GOV.SI

Integriran javni potniški promet (IJPP)

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Delujoč, učinkovit in cenovno dostopen javni potniški promet je eden najpomembnejših vidikov trajnostne mobilnosti. Cilj države je, da bi prebivalstvu zagotovili čim boljšo mobilnost, gospodarstvu pa čim boljšo oskrbo. K zagotavljanju  cilja po dobri mobilnosti je država pristopila z vzpostavitvijo projekta Integriranega javnega potniškega prometa (IJPP), v okviru katerega so zagotovljene  osnove za poenostavitev uporabe javnega prevoza in cenovne dostopnosti storitev javnega potniškega prometa. 

Projekt IJPP pomembno prispeva k socialnim in ekonomskim ciljem države. Prispeva k zmanjšanju negativnih vplivov prometa na okolje in integraciji mesta s podeželjem ter zaradi boljše pretočnosti povečuje konkurenčnost mest..[MV1] 

Ministrstvo za infrastrukturo aktivnosti na projektu izvaja od leta 2007, ko so se pripravila prva izhodišča za projekt in izdelava strokovnih podlag. V nadaljevanju razvoja projekta pa so bile izdelane strokovne podlage, , v okviru katerih so se opredelili sistemi za ureditev Integriranega javnega potniškega prometa.

V nadaljevanju se je izdelala celostna podoba IJPP, pravne podlage za izdelavo mestnih prometnih načrtov, ekonometrični model za določanje cen vozovnic, informacijski portal za potnike v sistemu IJPP. Sledila je izdelava mestnih prometnih načrtov in nacionalnega voznega reda. V okviru teh aktivnosti je potekalo tudi informiranje in ozaveščanje javnosti.

IJPP je izjemno kompleksen projekt. Zaradi vzpostavitve sistema enotne elektronske vozovnice je bilo potrebno povezati in nadgraditi obstoječe elektronske sisteme. Pripraviti in izvesti je bilo treba enoten sistem slovenskega javnega potniškega prometa v Sloveniji z usklajenimi voznimi redi in optimizacijo voženj, pa tudi zagotoviti vso potrebno opremo za enoten sistem od uskladitve validatorjev vozovnic v avtobusih in na vlakih do opreme za vodenje prometnega, vozovničnega in finančnega sistema.

Izvajanje gospodarske javne službe javnega linijskega avtobusnega potniškega prometa

Skozi gospodarsko javno službo (GJS) javnega linijskega avtobusnega prometa država zagotavlja osnovne potrebe po povezljivosti in mobilnosti prebivalstva na svojem območju. Podlaga za zagotavljanje te GJS je Zakon o prevozih v cestnem prometu, podrobnejša ureditev načina izvajanja avtobusnih linijskih prevozov pa je določena v vladni uredbi. Na teh pravnih osnovah država izvajalcem prevozov zagotavlja finančno nadomestilo, če stroškov prevozov ne pokrijejo s prodajo vozovnic. Obenem država zagotavlja tudi subvencije določenim skupinam uporabnikov (npr. dijaki, študentje).

Sistem javnega prevoza potnikov je v procesu prenove z namenom izboljšanja dostopnosti in ravni storitve za uporabnike. V letu 2019 smo uvedli mesečne neimenske enotne vozovnice, nove hitre linije med večjimi mestnimi središči v državi, načrtuje pa se še uvedba enkratnih dnevnih in tedenskih enotnih vozovnic ter še nekaj drugih izboljšav. V letu 2020 bodo uvedene tudi imenske enotne vozovnice, ki bodo zaradi nižje cene za uporabnike še privlačnejše

Subvencioniranje vozovnic za dijake in študente

Leta 2012 smo uveljavili nov model subvencioniranja vozovnic za dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih. Zgrajen je bil na predpostavki, da je na letni ravni v Proračunu RS zagotovljenih 39,8 milijona evrov in sicer 12,8 milijona evrov  iz  Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ter sredstva v višini 27 milijonov  Ministrstva za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti, za namen subvencioniranja prevozov dijakov in študentov od kraja bivanja do kraja izobraževanja. Sistem subvencioniranih vozovnic je postavljen tako, da so upravičenci razdeljeni na tri območja, do 60 km od 60 do 90 km in nad 90 km. Na teh  območjih imajo potniki pravico do mesečnih vozovnic ali vozovnic za 10 voženj, če začasno stanujejo v kraju izobraževanja.

Na področju subvencioniranih prevozov za dijake in študente ima Ministrstvo za infrastrukturo z izvajalci subvencioniranih prevozov podpisanih skupaj 33 pogodb za obdobje šolskega leta saj subvencionirane vozovnice veljajo od začetka do konca šolskega leta. Od tega je 25 pogodb za medkrajevni avtobusni prevoz, 7 za mestni prevoz (Ljubljana, Maribor, Novo mesto, Koper, Jesenice, Kranj, Murska Sobota) in 1 pogodba za železniški prevoz.