Skoči do osrednje vsebine

Netrgovski premik hišnih ptic

Lastniki hišnih živali pogosto potujejo s svojimi ljubljenčki po državah Evropske unije pa tudi izven njenih meja. Vendar pa so v svetu še vedno prisotne številne nalezljive bolezni, ki lahko povzročajo veliko tveganje za javno zdravje in zdravje živali.
Cilj navedenih pogojev je zagotoviti zadostno raven varnosti v zvezi s temi tveganji. Zato je nujno, da so med netrgovskimi premiki izpolnjeni osnovni pogoji, kot je označevanje hišnih živali, zdravstveno varstvo ter ustrezna spremna dokumentacija.

Splošno o netrgovskih premikih hišnih ptic

Skladno s Prilogo I k Uredbi (EU) št. 576/2013 so hišne živali lahko tudi primerki ptičjih vrst razen perutnine.
Ptica ni hišna žival, v kolikor gre za živalsko vrsto, ki zapade pod definicijo: "perutnina" pomeni kokoši, purane, pegatke, race, gosi, prepelice, golobe, fazane, jerebice, in tekače (ratite), ki se gojijo ali redijo v ujetništvu za vzrejo, proizvodnjo mesa ali jajc za prehrano ali za obnovo populacije divjih ptic (2. člen Direktive Sveta 2009/158/ES) ali gre za trgovski premik trgovanje, uvoz ali izvoz.

Za ptice, ki so lahko hišne živali, se uporablja tudi izraz "hišne ptice".

Zahteve za netrgovske premike hišnih ptic med državami članicami z evropsko zakonodajo niso usklajene, zato je potrebno upoštevati nacionalno zakonodajo posamezne države članice EU.

Dne 28. novembra 2014 je bil v Uradnem listu RS objavljen Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za netrgovske premike hišnih živali, in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali, ki med drugim določa tudi pogoje za netrgovske premike hišnih ptic iz drugih držav članic EU v Slovenijo.

Prav nasprotno pa so zaradi tveganja prenosa visoko patogene aviarne influence za premike hišnih ptic, ki spremljajo svoje lastnike iz tretjih držav v Evropsko unijo, določeni zelo strogi pogoji z Odločbo Komisije št. 2007/25/ES, kot je bila nazadnje spremenjena z Delegiranim Sklepom Komisije (EU) 2020/2107.

Poleg zdravstvenih zahtev predpis določa tudi maksimalno število hišnih ptic, ki lahko spremljajo svojega lastnika v EU ter države, iz katerih je takšen premik v EU dovoljen. Na podlagi 2. člena navedene odločbe so države članice imenovale vstopne točke v EU, kjer se opravi veterinarski pregled takšnih živali.

Kadar hišne ptice vstopajo v EU skozi karanteno, se izolacija takšnih ptic do izpolnjevanja pogojev za vnos v EU lahko izvaja le v karantenskih centrih, ki so odobreni skladno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 139/2013. Skladno s 6. členom te uredbe so države članice pripravile sezname odobrenih karantenskih objektov in centrov

V kolikor pa se pred pošiljanjem v EU izolacija ptice izvaja na kraju odpreme v tretji državi, mora biti takšna tretja država navedena na seznamu v delu 1 Priloge I ali delu 1 Priloge II k Uredbi Komisije št. 206/2010.

Določila Odločbe Komisije št. 2007/25/ES se ne uporabljajo za netrgovske premike hišnih ptic na ozemlje EU iz naslednjih tretjih držav: Andora, Ferski otoki, Grenlandija, Islandija, Lihtenštajn, Monako, Norveška, San Marino, Švica in Vatikanska mestna država. V teh primerih je potrebno upoštevati nacionalna pravila držav članic EU.

Informacije o potovanju s hišnimi pticami v druge države članice, kot tudi povezave na uradne spletne strani pristojni organov držav članic EU so na voljo na spletni strani Evropske Komisije (DG SANTE).

Potrebno je upoštevati tudi pravila in predpise, ki urejajo področje mednarodne trgovine z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami. Zaščitene in ogrožene živalske vrste mora ob premiku spremljati CITES potrdilo. Pristojni organ za izdajo teh potrdil v Sloveniji je Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO).

Definicije

»Netrgovski premik« pomeni kakršen koli premik, katerega namen ni niti prodaja niti prenos lastništva hišne živali.

