Skoči do osrednje vsebine

Nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) lahko kandidati pridobijo na dva načina: po zaključku šolanja (šolska pot), kjer poleg NPK dobijo tudi stopnjo izobrazbe, in preko postopka certificiranja po Zakonu o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (ZNPK).

Po zaključku šolanja

Šolska pot je namenjena vsem učencem, ki so uspešno zaključili osnovno šolo in si poleg izobrazbe želijo pridobiti tudi znanja za opravljanje poklica.

Certificiranje za pridobitev NPK

Certificiranje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije po ZNPK pa je namenjeno odraslim, torej starejšim od 18 let:

  • ki nimajo javno veljavne listine o poklicni ali strokovni izobrazbi,
  • ki imajo poklicne kompetence (izkušnje, znanje, spretnosti),
  • tistim, ki želijo napredovati v poklicni karieri, ne da bi morali za to pridobiti tudi višjo raven poklicne izobrazbe.

Mlajši od 18 let lahko pridobijo poklicno kvalifikacijo izjemoma, če izgubijo status vajenca oziroma dijaka in izpolnijo pogoje, določene v katalogih standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Seznam katalogov (poklicev) za pridobitev NPK

NPK je mogoče pridobiti za tiste poklice, ki jih na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje sprejme minister, pristojen za delo.

Katalogi NPK

Postopek za pridobitev NPK

Postopek certificiranja poteka pri izvajalcih postopkov in zajema:

  1. prijavo v postopek pri izvajalcu postopkov
  2. svetovanje kandidatu in pripravo osebne zbirne mape, s katero posameznik dokazuje znanja, spretnosti in kompetence s področja NPK (listine, potrdila, izdelke ipd.)
  3. preverjanje in potrjevanje znanj, spretnosti in kompetenc pred komisijo, ki jo imenuje Državni izpitni center.

Kandidat plača stroške postopka izvajalcu višini, ki je določena v Pravilniku o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

Kandidat, ki uspešno opravi preverjanje in potrjevanje NPK pridobi javno listino – certifikat o pridobljeni NPK.

S certifikatom posameznik ne pridobi stopnje izobrazbe, ampak javno veljavno listino, s katero izkazuje svojo usposobljenost na področju za katerega je pridobil certifikat. NPK sodi med poklicne kvalifikacije, ki so umeščene v slovensko ogrodje kvalifikacij na podlagi Zakona o slovenskem ogrodju kvalifikacij.

Podrobnejši podatki o postopku so kandidatom na voljo na spletni strani Nacionalnega informacijskega središča oziroma spletni strani NPK.

Izvajalci postopkov za pridobitev NPK

Postopke za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij lahko izvajajo medpodjetniški izobraževalni centri, šole, organizacije za izobraževanje odraslih in zbornice, ki izvajajo javnoveljavne izobraževalne programe ter izpolnjujejo materialne in kadrovske pogoje, določene s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti, ter drugimi akti, če je tako določeno s posebnimi predpisi.

Za področja, za katera ni zagotovljenih pogojev v organizacijah iz prejšnjega odstavka, so izvajalci izbrani na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi Državni izpitni center.

Izvajalci postopkov so vpisani v register pri Državnem izpitnem centru.

 Več informacij:

 - postopek vpisa v registerNacionalno informacijsko središčePravilnik o vodenju registra izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij

 - razpisi za vpis v register: Državni izpitni center

 - register izvajalcev: Nacionalno informacijsko središče

 - kontaktni podatki: Državni izpitni center