Skoči do osrednje vsebine

Biometrično osebno izkaznico lahko pridobijo vsi državljani Republike Slovenije. Obvezna je za polnoletne državljane s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki nimajo drugega osebnega dokumenta s fotografijo, ki ga je izdal državni organ. Osebna izkaznica je javna listina, s katero državljan Republike Slovenije izkazuje svojo identiteto in državljanstvo ter lahko potuje v določene države.

Začetek izdaje

Biometrične osebne izkaznice izdajajo upravne enote od 28. marca 2022

Dosedanjih veljavnih osebnih izkaznic ni treba zamenjati. Vse obstoječe osebne izkaznice se lahko uporabljajo do poteka njihove veljavnosti. To velja tudi za osebne izkaznice s trajno veljavnostjo po dopolnjenem 70. letu starosti.

Prikaz sprednje in zadnje strani biometrične osebne izkaznice

Biometrična osebna izkaznica sprednja stran z označenimi dodatnimi in varnostnimi elementi

Biometrična osebna izkaznica sprednja stran z označenimi dodatnimi in varnostnimi elementi | Avtor: Ministrstvo za notranje zadeve

Biometrična osebna izkaznica zadnja stran z označenimi dodatnimi in varnostnimi elementi

Biometrična osebna izkaznica zadnja stran z označenimi dodatnimi in varnostnimi elementi | Avtor: Ministrstvo za notranje zadeve

Kaj pomeni, da je izkaznica biometrična in elektronska?

Nova osebna izkaznica je vizualno drugačna od dosedanjih, ki so izdane na obrazcu, ki ni bil spremenjen od sredine leta 1998, torej je narejena s tehnologijo in zaščitami, ki so stare več kakor 23 let

Biometrična osebna izkaznica vsebuje 34 izpostavljenih zaščitnih elementov. Ti vključujejo tudi čip in fotografijo, ustvarjeno s tremi različnimi tehnikami, ter prozorno okno, v katerem sta poleg fotografije prikazani začetnici imena in priimka posameznika. V zgornjem levem kotu je dodana zastava EU z dvočrkovno oznako za Slovenijo. 

Osebno izkaznico že lahko uporabljamo za številne e-storitve prek portalov eUpravazVEMeZPIZeVŠ.

Novosti

Nove osebne izkaznice so vizualno spremenjene in varnostno nadgrajene.

 • Nova osebna izkaznica ima čip, na katerem sta zapisana biometrična podatka, in sicer podoba obraza in dva prstna odtisa. Prstna odtisa se odvzameta državljanom po 12. letu starosti.

 • Nova osebna izkaznica je obenem tudi elektronska osebna izkaznica, saj čip vsebuje tudi kvalificirano potrdilo za elektronski podpis in dve sredstvi elektronske identifikacije (visoke in nizke ravni zanesljivosti). To velja za osebe od dopolnjenega 12. leta starosti.

  Potrdilo visoke ravni zanesljivosti in kvalificirano potrdilo za elektronski podpis sta zaščitena z uporabniškim geslom, ki si ga uporabnik nastavi z začetnim geslom. Začetno geslo imetnik prejme po prejemu osebne izkaznice. Če imetnik uporabniškega gesla ne pozna, ali je neuporabno zaradi prevelikega števila neuspešnih poskusov vnosa, lahko pridobi kodo za ponastavitev uporabniškega gesla.

 • Državljanu omogoča elektronsko identifikacijo in avtentikacijo za dostop do elektronskih storitev ter elektronsko podpisovanje.

 • Osebna izkaznica vsebuje QR-kodo (črtna koda v obliki abstraktnega črno-belega diagrama), ki omogoča preverjanje veljavnosti na portalu e-Uprava in s tem povečuje pravno varnost (veljavnost lahko preverjajo notarji, banke, zavarovalnice in podobno v Sloveniji in tujini).

 • Na novi osebni izkaznici naslov prebivališča posameznika vsebuje tudi pošto in poštno številko, dodan je tudi podatek o državi in kraju rojstva.

 • Predvidoma aprila 2023 bo z biometrično osebno izkaznico mogoča tudi uporaba v sistemu zdravstvenega zavarovanja. Na podoben način kakor s kartico zdravstvenega zavarovanja bo mogoče uveljavljati zdravstvene storitve pri zdravstvenih delavcih in zavodih z elektronsko identifikacijo.

Kdo lahko vidi biometrične podatke?

Podoba obraza in prstna odtisa se lahko uporabljajo le za preverjanje verodostojnosti osebne izkaznice in istovetnosti imetnika osebne izkaznice pri prehajanju državne meje.

Podatki o odvzetih prstnih odtisih se v uradni evidenci ne vodijo in se brišejo po vročitvi osebne izkaznice.

Slovenska osebna izkaznica z ultravijolično zaščito

Slovenska osebna izkaznica z ultravijolično zaščito | Avtor: Cetis

Vloga

Vloga za osebno izkaznico se vloži osebno na kateri koli upravni enoti v Republiki Sloveniji ali na katerem koli diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini.

Priloge k vlogi

Vlogi je treba priložiti:

 1. Staro osebno izkaznico, potni list, vozniško dovoljenje ali drugo javno listino, s katero se izkaže istovetnost. Staro osebno izkaznico je treba predložiti v uničenje. Na željo posameznika uradna oseba uničeno osebno izkaznico vrne.
 2. Eno fotografijo velikosti 3,5 cm x 4,5 cm, ki mora kazati pravo podobo posameznika ali potrdilo e-fotografa z referenčno številko digitalne fotografije, ki ni starejša od enega leta.

