Skoči do osrednje vsebine

S politikami regionalnega razvoja spodbujamo trajnostni razvoj v najširšem pomenu, udejanjamo razvojne potenciale in odstranjujemo razvojne ovire v vseh slovenskih regijah, obenem pa ohranjamo vire in možnosti za razvoj prihodnjih generacij.

Z regionalno politiko si prizadevamo za skladen regionalni razvoj celotne Slovenije. Regionalni razvojni programi so zastavljeni tako, da presegajo meje, saj vanje vključujemo tudi zamejske Slovence ter sosednje regije in države. V Sloveniji obstaja 12 razvojnih regij, splošne razvojne naloge v regiji pa opravlja regionalna razvojna agencija, ki pripravlja, usklajuje, spremlja in vrednoti regionalni razvojni program.

Prednostna območja regionalne politike

Razvojne razlike v Sloveniji so velike, zato smo še posebej dejavni na prednostnih območjih regionalne politike. Tu izvajamo posebne ukrepe regionalne politike in usklajujemo ključne projekte. Na območjih z visoko brezposelnostjo izvajamo programe spodbujanja konkurenčnosti.

Prednostna območja so:

  • obmejna problemska območja,
  • Pomurska regija,
  • problemska območja z visoko brezposelnostjo,
  • območja, kjer živita madžarska in italijanska narodna skupnost,
  • območja, kjer živi romska etnična skupnost.

V okviru regionalne politike med drugim spodbujamo razvoj socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije. Ena od spodbud je prenos nepotrebnega premoženje države v last občinam in javnim skladom, kadar ga je mogoče uporabiti v novih razvojnih projektih. Za oblikovanje spodbud je odgovoren Slovenski regionalno razvojni sklad.

Kadar našo državo prizadenejo večje naravne nesreče, zaprosimo za pomoč Solidarnostni sklad EU in poskrbimo, da ta sredstva pridejo do tistih, ki so potrebni pomoči.

Aktivno sodelujemo z vladami dežel in vodstvi regij v sosednjih državah ter po svetu.

Cilji regionalne politike

Vizija regionalnega razvoja so učinkovito vodene, dinamične in ustvarjalne regije z lastno identiteto, ki so sposobne zaznavati in izkoriščati globalne razvojne priložnosti. Razvoj regij bo temeljil na ekonomski učinkovitosti, socialni pravičnosti in okoljski odgovornosti.

Splošni cilji spodbujanja skladnega regionalnega razvoja so naslednji:

  • povečanje gospodarskega, okoljskega in družbenega kapitala v razvojnih regijah ter povečanje njegove učinkovitosti v smislu konkurenčnosti gospodarstva, kakovosti življenja in trajnostne rabe naravnih virov,
  • odprava strukturnih težav na problemskih območjih in zmanjševanje njihovega razvojnega zaostanka,
  • uresničevanje in krepitev razvojnih potencialov slovenskih regij z mednarodnim sodelovanjem.