Skoči do osrednje vsebine

Z osebnimi dokumenti se izkazuje identiteta in državljanstvo posameznika, ki dokumente potrebuje tudi ob prehodu meje oziroma pri potovanju v določene države. Veljavni osebni dokumenti, s katerimi se v Republiki Sloveniji dokazuje istovetnost oziroma identiteta posameznika, so javne listine, opremljene s fotografijo, ki jih izdaja državni organ.

Javne listine v Sloveniji so osebna izkaznica, potna listina, obmejna prepustnica, vozniško dovoljenje, orožni list in potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna.

Vendar pa vsak dokument ne zadostuje vsem zahtevam pri izkazovanju identitete, saj na nekaterih dokumentih ni zapisan naslov posameznika. Z njimi, denimo, ni mogoče dokazati bivanja na določenem naslovu.

Uradni identifikacijski dokumenti

Uradni identifikacijski (osebni) dokumenti omogočajo v postopkih pred uradnimi in drugimi organi izkazati istovetnosti oziroma identifikacijo posameznika. V Republiki Sloveniji ima status uradnega identifikacijskega dokumenta vsak dokument, ki vsebuje fotografijo imetnika in ga je izdal državni organ. Najpogostejši uradni identifikacijski dokumenti so:

 • osebna izkaznica,
 • potni list,
 • obmejna prepustnica,
 • vozniško dovoljenje,
 • orožni list in
 • potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna. 

Dokumenti glede na nabor podatkov, ki jih vsebujejo, omogočajo tudi različne druge funkcionalnosti, kot so izkazovanje državljanstva, prehod državne meje itd.

Državljan s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji mora imeti po dopolnjenem 18. letu starosti vsaj en uradni identifikacijski dokument oziroma osebno izkaznico, če nima drugega dokumenta. Osebno izkaznico ali potni list lahko otrok pridobi takoj po rojstvu. 

Osebna izkaznica

Osebna izkaznica je javna listina, s katero državljan Republike Slovenije izkazuje svojo istovetnost in državljanstvo in s katero lahko potuje v določene države. Pravico do osebne izkaznice ima vsak državljan Republike Slovenije. Polnoletni državljan s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki nima druge veljavne javne listine, opremljene s fotografijo, mora imeti osebno izkaznico.

Kako pridobiti osebno izkaznico?

Za osebno izkaznico lahko zaprosite na kateri koli upravni enoti v Republiki Sloveniji in na diplomatskih predstavništvih ali konzulatih Republike Slovenije v tujini. 

Osebna izkaznica je praviloma izdelana in predana na pošto v petih delovnih dneh. Državljan lahko ob vlogi zaprosi za prednostno izdelavo osebne izkaznice. V tem primeru je osebna izkaznica izdelana in predana na pošto najkasneje naslednji delovni dan, za prednostno izdelavo pa je treba doplačati upravno takso.

Kaj storiti ob pogrešitvi osebne izkaznice?

Če posameznik pogreši osebno izkaznico, je to dolžan v osmih dneh naznaniti na katerikoli upravni enoti na območju Republike Slovenije. Prijava pogrešitve zgolj na policijski postaji ne zadošča.

Če se to zgodi v tujini, je treba to naznaniti v 8 dneh po prihodu v Republiko Slovenijo, lahko pa tudi na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije, in sicer v 30 dneh od pogrešitve.

Ob naznanitvi morate natančno opisati okoliščine in datum pogrešitve. Uradna oseba upravnega organa sestavi zapisnik o pogrešitvi.

Naznanitev pogrešitve je mogoča tudi prek državnega portala eUprava.

Kam se lahko potuje z osebno izkaznico?

Z veljavno osebno izkaznico lahko potujete v:

 • Albanijo,
 • Avstrijo, 
 • Andoro,
 • Azore - sestavni del Portugalske,
 • Belgijo,
 • Bolgarijo,
 • Bosno in Hercegovino,
 • Ciper,
 • Češko,
 • Črno goro,
 • Dansko,
 • Estonijo,
 • Finsko,
 • Francijo, 
 • Gibraltar,
 • Grčijo,
 • Gruzijo,
 • Hrvaško,
 • Irsko,
 • Islandijo,
 • Italijo,
 • Latvijo,
 • Litvo,
 • Lihtenštajn,
 • Luksemburg,
 • Madžarsko,
 • Malto,
 • Martinik - odvisno ozemlje Francije,
 • Moldavijo,
 • Monako,
 • Nemčijo,
 • Nizozemsko,
 • Norveško,
 • Poljsko,
 • Portugalsko,
 • Romunijo,
 • San Marino,
 • Severno Makedonijo,
 • Slovaško,
 • Srbijo,
 • Španijo,
 • Švedsko in
 • Švico.
Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za notranje zadeve
Ministrstvo za notranje zadeve
Ministrstvo za notranje zadeve

Potni list

Potni list je javna listina, s katero državljani svojo identiteto, istovetnost in državljanstvo izkazujejo ob prehodu državne meje. Dokument lahko pridobi vsak državljan, ne glede na prebivališče, pridobijo ga lahko tudi otroci, ne glede na starost.

