Skoči do osrednje vsebine

Ekonomsko upravljanje in načrtovanje

Ekonomska politika je politika spreminjanja pogojev gospodarjenja z vplivom na družbeno blaginjo in s tem na kakovost življenja vsakega posameznika. Z načrtovanjem in ukrepi ekonomske politike želimo pozitivno vplivati na rast BDP, zaposlovanje, stabilnost cen, konkurenčnost gospodarstva in druge cilje.

Evropski semester

Nacionalni cilji in ukrepi ekonomske politike so povezani s skupnimi cilji Evropske unije. Za dosego ciljev držav članic je Evropska komisija sprejela nov način spremljanja in poročanja na ravni Evropske unije. Vzpostavila je tako imenovani evropski semester, katerega cilj je uskladiti poročanje držav članic o ukrepih in načrtih za proračunske, makroekonomske in strukturne reforme. Države območja evra tako vsako leto vzporedno pripravijo program stabilnosti in nacionalni reformni program ter konec leta še osnutek proračunskih načrtov. Evropska komisija vsako leto podrobno analizira načrte držav članic ter izda posebna priporočila za naslednjih 12–18 mesecev.  

Evropska unija je v letih od 2011 do 2013, kot odziv na finančno in gospodarsko krizo uvedla tudi nova in strožja pravila, ki močneje nadzorujejo gibanja na področju makroekonomskih kazalcev, gibanja javnega dolga in javnofinančnega primanjkljaja. S tem spremljanjem preprečujejo, da bi države porabile več, kot imajo, ter uvajajo nove načine spremljanja tveganih ekonomskih neravnovesij.

Pravila temeljijo na Paktu za stabilnost in rast, osnovnem orodju, s katerim Evropska unija varuje gospodarsko stabilnost in fiskalno disciplino.

Program stabilnosti

V programu stabilnosti opredelimo večletni makroekonomski in fiskalni okvir, ključne fiskalne projekcije in njihove komponente ter ovrednotimo javnofinančne cilje, skladno z zahtevami Evropske komisije in Pakta za stabilnost in rast. Skladno z evropskim semestrom mora Republika Slovenija program stabilnosti oddati do konca aprila za prihodnja tri leta. Evropska komisija nato oceni program stabilnosti, tako da presodi, ali cilji in vsebina omogočajo doseganje srednjeročnega cilja javnih financ. Komisija po potrebi pozove državo članico k ukrepanju oz. prilagoditvi programa stabilnosti, če oceni, da ne bodo doseženi minimalni zahtevani napori.

Nacionalni reformni program

Vlada v nacionalnem reformnem programu opredeli načrtovane prednostne naloge dela in ukrepe za doseganje specifičnih priporočil ter glavnih ciljev krovne razvojne evropske strategije. Ob tem dokument predstavlja ključne usmeritve vlade v procesu evropskega semestra. Skladno s pravili mora Slovenija vsako leto do 15. aprila pripraviti dokument za naslednji dve leti in ga poslati Evropski komisiji.

Začetek evropskega semestra zaznamuje letni pregled rasti. Komisija v navedenem pregledu poziva države članice EU, naj okrepijo svoja prizadevanja na treh prednostnih področjih ekonomske politike – (1) spodbujanju naložb, (2) izvajanju strukturnih reform in (3) zagotavljanju odgovornih fiskalnih politik.

Osnutek proračunskega načrta

Skladno z določbami za spremljanje in ocenjevanje osnutkov proračunskih načrtov ter zagotavljanje zmanjšanja čezmernega primanjkljaja držav članic v območju evra vse članice Evropski komisiji najpozneje do 15. oktobra posredujejo osnutke proračunskih načrtov. V njih predstavijo glavne usmeritve in elemente glede javnofinančnih ciljev in ukrepov za prihodnje leto pred sprejemom v nacionalnih parlamentih.

Program za podporo strukturnim reformam

Evropska komisija je Program za podporo strukturnim reformam vzpostavila, da bi krepila zmogljivosti držav članic za pripravo in izvajanje upravnih in strukturnih reform za ohranjanje gospodarske rasti, vključno z uporabo pomoči za uspešno in učinkovito porabo sredstev iz evropskih skladov. Pomoč je namenjena predvsem državnim institucijam in javnim zavodom, koristijo pa jo lahko v različnih oblikah (naprimer v obliki misij tujih strokovnjakov, izdelave primerjalnih analiz, delavnic in usposabljanja, medsebojnih izmenjav dobrih praks, svetovanja in analize podatkov). Komisija podporo v okviru programa zagotovi na zahtevo države članice, zajema pa lahko širok razpon področij politike.

Program se osredotoča na zagotavljanje prilagojene pomoči in strokovnega znanja na terenu z namenom spremljanja državnih organov držav članic prosilk pri izvajanju celotnega procesa reforme ali pri vnaprej dogovorjenih stopnjah ali različnih fazah tega procesa.

Kontakt v Sloveniji

Sodelovanje med Slovenijo in Službo Evropske komisije za podporo strukturnim reformam ter naloge pri izvajanju omenjenega programa za obdobje 2017–2020 koordinira Ministrstvo za finance.

Kontakt za informacije o Programu za podporo pri strukturnih reformah na Ministrstvu za finance: