GOV.SI

Z osebnimi dokumenti se izkazuje identiteta in državljanstvo posameznika, ki dokumente potrebuje tudi ob prehodu meje oziroma pri potovanju v določene države. Veljavni osebni dokumenti, s katerimi se v Republiki Sloveniji dokazuje istovetnost oziroma identiteta posameznika, predstavljajo javne listine, opremljene s fotografijo in, ki jih izdaja državni organ.

Javne listine v Sloveniji so osebna izkaznica, potna listina, obmejna prepustnica, vozniško dovoljenje, orožni list in potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna.

Potrebno pa je upoštevati, da vsak dokument ne zadostuje konkretnim zahtevam pri izkazovanju identitete, glede na, da na nekaterih dokumentih ni zapisan naslov posameznika in tako s takšnim dokumentom denimo ni mogoče dokazati bivanja na določenem naslovu.

Uradni identifikacijski dokumenti

Uradni identifikacijski (osebni) dokumenti omogočajo v postopkih pred uradnimi in drugimi organi izkazovanje istovetnosti oziroma identifikacijo posameznika. V Republiki Sloveniji ima status uradnega identifikacijskega dokumenta vsak dokument, ki vsebuje fotografijo imetnika in ga je izdal državni organ. Najpogostejši uradni identifikacijski dokumenti so: osebna izkaznica, potni list, obmejna prepustnica, vozniško dovoljenje, orožni list in potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna. Različni dokumenti, glede na nabor podatkov, ki jih vsebujejo, omogočajo tudi različne druge funkcionalnosti, kot so izkazovanje državljanstva, prehod državne meje itd..

Državljan s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, mora imeti po dopolnjenem 18 letu starosti vsaj en uradni identifikacijski dokument oziroma osebno izkaznico, če nima drugega dokumenta. Ne glede na to, pa lahko osebno izkaznico ali potni list pridobi otrok takoj po rojstvu. 

Osebna izkaznica

Osebna izkaznica je javna listina, s katero državljan Republike Slovenije izkazuje svojo istovetnost in državljanstvo in s katero lahko potuje v določene države. Pravico do osebne izkaznice ima vsak državljan Republike Slovenije. Polnoletni državljan s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki nima druge veljavne javne listine, opremljene s fotografijo, mora imeti osebno izkaznico.

Kako pridobiti osebno izkaznico?

Za osebno izkaznico lahko zaprosite na kateri koli upravni enoti v Republiki Sloveniji in na diplomatskih predstavništvih ali konzulatih Republike Slovenije v tujini. V nujnih primerih, kot so zdravljenje, bolezen ali smrt ožjega družinskega člana, nujni službeni opravki, lahko osebno izkaznico izda tudi Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije.

Osebna izkaznica je praviloma izdelana in predana na pošto v štirih delovnih dneh. Državljan lahko ob vlogi zaprosi za prednostno izdelavo osebne izkaznice. V tem primeru je osebna izkaznica izdelana in predana na pošto najkasneje naslednji delovni dan, za prednostno izdelavo pa je potrebno doplačati višjo upravno takso.

Kam se lahko potuje z osebno izkaznico?

Z veljavno osebno izkaznico lahko potujete v Albanijo, Avstrijo, Andoro, Belgijo, Bolgarijo, Bosno in Hercegovino, Ciper, Češko, Črno goro, Dansko, Estonijo, Finsko, Francijo, Grčijo, Hrvaško, Irsko, Islandijo, Italijo, Latvijo, Litvo, Lihtenštajn, Luksemburg, Madžarsko, Malto, Nemčijo, Nizozemsko, Norveško, Poljsko, Portugalsko, Romunijo, Severno Makedonijo, Slovaško, Srbijo, Španijo, Švedsko, Švico in Veliko Britanijo.

Potni list

Potni list je javna listina, s katero državljani svojo identiteto, istovetnost in državljanstvo izkazujejo ob prehodu državne meje. Dokument lahko pridobi vsak državljan, ne glede na prebivališče, pridobijo ga lahko tudi otroci, ne glede na starost.