Ob vlogi se državljanu od dopolnjenega 12. leta starosti odvzameta tudi dva ploska prstna odtisa. Prstna odtisa se v evidenci izdanih osebnih izkaznic hranita do vročitve osebne izkaznice, vendar ne več kakor 90 dni od dneva izdaje osebne izkaznice. Po brisanju iz evidence bosta zapisana izključno na čipu na izkaznici.

Če državljanu zaradi začasnih zdravstvenih razlogov ni mogoče odvzeti prstnih odtisov, se izda osebna izkaznica z veljavnostjo enega leta.

Biometrična osebna izkaznica za otroke

Otrokom do dopolnjenega 12. leta starosti se izda biometrično osebno izkaznico, ki ni elektronska, ima pa čip z biometrijo. Po dopolnjenem 12. letu starosti pa čip vsebuje tudi kvalificirano potrdilo za elektronski podpis in sredstvi elektronske identifikacije visoke in nizke ravni zanesljivosti.

Otrok, ki je starejši od osem let in se že zna podpisati, mora biti ob vložitvi vloge navzoč. Otrokom se prstni odtisi odvzamejo po 12. letu starosti.

Za osebno izkaznico za otroka zaprosi njegov zakoniti zastopnik. V postopku izdaje osebne izkaznice otroku lahko pristojna uradna oseba zahteva soglasje drugega od staršev, če dvomi, da starša izvršujeta roditeljsko pravico sporazumno.

Veljavnost

Veljavnost biometrične osebne izkaznice je enaka kakor doslej, odvisna je torej od starosti državljana. Biometrična osebna izkaznica velja:

 • tri leta za otroke, mlajše od treh let,
 • pet let za državljane, stare od tri do 18 let,
 • deset let za državljane, stare od 18 do 70 let.

Po dopolnjenem 70. letu starosti se državljanu izda osebna izkaznica s trajno veljavnostjo. 

Veljavnost biometrične osebne izkaznice ne preneha, če potečejo ali so neveljavni kvalificirano potrdilo ali sredstvi elektronske identifikacije.

Veljavnost kvalificiranega potrdila za elektronski podpis in sredstev elektronske identifikacije visoke in nizke ravni zanesljivosti je do konca veljavnosti osebne izkaznice, oziroma največ 10 let od dneva izdelave.

Čas izdelave

Osebna izkaznica je praviloma izdelana in predana na pošto v petih delovnih dneh.

Državljan lahko ob vlogi zaprosi za prednostno izdelavo osebne izkaznice. V tem primeru je osebna izkaznica izdelana in predana na pošto najpozneje naslednji delovni dan, za prednostno izdelavo pa je treba doplačati upravno takso.

Cena

Cena biometrične osebne izkaznice:

 • z veljavnostjo deset let (ali trajno): 29,53 evra (od dosedanje bo dražja za dobrih deset evrov).
 • za otroško osebno izkaznico do tretjega leta starosti: 22,27 evra,
 • za starost od tri do 12 let: 24,07 evra,
 • za starost od 12 do 18 let: 24,93 evra.

Cena osebne izkaznice, ki jo plača državljan, je sestavljena iz stroškov za obrazec s personalizacijo ter za spremni dopis in ovojnico. Strošek izdelave osebne izkaznice, ki se izda državljanom do 12. leta starosti, je 19,07 evra, za osebne izkaznice, ki se izdajo državljanom po dopolnjenem 12. letu starosti, pa 19,93 evra. 

Dodatno se za izdajo plača tudi upravna taksa, ki je odvisna od veljavnosti izdaje osebne izkaznice in morebitnih drugih okoliščin (nujna obravnava, predhodne pogrešitve, kraje ali izgube, predhodno neskrbno ravnanje z dokumentom). Vrednost upravnih taks izhaja iz tarifne številke 14 Zakona o upravnih taksah.

Uporaba biometrične osebne izkaznice v sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja

Uporaba nove biometrične osebne izkaznice v sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja bo predvidoma aprila 2023 omogočena s sredstvom elektronske identifikacije nizke ravni zanesljivosti, nameščenim na osebni izkaznici. S tem bodo zavarovane osebe, enako kot s kartico zdravstvenega zavarovanja, dokazovale urejenost zdravstvenega zavarovanja oziroma uveljavljale pravice iz zdravstvenega zavarovanja.

Pri izvajalcih zdravstvenih storitev, dobaviteljih medicinskih pripomočkov in v lekarnah bo obravnava zavarovanih oseb nespremenjena, zdravstvenemu osebju pa ne bo treba dodatno preverjati istovetnosti zavarovane osebe. 

Zavarovana oseba se bo sama odločila, ali bo za uveljavljanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja uporabljala osebno izkaznico in kartico zdravstvenega zavarovanja, ali zgolj biometrično osebno izkaznico.  

Povezana vsebina

 • Osebni dokumenti

  Z osebnimi dokumenti se izkazuje identiteta in državljanstvo posameznika, ki dokumente potrebuje tudi ob prehodu meje oziroma pri potovanju v določene države. Veljavni osebni dokumenti, s katerimi se v Republiki Sloveniji dokazuje istovetnost oziroma identiteta posameznika, so javne listine, opremljene s fotografijo, ki jih izdaja državni organ.