»Hišna žival« pomeni žival vrste s seznama v Prilogi I Uredbe (EU) št. 576/2013, ki spremlja svojega lastnika ali pooblaščeno osebo med netrgovskim premikom, zanjo pa je, dokler traja netrgovski premik, odgovoren lastnik ali pooblaščena oseba.

»Lastnik« pomeni fizično osebo, ki je v identifikacijskem dokumentu navedena kot lastnik.

»Pooblaščena oseba« pomeni katero koli fizično osebo, ki jo lastnik pisno pooblasti za netrgovski premik hišne živali v imenu lastnika.

Ara

Dve rumenoprsi ari sedita na veji

Ara ararauna | Avtor Internet

Netrgovski premik med državami članicami EU

Evropska unija (države in njihova ozemlja): Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska (vključno z Grenlandijo in Ferskimi otoki), Estonija, Finska, Francija (vključno z Francosko Gvajano, Guadeloupom, Martinikom, Reunionom in Mayotte), Gibraltar, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska (vključno z Azorskimi otoki in otočjem Madeira), Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija (vključno z Balearskimi otoki, Kanarskimi otoki, Ceuto in Melillo), Švedska.

Zahteve za netrgovske premike hišnih ptic med državami članicami z evropsko zakonodajo niso usklajene, zato je potrebno upoštevati nacionalno zakonodajo posamezne države članice EU.

Informacije so dostopne na uradnih spletnih straneh pristojnih organov držav članic EU.

Za namen netrgovskih premikov hišnih ptic iz držav EU mora lastnik živali pri netrgovskem premiku zagotoviti:

 • ob upoštevanju posebnosti vsake vrste mora biti žival označena ali opisana na način, da se zagotovi povezava med hišno živaljo in njenim lastnikom, in
 • žival mora spremljati ustrezen dokument, s katerim se ugotavlja povezava med lastnikom in živaljo (npr. račun iz trgovine z živalmi, kjer je bila žival kupljena račun od veterinarja, kjer sta navedena lastnik in žival, ali drugo ustrezno potrdilo).

Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za netrgovske premike hišnih živali, in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali med drugim določa tudi pogoje za netrgovske premike hišnih ptic iz drugih držav članic EU v Slovenijo.

Poleg že navedenih pogojev je potrebno ob netrgovskem premiku v Slovenijo iz drugih držav EU upoštevati tudi dodatna strokovna priporočila glede zdravja živali, ki jih določi Uprava na podlagi mnenja Nacionalnega veterinarskega inštituta. Zaenkrat ni posebnih strokovnih priporočil.

Netrgovski premik v Slovenijo/EU iz tretjih držav ali z ozemelj izven EU

Iz naslednjih držav: Andora, Švica, Ferski otoki, Gibraltar, Grenlandija, Islandija, Lihtenštajn, Monako, San Marino, Vatikanska mestna država

Gre za tretje države ali ozemlja, ki spadajo v t. i. "13(1)" države. To so države, ki so navedene v delu I priloge II Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013. 

Zahteve iz Odločbe Komisije št. 2007/25/ES ne veljajo za netrgovske premike hišnih ptic iz navedenih tretjih držav, zato je potrebno upoštevati nacionalno zakonodajo posamezne države članice EU.

Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za netrgovske premike hišnih živali, in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali, med drugim določa tudi pogoje za netrgovske premike hišnih ptic iz določenih tretjih v Slovenijo.

Za namen netrgovskih premikov hišnih ptic iz navedenih tretjih držav mora lastnik živali pri netrgovskem premiku zagotoviti:

 • ob upoštevanju posebnosti vsake vrste mora biti žival označena ali opisana na način, da se zagotovi povezava med hišno živaljo in njenim lastnikom, in
 • žival mora spremljati ustrezen dokument, s katerim se ugotavlja povezava med lastnikom in živaljo (npr. račun iz trgovine z živalmi, kjer je bila žival kupljena račun od veterinarja, kjer sta navedena lastnik in žival, ali drugo ustrezno potrdilo).

Poleg navedenih pogojev je treba upoštevati tudi dodatna strokovna priporočila glede zdravja živali, ki jih določi Uprava na podlagi mnenja Nacionalnega veterinarskega inštituta. Zaenkrat ni posebnih strokovnih priporočil. 