Še dodatno zaščitene biometrične potne listine je Republika Slovenija začela izdajati 12. decembra 2016. Te potne listine vsebujejo nadgrajene varnostno-zaščitne elemente in jezikovno prilagoditev podatkov, ki se navajajo v vseh uradnih jezikih Evropske unije. Biometrični potni list ima vstavljen brezkontaktni čip z biometričnimi podatki o lastniku potnega lista. 

Poleg običajnega potnega lista pa so potne listine tudi diplomatski potni list, službeni potni list, potni list za vrnitev in potne listine, ki se izdajajo po mednarodni pogodbi.

Diplomatski in službeni potni list izda pristojno ministrstvo za zunanje zadeve. Potni list za vrnitev pa izda organ Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev.

Kako do potnega lista?

Za potni list se lahko zaprosi na kateri koli upravni enoti v Republiki Sloveniji in na diplomatskih predstavništvih ali konzulatih Republike Slovenije v tujini. V nujnih primerih, kot so zdravljenje, bolezen ali smrt ožjega družinskega člana, nujni službeni opravki, lahko potni list izda tudi Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije.

Potni list je praviloma izdelan in predan na pošto v petih delovnih dneh. Državljan lahko ob vlogi zaprosi za prednostno izdelavo potnega lista. V tem primeru je potni list izdelan in predan na pošto najkasneje naslednji delovni dan, za prednostno izdelavo pa je potrebno doplačati višjo upravno takso.

Kaj storiti v primeru kraje, izgube ali pogrešitve potnega lista?

Če posameznik pogreši ali izgubi svoj potni list ali mu je bil potni list ukraden, je to dolžan v osmih dneh naznaniti na katerikoli upravni enoti na območju Republike Slovenije. Prijava pogrešitve zgolj na policijski postaji ne zadošča.

Če se to zgodi v tujini, je potrebno naznanitev izvesti v roku 8 dni po prihodu v Republiko Slovenijo, lahko pa tudi na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije, in sicer v 30 dneh od pogrešitve. Državljan brez stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji mora pogrešitev potne listine v tujini naznaniti najbližjemu diplomatsko-konzularnemu predstavništvu Republike Slovenije v tujini v 30 dneh od pogrešitve.

Ob naznanitvi morate natančno opisati okoliščine in datum pogrešitve, izgube ali tatvine. Uradna oseba upravnega organa o pogrešitvi sestavi zapisnik.

Vozniško dovoljenje

Z vozniškim dovoljenjem se izkazuje pravica do vožnje motornega vozila določene kategorije v cestnem prometu. Zato se ta javna listina lahko izda posameznikom, ki izkazujejo sposobnosti in znanje za vožnjo motornih vozil v cestnem prometu.

Obmejna prepustnica

Državljanom Republike Slovenije in Republike Hrvaške, ki imajo urejeno stalno prebivališče v enem od naselij v obmejnem območju, pripada pravica do pridobitve obmejne prepustnice, kar omogoča Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju.

Prepustnico se lahko pridobi upravni enoti glede na kraj stalnega prebivališča posameznika, ki zanjo zaprosi. Do prepustnice so upravičeni tudi otroci po dopolnjenem petem letu starosti. Možen pa je tudi vpis otroka do dopolnjenega 15. leta starosti v obmejno prepustnico enega ali obeh staršev, zakonitega zastopnika ali skrbnika.

Obmejna prepustnica velja pet let in se lahko podaljša do skupne veljavnosti 10 let.

Z obmejno prepustnico se lahko prestopa državno mejo preko mejnih prehodov za obmejni promet in preko meddržavnih ter mednarodnih mejnih prehodov. Preko drugih prehodnih mestih pa le, če to odobri druga država. S prepustnico pa se prav tako dovoljuje neprekinjeno bivanje na obmejnem območju druge države za največ sedem dni.