Še dodatno zaščitene biometrične potne listine je Republika Slovenija začela izdajati 12. decembra 2016. Te potne listine vsebujejo nadgrajene varnostno-zaščitne elemente in imajo jezikovno prilagojene podatke, ki se navajajo v vseh uradnih jezikih Evropske unije. Biometrični potni list ima vstavljen brezkontaktni čip z biometričnimi podatki o lastniku potnega lista.

Poleg običajnega potnega lista pa so potne listine tudi diplomatski potni list, službeni potni list, potni list za vrnitev in potne listine, ki se izdajajo po mednarodni pogodbi.

Diplomatski in službeni potni list izda pristojno ministrstvo za zunanje zadeve. Potni list za vrnitev pa izda organ Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev.

Kako do potnega lista?

Za potni list se lahko zaprosi na kateri koli upravni enoti v Republiki Sloveniji in na diplomatskih predstavništvih ali konzulatih Republike Slovenije v tujini. V nujnih primerih, kot so zdravljenje, bolezen ali smrt ožjega družinskega člana, nujni službeni opravki, lahko potni list izda tudi Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije.

Potni list je praviloma izdelan in predan na pošto v petih delovnih dneh. Državljan lahko ob vlogi zaprosi za prednostno izdelavo potnega lista. V tem primeru je potni list izdelan in predan na pošto najkasneje naslednji delovni dan, za prednostno izdelavo pa je treba doplačati upravno takso.

Kaj storiti ob kraji, izgubi ali pogrešitvi potnega lista?

Če posameznik pogreši ali izgubi potni list ali mu je bil ta ukraden, je to dolžan v osmih dneh naznaniti na katerikoli upravni enoti na območju Republike Slovenije. Prijava pogrešitve zgolj na policijski postaji ne zadošča.

Če se to zgodi v tujini, je treba to naznaniti v 8 dneh po prihodu v Republiko Slovenijo, lahko pa tudi na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije, in sicer v 30 dneh od pogrešitve. Državljan brez stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji mora pogrešitev potne listine v tujini naznaniti najbližjemu diplomatsko-konzularnemu predstavništvu Republike Slovenije v tujini v 30 dneh od pogrešitve.

Ob naznanitvi morate natančno opisati okoliščine in datum pogrešitve, izgube ali tatvine. Uradna oseba upravnega organa sestavi zapisnik o pogrešitvi.

Vozniško dovoljenje

Z vozniškim dovoljenjem se izkazuje pravica do vožnje motornega vozila določene kategorije v cestnem prometu. Zato se ta javna listina lahko izda posameznikom, ki izkazujejo sposobnosti in znanje za vožnjo motornih vozil v cestnem prometu.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za infrastrukturo

Obmejna prepustnica

Državljanom Republike Slovenije in Republike Hrvaške, ki imajo urejeno stalno prebivališče v enem od naselij v obmejnem območju, pripada pravica do pridobitve obmejne prepustnice, kar omogoča Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju.

 Za pridobitev prepustnice se posameznik osebno zglasi na upravni enoti glede na kraj stalnega prebivališča, kjer poda ustno zahtevo in predloži fotografijo. Do prepustnice so upravičeni tudi otroci po dopolnjenem petem letu starosti. Možen je tudi vpis otroka do dopolnjenega 15. leta starosti v obmejno prepustnico enega ali obeh staršev, zakonitega zastopnika ali skrbnika.

Obmejna prepustnica velja pet let in se lahko podaljša do skupne veljavnosti deset let.

Z obmejno prepustnico se lahko prestopa državno mejo na mejnih prehodih za obmejni promet ter meddržavnih in mednarodnih mejnih prehodih. Na drugih prehodnih mestih pa le, če to odobri druga država. S prepustnico se prav tako dovoljuje neprekinjeno bivanje na obmejnem območju druge države za največ sedem dni.