kmetijskih gospodarstvih, ki presegajo prag 4.000 evrov standardnega prihodka. Ta kmetijska gospodarstva predstavljajo okrog 41.000 kmetijskih gospodarstev od 74.646, ki so vključena v FSS, ki ga izvaja vsakih 10 let Statistični urad RS.

Namen raziskave FADN je pridobiti podatke v treh dimenzijah: po regijah, ekonomski velikosti in tipu kmetovanja. FADN je edini usklajeni vir za mikroekonomske podatke, kar pomeni, da so računovodska načela enaka v vseh državah članicah EU. Podatki o poslovanju kmetijskih gospodarstev, zbrani v okviru raziskave FADN, so veliko bolj podrobni kot podatki, ki jih posamezna kmetijska gospodarstva zbirajo v primeru knjigovodstva na kmetijah, opredeljenega z davčnimi predpisi. 

Ker je FADN pravo bogastvo podatkov o gospodarjenju kmetijskih gospodarstev se množično uporablja za različne analize in projekcije.

Pomembno je tudi, da predpisi EU posebej varujejo kmetijska gospodarstva, ki sodelujejo pri raziskavi. V Uredbi Sveta (ES) št. 1217/09 je tako določeno:

  1. katere koli računovodske podatke ali druge podatke, pridobljene pri izvajanju te uredbe, je prepovedano uporabljati za davčne namene ali jih razkriti ali uporabljati za drugačne namene od tistih, ki so predvideni v členu 1;
  2. prepovedano je, da katera koli oseba, ki sodeluje ali je sodelovala v mreži podatkov, izda katere koli individualne računovodske podatke ali katere koli druge individualne podrobnosti;
  3. države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za kaznovanje kršitev določb iz odstavka 2.

Poročanje – obvezniki za obračunsko leto 2019

Kmetije, ki imajo v skladu z odločbo Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja obveznost spremljanja podatkov o gospodarjenju na kmetiji  po metodologiji FADN za obdobje treh oziroma petih let, ker so pridobile nepovratna sredstva iz Programa razvoja podeželja – obvezniki, je določen rok za pripravo in oddajo poročila – obdelanih podatkov, 31. marec oziroma 15. april za preteklo leto. Obdelani podatki se pošljejo v naslednjih datotekah:

  • Podatkovni model in rezultati obdelave knjigovodskih podatkov (pdf datoteka)
  • Standardni rezultati (MC Excel datoteka)
  • Zbirni stavek (xml datoteka)

Oddaja poročil poteka preko spletne aplikacije

Obdelava teh podatkov se kot tržna dejavnost izvaja na vseh Kmetijsko gozdarskih zavodih v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

Z razpoložljivim računalniškim programom "FADN evidence" obdelavo izvajajo tudi nekateri računovodski servisi. Obstaja tudi možnost najema računalniškega programa, s katerim kmetija sama obdela podatke o gospodarjenju na kmetiji po metodologiji FADN.

Informacije o najemu računalniškega programa:
tel. št.: (04) 280 46 19
e-naslov: fadn@kr.kgzs.si  

Iskalnik