Za namen urejanja netrgovskih premikov hišnih živali se za Norveško uporabljata Uredba (EU) št. 576/2013 ter Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 577/2013. 

Netrgovski premiki hišnih ptic iz ostalih tretjih držav ali ozemelj

Pogoji za netrgovski premik hišnih ptic v Slovenijo/EU iz ostalih tretjih držav so sledeči:

 • pošiljke ne sestavlja več kot 5 ptic;
 • ptice morajo prihajati iz tretje države, ki je članica OIE;
 • ptice mora spremljati veterinarsko spričevalo iz Priloge II k Odločbi Komisije št. 2007/25/ES, ki ga izda in potrdi uradni veterinar v državi odpošiljanja. V veterinarskem spričevalu mora biti potrjeno, da živali izpolnjujejo eno od naslednjih zahtev:
  • ptice so bile pred izvozom 30 dni izolirane na kraju odpreme v tretji državi, navedeni v delu 1 Priloge I ali delu 1 Priloge II k Uredbi Komisije 206/2010, ali
  • ptice so po uvozu v namembno državo članico 30 dni preživele v karanteni v obratu, odobrenem v skladu s členom 6(1) Uredbe Komisije št. 139/2013, ali
  • ptice so bile v zadnjih šestih mesecih in najpozneje 60 dni pred odpošiljanjem iz tretje države cepljene in najmanj enkrat ponovno cepljene proti aviarni influenci s cepivom za podtipe H5 in H7, odobrenim za zadevno vrsto in v skladu z navodili proizvajalca, ali
  • ptice so bile pred izvozom izolirane najmanj 10 dni in je bil zanje opravljen test za odkrivanje antigena ali genoma aviarne influence H5 in H7 na vzorcu, odvzetem ne prej kot tretji dan izolacije, kot je določeno v poglavju o aviarni influenci Priročnika o diagnostičnih testih in cepivih za kopenske živali, ki ga redno posodablja OIE; in
  • so se premaknile v gospodinjstvo ali drugo prebivališče v Uniji ter se v 30-dnevnem obdobju po vstopu v Unijo niso smele udeležiti predstav, sejmov, razstav ali drugih prireditev za ptice, z izjemo premikov v odobrene karantenske objekte po njihovem uvozu v Unijo (kot je navedeno v drugi alineji);
 • ptice mora spremljati izjava lastnika ali njegovega zastopnika v skladu s Prilogo III.

Netrgovski premik hišnih ptic v Slovenijo iz tretjih držav, razen iz "13(1)" tretjih držav ter Norveške, je dovoljen samo preko mejnih prehodov z mejnimi kontrolnimi točkami (spletna stran je v angleščini), kjer pristojni organi preverijo dokumente in identiteto živali.

Za živalske vrste, ki so na seznamu zaščitenih vrst, je pri premikih med državami članicami EU ter med premiki iz tretjih držav v EU ali obratno, potrebno upoštevati pravila CITES. Zaščitene in ogrožene živalske vrste mora ob premiku spremljati CITES potrdilo. Pristojni organ za izdajo teh potrdil v Sloveniji je Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO).

Netrgovski premik izven EU

Pogoje za potovanje s hišnimi živalmi izven EU predpisuje nacionalna zakonodaja tretjih držav v/preko katere nameravate potovati. V izogib zapletom pri potovanju zato svetujemo, da se pravočasno pred načrtovanim potovanjem pozanimate o pogojih, ki jih mora hišna žival izpolnjevati za vstop v določeno tretjo državo.

Povezave do spletnih strani, kjer so na voljo kontaktni podatki pristojnih organov tretjih držav:

V kolikor se s hišno živaljo nameravate vrniti v EU/Slovenijo svetujemo, da se v izogib morebitnim zapletom pozanimate glede pogojev za ponovni vstop v EU/Slovenijo še preden zapustite EU.

Za živalske vrste, ki so na seznamu zaščitenih vrst, je pri premikih med državami članicami EU ter med premiki iz tretjih držav v EU ali obratno potrebno upoštevati pravila CITES. V kolikor se zahteva, je potrebno v skladu z 9. členom Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 predhodno pridobiti potrdilo pri upravnem organu države članice EU, kjer se osebek nahaja. V Sloveniji je pristojni upravni organ Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO).